Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
Sedež ali naslov: STROSSMAYERJEVA 15
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5551579000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca donatorjev, darovalcev in dobaviteljev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Donatorji, darovalci, dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - dovoz, odvoz in evidenca darovanega blaga - prodaja, nakup blaga in storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Ime in priimek b) Naziv c) Naslov d) ID za DDV e) Št. TRRR f) Znesek, vrednost, količina g) Telefonska štev. h) GSM številka i) Elektronski naslov j) FAX
 • Uporabniki zbirke: a) Generalni tajnik b) Pooblaščeni delavci c) Druge osebe v skladu z Zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba elektronsko ali ročno. Ta ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah. Varovanje urejeno preko varnostne organizacije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca iz varnosti in varstva pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom in osebne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - stalno in začasno prebivališče - delovno mesto - izobrazba - zaposlitev - način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom - vrsta in datum opravljanja izpita - ime pooblaščenega podjetja za usposabljanje
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci • Izvajalci usposabljanja • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci in delavci, ki sklenejo pogodbo po avtorskem pravu ter druge oblike delovršnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno (do konca obstoja podjetja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  davčna številka  datum, kraj rojstva  stalno bivališče  državljanstvo  številka TRR in banka  predmet pogodbe  trajanje opravljanega dela  višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci, • Zavod RS za zaposlovanje • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno (do konca obstoja podjetja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek  EMŠO  davčna številka  datum, kraj rojstva  stalno bivališče  državljanstvo  številka TRR  datum pričetka dela  izobrazba (šolska, strokovna)  strokovna usposobljenost  delovno mesto  delovna doba  delovni čas (ur tedensko)  ure letnega dopusta  ure odsotnosti  podatki o plačah  vsa izplačila  krediti, sodne izvršbe  podatki za odmero dohodnine  podatki za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  nadomestila  prejemki delavca  odpravnina  nagrade  regres
 • Uporabniki zbirke: • AIPES • DURS • Zavod za zaposlovanje • Banke • Direktor, pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih na ŠKM.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Pogodbe o zaposlitvi, statistični namen, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebnimi podatki zaposlenih in kandidatov za izbor za določeno delovno mesto: - ime in priimek, - točen naslov stalnega ali začasnega prebivališča, - občina bivanja, - EMŠO - davčno številko, - stopnjo izobrazbe, - vrsto izobrazbe, - šifra poklica, - telefonska številka, kjer je oseba dosegljiva, - delovna doba, - državljanstvo, - št. transakcijskega računa in banka TRR, - št. osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), - delovno dovoljenje, - delovno mesto, kjer je oseba zaposlena, - trajanje pogodbe zaposlene osebe, - program vključitve, kjer zaposlena oseba dela, - delovnik zaposlene osebe, - veljavno sklenjena delovna pogodba z zaposlenim, - podatki družinskih članov, kadar zaposlen zavaruje le-te. Ti podatki so: - ime in priimek osebne člana (ali članov), - točen naslov bivališča osebnega člana (ali članov), - EMŠO osebnega člana (ali članov), - občina bivanja osebnega člana (ali članov) - državljanstvo osebnega člana (ali članov).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljalca • Zavod za zaposlovanje RS • AIPES • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije (tehnično varovanje). Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca iz varnosti zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Škofijski Karitas Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • personalne (osebne) mape • ime in priimek • datum rojstva • delovno mesto • datum udeležbe • ime pooblaščenega podjetja za usposa
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci • Izvajalci usposabljanja • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Personalne mape so v omarah pod ključem. Vse kar je shranjeno v računalniku je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca donatorjev, darovalcev in dobaviteljev – računovodstvo.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Škofijski Karitas Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov pri plačah je namenjena za pravice zaposlenega. Pri fakturah za plačilo le teh.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki delavca, firme, podjetja, izplačilne liste se hranijo trajno oz. dokler obstoja firma. Fakture, blagajniški prejemki, izdatki, se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Blagajna b) Dobavitelji c) Darovalci
 • Uporabniki zbirke: a) Pri plačah:  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  Davčna izpostava Republike Slovenije  Ajpes  Zavod za zaposlovanje b) Pri fakturah, blagajni, dobavitelji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z Davčnim uradom RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu, zaposleni ŠKM.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: a. ime in priimek, b. enotna matična številka občana, c. davčna številka, d. kraj rojstva, e. stalno prebivališče in naslov, f. poklic, g. šolska izobrazba, h. strokovna izobrazba, i. strokovna usposobljenost, j. delovno mesto, k. delovni čas (v urah na teden), l. zavarovalna doba, m. dejavnost organizacije (šifra) Podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna Podlaga zavarovanja. podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi. Kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Prosilci pomoči - evidenca uporabnikov storitev Sprejemališča za brezdomce.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in izdelave statističnih analiz in poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime uporabnika  naslov prebivališča trajni in začasni  kraj zadrževanja  datum rojstva  kraj in država rojstva  državljanstvo  stan • poročen • razvezan • samski • vdovec  šolska izobrazba  osebni status • brezposelna oseba • tujec • apatrid • azilant • izbrisan • drugo a) delovna doba Ime delodajalca, kjer je bil nazadnje zaposlen – zaposlitveni status b) statusna dokumentacija (ne/urejena,…) c) viri preživljanja • denarna socialna pomoč • invalidnina • nadomestila Zavoda za zaposlovanje • drugo/brez d) socialna anamneza e) družinska anamneza f) zdravstveno stanje • Obvezno zdravstveno zavarovanje • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje • Izbira zdravnika
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci in druge pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Prosilci pomoči - Evidenca uporabnikov Informacijske pisarne.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Socialno ogrožene družine in posamezniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje prošenj za pomoč in statistika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime  rojstni podatki  naslov bivališča  telefonska številka  EMŠO  stan (poročen, ločen, vdovec, samski,…)  otroci  poklic  prihodki družine  odhodki družine (mesečni stroški)  ime, rojstni podatki partnerja, št. TRR v primeru, da se pomoč nakaže prosilcu.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci in druge pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Prosilci pomoči - Evidenca uporabnikov Terapevtsko-pripravljalnega centra.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in izdelave statističnih analiz in poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime uporabnika  naslov prebivališča trajni in začasni  datum rojstva  kraj in država rojstva  državljanstvo  stan (poročen, razvezan, samski, vdovec)  šolska izobrazba  ime delodajalca, kjer je zaposlen –zaposlitveni status  socialna anamneza uporabnika in družine • denarna socialna pomoč • invalidnina • nadomestila Zavoda za zaposlovanje  zdravstvena dokumentacija • psihiater • hematokrit • dermatolog • detoksikacija  zobozdravstvena dokumentacija  obvezno zdravstveno zavarovanje uporabnika  prostovoljno zdravstveno zavarovanje uporabnika  številka stacionarnega in GSM telefona  priimek in ime očeta, matere, skrbnika  naslov prebivališča trajni in začasni; očeta, matere, skrbnika.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci in druge pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Prosilci pomoči - Evidenca uporabnic storitev Materinskega doma.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabnice Doma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in izdelave statističnih analiz in poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime stanovalke  naslov prebivališča stalno  datum rojstva  stan • poročen • razvezan • samski • vdovec  zaposlitveni status • zaposlen • zavod  dohodki in viri preživljanja • plača • DSP (denarna socialna pomoč CSD) • nadomestilo • invalidnina • financiranje tretje osebe • brez  otroci stanovalk  naslov prebivališča – stalno  datum rojstva  hodi v • vrtec • šola • doma • prošnja za vstop v MD in mnenje CSD
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci in druge pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Prosilci pomoči - Evidenca uporabnikov-pacientov Ambulante.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Diagnosticiranje zdravstvenega stanja, zdravljenje, napotitve k specialistom, izpis predlogov za urejanje invalidskega statusa, urejanje socialnega statusa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: • priimek in ime uporabnika • naslov prebivališča trajni in začasni • datum rojstva • kraj in država rojstva • državljanstvo • stan (poročen, razvezan, samski, vdovec) Zdravstveno stanje: • Anamneza • Diagnoza • Terapija • Dogovor • Zdravila
 • Uporabniki zbirke: Zdravniki, medicinska sestra, strokovni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani z alarmom preko Varnostne organizacije. Zbirka osebnih podatkov se vodi in shranjuje fizično v mapah (fasciklih) in računalniku na trdem disku. Vse kar je vodeno računalniško je zaščiteno z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam