Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aleš Pečovnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEČOVNIK ALEŠ - IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: Efenkova cesta 61
Poštna številka: 3320
Kraj: Velenje
Matična številka: 1512528000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri izvršitelju; pomočnik, namestnik, administrativni kader
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izhaja iz delovne zakonodaje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba -podatki o sklenjeni pogodbo o zaposlitvi:datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjen pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitiv za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalc, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat in drugi)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko v njih ni zaposlenih, Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Aleš Pečovnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog zbirke podatkov o izvršbah in zavarovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upniki, dolžniki, sodišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršba
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rosjtva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, lastništvo osebnega vozila, telefon, gsm, fax, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: izvršitelji, njihovi namestniki, pomočniki, administrativni kader zaposlen pri izvršitelju ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalničko vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke osebnih podatkov, ter diskete, diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, i ga je izdal izvršitelj Aleš Pečovnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatkiv iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zahtevkov za izvršbo in zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dolžniki, upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršba
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: izvršitelj, namestnik izvršitelja, pomočniki, administrativni kader zaposlen pri izvršitelju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča…), izpiski podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Aleš Pečovnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnikov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zarubljenih predmetov v hrambi pri izvršitelju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upniki, dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršba
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rubeža, sedež, naslov bivališča dolžnika.
 • Uporabniki zbirke: izvršitelj, namestnik izvršitelja, pomočni, administrativni kader zaposlen pri izvršitelju ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča…), izpiski podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Aleš Pečovnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnikov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam