Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOLNIŠNICA SEŽANA
Sedež ali naslov: CANKARJEVA ULICA 4
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 5054940000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delavcih zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega rzamerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, urejanje delovno prav
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvi, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opralvja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, , delavec, ki obračunava plače, , vodja finančno računovodske službe, delavec v nabavni službi, tajnica direktorja; strokovni vodja, glavna sestra - za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce; vodja oddelka oz. enote - za delavce, zaposlene na oddelku oz. v enoti; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Ministrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa, ki izvaja zdravstvene preglede delavcev zavoda, ter drugi pooblaščeni delavci oz. zavodi, pooblaščeni za izvajanje zdravstvenih pregledov, fizična ali pravna oseba, pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na podorčju varstva pri delu, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda in v bazahpodatkov na soebnem računalniku vodje splošno kadrovske službe. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o usposabljanju za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana študenti in dijaki na delovni praksi ali na počitniškem delu fizične osebe, ki opravljajo določeno delo za Bolnišnico Sežana po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti pri delu, za potrebe inšpekcijskega nadzora, za potrebe sodnih postopkov ali drugih postopkov, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi, za potrebe prip
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu/izvajalcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, strokovna izobrazba, datum pričetka dela podatki o delovnem mestu: opis delovnega mesta iz vidika varstva pri delu podatki o usposabljanju in preizkusu znanja za avrno delo: rok usposabljanja in preizkusa znanja, datum usposabljanja in preizkusa znanja, dokumentacija programa, po katerem je potekalo usposabljanje, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja (osebno ime, strokovna izobrazba, funkcija oz. poklic, ki ga opravlja)
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, tajnica direktorja; strokovni vodja, glavna sestra - za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce; vodja oddelka oz. enote - za zaposlene na oddelku oz. v enoti; Zavod za zardavstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Ministrstvo za zdravje RS, fizična ali pravna oseba, pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pri delu, izvajalec usposabljanja, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda/izvajalca, oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda/izvajalec, ter odvetniki in drugi pooblaščencu, ki zastopajo Bolišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkus praktičnega znanja in potrdilo o opralvjenem usposabljanju so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda ali v registratorju, za dijake in študente ter osebe, ki opralvjajo določena dela po podjemni pogodbi, pa v registratorju, ter v bazah podatkov na osebnem računalniku vodje splošno kadrovske službe in v bazah podatkov fizične ali pravne osebe, ki je pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pri delu. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi listinami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pr
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime delavca, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času andurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila, neopralvjene ure, za katere se ne rpejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa5
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, vodja finančno računovodske službe, tajnica direktorja; strokovni vodja, glavna sestra - za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce; vodja oddelka oz. enote - za delavce, zaposlene na oddelku oz. v enoti; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, MInistrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, MInistrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skaldu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda, v registratorjih v finančno računovodski službi in v bazah podatkov na osebnem računalniku delavca, ki obračunava plače. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, urejanje delovno pravnega položaja posameznika kot delavca Bolnišnice Sežana, za potre
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od zaključka leta, v katerem je bil spor končan
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o stavkah: podatki o delodajalcu - ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih; podatki o organizatorju stavke - naziv organizatorja stavke; podatki o stavki - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih ur, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke; podatki o arbitražah delovnih sporov: podatki o delodajalcu - ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca po PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega uporabnika; podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu - ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; podatki o arbitražah delovnih sporov - vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže;
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, vodja finančno računovodske službe, strokovni vodja, tajnica direktorja; Ministrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, sodišča in drugi državni organi, pred katerim se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda, oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda ali v registratorju in v bazah podatkov na osebnem računalniku vodje splošno kadrovske službe. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. Prav tako so v njegovi pisarni shranjeni registratorji. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki s ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti in zdravja pri delu, urejanje delovno pravnega položaja posameznika kot delavca Bolnišnice Sežana, uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega zavarovanja in socialne varnosti, uv
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delodajalcu: naziv, sedež, davčna številka, dejavnost in šifra dejavnosti; podatki o delavcu: osebno ime, dekliški priimek, kraj rojstva, datum rojstva, EMŠO, naslov prebivališča (kraj, ulica, številka, naziv pošte in poštna številka), strokovna izobrazba (vrsta in stopnja), poklic, ki ga opravlja oz. delovno mesto in šifra poklica, datum zaposlitve, datum zasedbe delovnega mesta, glede katerega se opravlja zdravstveni pregled, navedba morebitne invalidnosti; podatki o namenu oz. vrsti zdravstvenega pregleda: preventivni zdravstveni pregled, razlog preventivnega zdravstvenega pregleda, usmerjeni obdobni zdravstveni pregled, razlog usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda, drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled, razlog usmerjenega preventivnega zdravstvenega pregleda; podatki o delovnem mestu: naziv delovnega mesta in koda delovnega mesta, opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja) - tedenski delovni čas v urah, delo v izmenah, priprava dela, dominantna dela in naloge; delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca; rezultati oz. ugotovitve opravljenega zdravstvenega pregleda: mnenje o priemrnosti kandidata za zaposlitev oz. o primernosti delavca za zasedbo določenega dleovnega mesta, morebitne omejitve za opralvjanje del in nalog na označenem delovnem mestu, navedba razlogov za morebitno nepodanost ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu; ostali podatki: datum opralvjenega zdravstvenega pregleda, roki, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstveni pregled;
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, delavec, ki likvidira račune, tajnica direktorja; vodja oddelka oz. enote, v kateri dela delavec, na katerega se nanaša zdravstveni pregled; strokovni vodja in glavna sestra, če je delavec na katerega se nanaša zdravstveni pregled, del zdravstvenega osebja ali del osebja zdravstvenih sodelavcev; Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, MInistrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS,. MInistrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa, ki izvaja zdravstvene preglede delavcev zavoda, ter drugi pooblaščeni delavci oz. zavodi, pooblaščeni za izvajanje zdravstvenihpregledov, fizična ali pravna oseba, pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pri delu, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda, oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda in v bazah podatkov na osebnem računalniku vodje splošno kadrovske službe. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. pisarna se izven delovnega časa zaklepa. zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Praivlnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki s ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podaktov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosi in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti in zdravja pri delu, urejanje delovno pravnega položaja posameznika kot delavca Bolnišnice Sežana, uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega zavarovanja in soci
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delodajalcu: naziv, naslov (ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registracijska številka, število zaposlenih; podatki o poškodovancu: osebno ime, spol, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, naslov prebivališča, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, datum zaposlitve, delovni čas, strokovna izobrazba, poklic, ki ga opravlja oz. delovno mesto, število (opravljenih) delovnih ur pred poškodbo, osebna varovalna oprema, ki jo je poškodovanec uporabljal; podatki o poškodbi: datum in ura prijave poškodbe, osebno ime prijavitelja poškodbe, datum poškodbe, ura poškodbe, kje se je poškodba pripetila, vrsta poškodbe, kraj poškodbe (ulica, hišna številka, poštna koda, kraj), oblika poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času poškodbe, vzrok poškodbe, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis poškodbe, ali je bila nudena prva pomoč, ali je dogodek raziskala policija, pričakovani bolniški stalež, oseba, ki je oz. ki bo opravila interno raziskavo; podatki o neposrednem vodji: osebno ime, naslov prebivališča; podatki o očividcu; osebno ime, naslov prebivališča; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca; osebno ime, šifra zdravnika;
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno akdrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, tajnica direktorja; vodja oddelka oz. enote, v kateri dela delavec, ki se je poškodoval; strokovni vodja in glavna sestra, če je poškodovanec dl zdravstvenega osebja ali del osebja zdravstvenih sodelavcev; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Ministrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa, ki izvaja zdravstvene preglede delavcev zavoda, ter drugi pooblaščeni delavci oz. zavodi, pooblaščeni za izvajanje zdravstvenih pregledov, fizična ali pravna oseba, pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pri delu, zdravnik, ki zdravi delavca, Inšpektorat RS za delo, zavarovalnica. pri kateri delavec uveljavlja zavarovalnino oz. odškodnino, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na posameznega delavca zavoda, oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi prepdisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda in v registratorjih ter v bazah podatkov na osebnem računalniku vodje splošno kadrovske službe. Personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. registratorji so prav tako shranjeni v pisarni vodje splošno kadrovske službe. pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo u zradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, zaposleni v Bolnišnici Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ureja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opralvja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opralvja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. s pogodbo o zaposlitvi - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. s pogodbo o zaposlitvi - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače) - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) - plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za dzravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačai prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda: direktor, vodja splošno kadrovske službe in ostali delavci v kadrovski službi, delavec, ki obračunava plače, vodja finančno računovodske službe, strokovni vodja, tajnica direktorja; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Ministrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki se nanaša na pšosameznega delavca zavoda, oz. v katerem kot stranka nastopa delavec zavoda, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podalgo v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v personalni mapi posameznega delavca zavoda, v registratorjih v finančno računovodski službi in v bazah podatkov na osebnem računalniku delavca, ki obračunava plače. personalne mape so shranjene v ognjevarni omari v pisarni vodje splošno kadrovske službe. Dostop v baze podatkov na osebnem računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatkis ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, vključene v zdravstveno zavarovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje zdravstvenega varstva, kot vir podatkov za pripravo in vodenje evidenc, določeniv v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, za potrebe inpšpekcijskega
 • Rok hrambe (neobvezno): zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti zavarovanca, ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let od zaključka leta, v katerem je dokumentacija nastala
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi 30.člena in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime zavarovanca, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o družinskem članu za obveščanje (osebno ime, naslov prebivališča, telefon), genogram, zakonski stan, izobrazba, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številkazdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasnega dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege
 • Uporabniki zbirke: delavci zavoda; direktor, vodja finančno računovodske službe, tajnica direktorja, strokovni vodja, glavna sestra, zdravstveni administratorji; zdravstveno osebje in drugi zdravstveni sodelavci, ki zdravijo ali negujejo zavarovanca, udeleženci internega strokovnega nadzora, ko se obravnava posamezni primer zavarovancev-pacientov Bolnišnice Sežana; izvajalci zdravstvene dejavnosti, MInistrstvo za zdravje RS, Statistični urad RS, sodišča in drugi državni organi, pred katerimi se vodi postopek, ki s enanaša na zavarovanca, oz. v katerem kot stranka nastopa zavarovanec, ter odvetniki in drugi pooblaščenci, ki zastopajo Bolnišnico Sežana, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ali v skladu z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v zdravstveni mapi posameznega zavarovanca in v bazah podatkov v zdravstveni administraciji, pri tajnici direktorja, v sprejemnih ambulantah. Zdravstvene mape so shranjene v omarah v pisarni zdravstvene administracije. Dostop v baze podatkov na osebnih računalnikih je avtoriziran. Arhivirane zdravstvene mape se hranijo v omarah v bolnišničnem arhivu, ki se nahaja na dveh lokacijah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 7.5.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki s ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam