Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
Sedež ali naslov: Bleiweisova 1
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5103061000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca delavcev banke-kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti Ur.L.RS, 6 in 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke in njihovi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Delavec: matična številka delavca, priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, številka TRR, stalno in začasno bivališče: občina in krajevna skupnost, poštna številka, kraj, ulica in hišna številka, telefonska številka; - zaposlitev v GB d.d., Kranj: organizacijska enota, naziv delovnega mesta, TK, vrsta delovnega časa, delovni čas, način zaposlitve: iz šolanja, iz druge DO v RS, bil brezposeln, iz GB (PE), prišel iz drugih bank, prekinjeno delovno razmerje, kraj dela, delovno razmerje: določen, nedoločen čas, delovni status, datum vstopa v GB, del.doba pred vstopom v GB, prekinjena del.doba, dejanska izobrazba, smer šolske izobrazbe, naziv končane šole, način izobraževanja, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, funkcionalna znanja, študij ob delu: naziv šole oz. fakultete, letnik; pogodba z GB za študij ob delu, znanje tujih jezikov: aktivno, pasivno; - Drugi podatki o delavcu (samo za osebe zavarovane po delavcu oz. za uveljavljanje nekaterih pravic iz delovnega razmerja): priimek in ime družinskega člana, sorod. razmerje, zavarovan po delavcu, datum roj.-EMŠO družinskega člana (mož, žena, otrok, izvenzakonski partner), zdravstvene in socialne razmere: invalidnost, kategorija invalidnosti, telesna okvara (%), kronična obolelost delavca, obolelost družinskega člana (otroka ali osebe), samohranilec, članstvo v sindikatu, lastništvo podjetja ali SP-ja, članstvo v nadzornih svetih družb oz. podjetij.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s predpisanimi standardi v računalniškem centru Gorenjske banke. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. L. RS 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno prebivališče in naslov, poklic, državljanstvo, zakonski stran, poklic, ki ga vrši v rednem delovnem razmerju, šolska izobrazba, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, število ur zaposlitve, vrsta zaposlitve. - podatki o poškodovanem delavcu: a) koliko časa je poškodovanec opravljala to delo, na katerem je bil poškodovan, b) koliko ur je delala ta dan pred poškodbo, c) ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, d) ali je delovno mesto nevarno, e) ali je delovno mesto tehnično zavarovano, f) ali je delavec uporabljala zaščitna sredstva, g) ali je poškodovanec umrl. - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je nezgoda pripetila: datum, dan v tednu, ura, b) kje se je poškodba pripetila: na delu, pot na delo, pot iz dela, službena pot, c) umrli na kraju dogodka, število umrlih, d) število poškodovanih na kraju dogodka (skupno z umrlimi), e) oblika poškodbe – zunanji vzrok poškodbe, f) vzrok – materialni povzročitelj poškodbe, g) opis poškodbe pri delu. - podatki o neposrednem vodji a) podatki o neposrednem vodji - priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, naselje, občina. - podatki o očividcu a) podatki o očividcu - priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, naselje, občina. - poročilo zdravnika a) priimek, ime in šifra zdravnika, b) naziv in naslov zdravstvene org., kjer je bil poškodovanec pregledan, c) kdo je poškodovancu nudil prvo pomoč, d) diagnoza poškodbe, e) predvideno trajanje delovne nezmožnosti, f) ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, g) ali je imel poškodovanec psihične in fizične pomanjkljivosti. - mnenje inšpektorja dela oz. vodje službe varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - inšpektorat RS za delo, - pooblaščeni osebni zdravnik poškodovanca in pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa, - invalidska komisija, - ponesrečenec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari pri skrbniku za varovanje in varstvo pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Policija v primeru ropa, vloma, sodišče, pravna služba Gorenjske banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se v času obstoja posnetkov hranijo na disku, ki so skrbno nadzorovani v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca obiskovalcev in strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka osebnega dokumenta, kraj in ulica bivanja, podjetje iz katerega prihaja obiskovalec, tip avta in registrska številka, čas prihoda, razlog vstopa v prostore banke in čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Ni podatka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kar vpisujejo varnostniki pooblaščenega podjetja in vodje poslovalnic in njihovi namestniki se shranjuje v evidenčnem zvezku v zaklenjeni omari, kar vpisuje receptor Gorenjske banke se shrani v s kodo zaščitenem računalniku v recepciji. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prosilcev za dijaško/študentsko delo in izvajalcev študentskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.L. RS 40/2006, 6. in 7. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti – prosilci in izvajalci študentskega dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje študentskega dela v Gorenjski banki d.d.,Kranj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov in kraj stalnega bivališča, letnik in smer šolanja, termin, v katerem želi opravljati študentsko delo, predhodno delo v Gorenjski banki d.d.,Kranj.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi za izvajalce študentskega dela.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Seznami hranjeni v registratorjih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s predpisanimi standardi v računalniškem centru Gorenjske banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca toženih fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov – 1 (10. člen), Zakon o bančništvu-1 (103. – 105. člen), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih-1 (143., 144. člen), Zakon o izvršbi in zavarovanju (4., 40. člen), Zakon o davčnem postopku – 2 (35. člen), Zakon o pravdnem postopku (148. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zoper katere je vložena tožba ali predlog za izvršbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poplačilo terjatev banke
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki ime, priimek, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, številka telefona, stalni naslov, začasni naslov, Podatki o premoženju zaposlitev, imetništvo vrednostnih papirjev, premičnin, nepremičnin, računov pri organizacijah za plačilni promet, terjatev, poslovnih deležev
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju-1, Zakonom o davčnem postopku - 2, Zakonom o bančništvu-1, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na računalniku, do katerega se dostopa z geslom. Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih na sedežu Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu s Pravilnikom o hišnem redu osrednje poslovne stavbe GB d.d., Kranj ter ostalih poslovnih stavb banke v PE Kranj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Register komitentov fizičnih oseb in zasebnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih - ZplaSS (143. člen – register TRR, 79. člen, okvirna pogodba, 72. člen enkratna plačilna transakcija), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o izvršbi in zavarovanju (4. člen - posredovanje podatkov, 40. člen - predlog za izvršbo (identifikacija dolžnika)), Zakon o davčnem postopku - ZDavP (35. člen - davčna številka in odpiranje računa, 37. člen - davčna številka in odpiranje računa, 151. člen - davčna izvršba (sestavine izreka sklepa o izvršbi)), Zakon o centralnem registru prebivalstva (9. člen - zbiranje EMŠO na podlagi privolitve) in drugi sorodni veljavni predpisi in členi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (51. Člen posredovanje podatkov centrom za socialno delo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe - osnovni podatki: ime, priimek, davčna številka, davčni zavezanec, EMŠO (pogojeno v kolikor gre za edini enolični identifikator), datum rojstva, rojstni kraj, spol, država rojstva, status, oznaka smrti, datum vnosa oznake smrti, tip komitenta, država rezidentstva, indikator države, sektorizacija, številka mobilnega telefona, oznaka skupine tveganosti, datum analize tveganosti, datum pregleda, tip izterjave, datum izterjave, oznaka PEP. Fizične osebe – identifikacijski dokument: osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, študentski indeks, diplomatski potni list, mornarska izkaznica, vojaška izkaznica, maloobmejna izkaznica, drugo: tip dokumenta, številka identifikacijskega dokumenta, datum izdaje, datum poteka, naziv izdajatelja, država izdajatelja. V določenih primerih in pri določenih poslih se osebni dokument tudi fotokopira. V vseh primerih v kolikor gre za sklenitev poslovnega razmerja (najem kredita) pri kreditnem posredniku, v vseh primerih, ko gre za posel vpisa investicijskih kuponov v vzajemne sklade (določeno s sklepom o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji (Ur.l. RS 6/200), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu z 180. členom ZTVP-1 - 11. členom in 5. členom sklepa). Fizične osebe – naslov: stalni naslov, začasni naslov, kontaktni naslov, službeni naslov, drugo: tip naslova, naslovnik, ulica, hišna številka, naselje, pošta, občina, država, številka poštnega predala, telefon, telefaks, teleks, E-mail, Fizične osebe - dodatni podatki: poklic, vrsta izobrazbe, delovno mesto, delovna doba, stan, število vzdrževanih članov, premoženje, dovoljenje za neposredno trženje, osebna anketa, način bivanja, kategorija zaposlitve. Fizične osebe - storitve: osebni računi, varčevanja, krediti, sodobne tržne poti: številka računa, vrsta računa, datum otvoritve, datum zapadlosti Fizične osebe - relacije: zaposlitev, lastništvo-delničarstvo, povezane osebe, ustanoviteljstvo, direktor, član uprave, član nadzornega sveta, stečajni upravitelj, nosilec dejavnosti, prokurist, uradni zastopnik, pooblaščenec-podpisnik, posrednik, drugo: tip relacije, v relaciji z, naziv komitenta s katerim je v relaciji, % udeležbe, nominalni delež, datum od, datum do. Fizične osebe – tuje številke: tuja davčna številka, tuja identifikacijska številka za DDV, tuja nacionalna identifikacijska številka: država, status številke, datum odprtja, datum zaprtja. Fizične osebe – ZTZ zahteve tuje zakonodaje: vrsta tuje zakonodaje (FATCA), status komitenta po tuji zakonodaji, oddani obrazci: datum vnosa, veljaven do, pokazatelji po ZTZ. Fizične osebe – PPDFT: naziv delodajalca, namen in predvidena narava poslovnega razmerja, predviden obseg poslovanja, gotovinsko poslovanje, poslovanje s tujino. Zasebnik – osnovni podatki: naziv, skrajšano ime, davčna številka, davčni zavezanec, identifikacijska številka, identifikacijska podštevilka, davčna izpostava, sektorizacija, številka mobilnega telefona., Zasebnik – identifikacijski dokument: izpisek iz registra civilno pravnih oseb, izpisek iz statističnega urada, potrdilo o plačanih davkih, odločba o opravljanju zdravniške dejavnosti, odločba zbornice, priglasitveni list za opravljanje dejavnosti: številka identifikacijskega dokumenta, datum izdaje, datum poteka, naziv izdajatelja. Zasebnik – naslov: stalni naslov, začasni naslov, kontaktni naslov, službeni naslov: naslovnik, ulica, hišna številka, naselje, pošta, občina, država, številka poštnega predala, telefon, telefaks, teleks, E-mail. Zasebnik – dejavnost: tip dejavnosti, vrsta dejavnosti. Zasebnik - storitve: računi, varčevanja, krediti, sodobne tržne poti: številka računa, vrsta računa, datum otvoritve, datum zapadlosti. Zasebnik - relacije: pobudnik posla, pooblaščeni prodajalec, solastnik/delničar, poslovno povezan, ustanovitelj, zaposluje, pobudnik posla, ima pooblaščenega prodajalca, ima solastnika/ delničarja, ima poslovno povezavo, je povezan preko vodstva/lastnika, ima stečajnega upravitelja, ima nosilca dejavnosti, ima prokurista.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Register imetnikov plačilnih kartic (fizičnih oseb, pravnih oseb in zasebnikov)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (143. člen – register TRR, 79. člen okvirna pogodba, 72. člen enkratna plačilna transakcija), 28. člen – register TRR), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva – ZRrp (9. člen – zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja – imetništvo plačilne kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki imetnika (komitenta) in kartice v aplikaciji EXACT: - Komitent Šifra komitenta, ime, priimek, matična številka, davčna številka, spol, datum rojstva, rezident, elektronska pošta, stacionarni telefon, GSM telefon, primarni naslov, naslov za pošiljanje. - Kartica PAN (maskiran prikaz), tip kartice, B/D (debet/kredit), lastništvo, testna kartica (DA/NE), TOKEN, embossing 1, embossing 2, kartični produkt, OE vodenja, telefonska številka za SMS obveščanje, status kartice, veljavnost kartice od/do, status blokacije kartice, kategorija limitov, valuta (978), mesečni limit na kartici, dnevni limit za nakupe preko POS-a, dnevni limit za nakupe preko interneta, skupni dnevni limit za nakupe, dnevni limit za dvig gotovine na bankomatih, dnevni limit za dvig gotovine preko POS-a, skupni dnevni limit za dvige gotovine, skupni dnevni limit, dovoljeno število nakupov in dvigov gotovine na dan, šifra kartičnega računa, tip komitenta, tip plačila, frekvenca plačila, številka računa, mesečni limit kartičnega računa, datum naročila kartice, datum izdelave kartice, tip izdelave, izvorni PAN, razlog izdelave, trenutna razpoložljivost limitov, prisotnost kartice na Black/White listah. - Podatki pravne osebe za poslovno kartico: Šifra komitenta, naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka, rezident, elektronska pošta, stacionarni telefon, GSM telefon, primarni naslov, naslov za pošiljanje. - Poslovna kartica PAN (maskiran prikaz), tip kartice, B/D (debet/kredit), lastništvo, testna kartica (DA/NE), TOKEN, embossing 1, embossing 2, OE vodenja, telefonska številka za SMS obveščanje, status kartice, veljavnost kartice od/do, status blokacije kartice, kategorija limitov, valuta (978), mesečni limit na kartici, dnevni limit za nakupe preko POS-a, dnevni limit za nakupe preko interneta, skupni dnevni limit za nakupe, dnevni limit za dvig gotovine na bankomatih, dnevni limit za dvig gotovine preko POS-a, skupni dnevni limit za dvige gotovine, skupni dnevni limit, dovoljeno število nakupov in dvigov gotovine na dan, številka kartičnega računa, tip plačila (TRR ali faktura), frekvenca plačila, številka računa, mesečni limit kartičnega računa, datum naročila kartice, datum izdelave kartice, tip izdelave, izvorni PAN, razlog izdelave, trenutna razpoložljivost limitov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca osebnih podatkov fizičnih oseb pri naložbah pravnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (30. člen), Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in sveta (del 1, naslov I, 39. odstavek 4. člena), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (7. in 83. člen), Zakon o varstvu osebnih podatkov (10. člen), Zakon o izvršbi in zavarovanju (4. in 40. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - podpisniki pogodb za naložbe pravnim osebam (zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci, ostali pooblaščenci podpisniki - identifikacije skladno z določili ZPPDFT). Fizične osebe – vodilni delavci družbe in člani nadzornega sveta - ugotavljanje upravljavskih povezav. Fizične osebe - dejanski lastniki družb - identifikacije skladno z določili ZPPDFT. Fizične osebe - lastniki zastavljenega premoženja, menični avalisti, poroki oz. pristopniki k dolgu - identifikacije skladno z določili ZPPDFT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in spremljanje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki v tem katalogu se hranijo v skladu z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o hrambi in varovanju registraturnega in arhivskega gradiva (do odplačila in še 10 let, skladno z ZPPDFT).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe – podpisniki pogodb za naložbe pravnim osebam: ime, priimek, stalno oz. začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), davčna številka, datum, kraj in država rojstva, vrsta, številka, veljavnost ter izdajatelj osebnega dokumenta in fotokopija osebnega dokumenta, poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaj), povezava z družbo – komitentom banke, vrsta, vsebina in limit pooblastil; Fizične osebe – vodilni delavci družbe in člani nadzornega sveta: ime, priimek, stalno oz. začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), davčna številka, naziv funkcije, naziv vseh družb, kjer je oseba vodilni delavec družbe ali član nadzornega sveta ter njena funkcija; Fizične osebe - dejanski lastniki družb: ime, priimek, stalno oz. začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), davčna številka; Fizične osebe - lastniki zastavljenega premoženja, menični avalisti, poroki oz. pristopniki k dolgu: ime, priimek, stalno oz. začasno bivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), davčna številka, datum, kraj in država rojstva, vrsta, številka, veljavnost ter izdajatelj osebnega dokumenta in fotokopija osebnega dokumenta, poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaj), povezava z družbo - komitentom banke, podatki o osebnem premoženju, mesečnih prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o bančništvu, Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter Zakonom o izvršbi in zavarovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo v aplikaciji KART, kjer so hranjeni v skladu s Pravilnikom o varovanju poslovne skrivnosti, zaščiti in varstvu podatkov, dokumentov in opreme za delo s podatki. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov, vodenje registra pooblaščenih podpisnikov in delo v centralni evidenci pooblastil (CEP). Podatki na papirju (izpolnjeni obrazci, kopije,..) se hranijo v kreditnih mapah v elektronski in delno papirni obliki v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu s Pravilnikom o hišnem redu osrednje poslovne stavbe GB d.d., Kranj ter ostalih poslovnih stavb banke. Nepooblaščenim osebam je dostop do podatkov onemogočen po postopkih in na način, kot ga določa in ureja Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, zaščiti in varstvu podatkov, dokumentov in opreme za delo s podatki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Spletni servis Bisnode.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o plači, nadomestilih in drugih prejemkih zaposlenega delavca v banki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Plačilna lista trajno, povzetek obračuna dohodkov za potrebe letne odmere dohodnine 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Plačilna lista delavca: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, davčna številka, TK, % stimulacije, % minulega dela, skupna delovna doba, sektor in stroškovno mesto. Podatki o opravljenem delovnem času: a) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure; b) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; c) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; e) neopravljene ure brez nadomestila plače; f) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; Podatki o plačah: a) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; b) bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; c) nadomestilo bruto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; d) nadomestila bruto plače v breme drugih; e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih za posamezno davčno obdobje za potrebe letne odmere dohodnine: a) priimek in ime, naslov, davčna številka, bruto prejemki, prispevki za socialno zavarovanje, akontacija dohodnine, oznaka osebnega pokojninskega načrta in znesek.
 • Uporabniki zbirke: FURS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari sektorja, II. nadstropje banke in arhivski prostori v kleti, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o pooblaščenih podpisnikih za transakcijske račune (TRR)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščeni delavci družb, imetnikov TRR.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Register pooblaščenih podpisnikov za kontrolo podpisnikov pri izvajanju plačilnega prometa preko TRR, - posredovanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaprtju računa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, številka osebnega dokumenta, vrsta osebnega dokumenta, številka podpisnika, številka TRR, način podpisovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari sektorja, oddelek APP, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o imetnikih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki delnic Gorenjske banke d.d., Kranj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca delničarjev za interne potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, enotna matična številka, davčna številka, številka osebnega računa, število delnic.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnikov izven banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari sektorja, oddelek APP, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca telefonskih pogovorov trgovcev v sektorju zakladništva

 • Pravna podlaga (neobvezno): • BS: Minimalni standardi za dejavnost trgovanja v bankah in druge storitve povezane z njimi, • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Trgovci v sektorju zakladništva, poslovni partnerji (fizične in pravne osebe, podjetniki, zasebniki ter osebe civilnega prava).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje posnetka telefonskega razgovora v primeru neskladnosti podatkov o poslu na zaključnicah oz. potrditvah poslov ter v ostalih utemeljenih primerih po odločitvi direktorja sektorja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe posnetkov na mediju je 1 leto po nastanku za posnetke sektorja informacijskih sistemov, 2 leti po nastanku za posnetke oddelka likvidnosti in trgovanja. Po prenosu dokumentacije strank iz oddelka vrednostnih papirjev na ALTO Ivest d.d., so se posnetki le teh, dne 21.11.2014 prenesli na ALTO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek telefonskega razgovora posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Ni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) ter z Navodili za snemanje telefonskih pogovorov v sektorju zakladništva Podatki na izvedenih medijih (CD-rom, DVD medij) se hranijo v zaklenjenih omarah direktorja sektorja zakladništva, do katerih ima dostop le direktor sektorja zakladništva. Arhiviranje in brisanje posnetega materiala je urejeno z vsakokrat veljavnimi Navodili za snemanje telefonskih pogovorov v sektorju splošnih poslov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca osebnih podatkov - identifikacija podpisnikov fizičnih oseb in fizičnih oseb pri pravnih osebah, podjetnikih, zasebnikih ter osebah civilnega prava, ki sklepajo posle s sektorjem zakladništva.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in fizične osebe - pooblaščenci za podpis pri pravnih osebah, podjetnikih, zasebnikih ter osebah civilnega prava, ki sklepajo posle s sektorjem zakladništva Gorenjske banke (depozitne, transakcije na deviznem trgu, z vrednostnimi papirji - prenos dokumentacije na ALTO Invest d.d., dne 21.11.2014, zaradi ukinitve Oddelka vrednostnih papirjev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje ustreznosti (pooblaščenosti) podpisnikov, identifikacija nasprotne stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po nastanku poslovnega dogodka (pogodbe, zaključnice o sklenjenem poslu), ki ga je podpisala fizična oseba kot pooblaščenec pravne osebe, podjetnika in zasebnika – nasprotne stranke v poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe - pooblaščenci pri pravnih osebah, podjetnikih, zasebnikih ter osebah civilnega prava: ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Ni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih Sektorja zakladništva Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen preko osebne kartice v skladu z Navodili banke za pristopno kontrolo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca oseb v posebnem razmerju z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1, Zakon o bančništvu – Zban-1 (71., 72., 74., 164. člen), Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (273. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v posebnem razmerju z banko, skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-2: 149. člen).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje določil Zakona o bančništvu in predpisov, izdanih na njegovi podlagi (poročanje Banki Slovenije in Nadzornemu svetu), vodenje evidence oseb v posebnem razmerju z banko, poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko, ugotavljanje pomembnega poslovnega stika ter za operativno delo in komuniciranje s člani nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Član uprave banke: ime in priimek, datum rojstva, država in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča – stalni oz. začasni (ulica in hišna številka, kraj in država), državljanstvo, zakonski stan, število in starost otrok, stopnja strokovne izobrazbe, potrdilo o strokovni izobrazbi, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, dodatna izobraževanja in potrdila o dodatnih izobraževanjih, življenjepis, funkcije v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb ali opravljanje funkcije prokurista, lastniška udeležba v pravnih osebah, članstvo v organizacijah oz. društvih, potrdilo iz kazenske evidence, št. telefona doma in v službi, št. mobilnega telefona, elektronski naslov. b) Član nadzornega sveta banke: ime in priimek, datum rojstva, država in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča - stalni oz. začasni (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj država), državljanstvo, zakonski stan, število in starost otrok, stopnja strokovne izobrazbe, potrdilo o strokovni izobrazbi, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, dodatna izobraževanja in potrdila o dodatnih izobraževanjih, življenjepis, funkcije v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb ali opravljanje funkcije prokurista, lastniška udeležba v pravnih osebah, članstvo v organizacijah oz. društvih, potrdilo iz kazenske evidence, št. osebnega računa, št. telefona doma in v službi, št. mobilnega telefona, elektronski naslov. c) Prokurist banke: ime in priimek, stalni naslov bivališča (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država), rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva), državljanstvo, davčna številka, funkcije v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb ali opravljanje funkcije prokurista, naziv pravne osebe, kjer ima kvalificiran delež. d) Ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta in prokurista banke: ime in priimek, stalni naslov bivališča (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država), rojstni podatki (datum, kraj, država rojstva), davčna številka, naziv pravne osebe, kjer ima kvalificiran delež, naziv pravne osebe, kjer je oseba pooblaščena za vodenje poslov in zastopanje družbe, samostojni podjetnik ali prokurist družbe, naziv organizacije in društva, kjer je oseba član ali opravlja vodilno funkcijo. e) Član višjega vodstva: ime in priimek, stalno bivališče (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država), rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva), davčna številka. f) Pravna oseba: naziv, sedež, matična številka, davčna številka  katere član uprave, član nadzornega sveta oziroma prokurist je hkrati član uprave, nadzornega sveta ali prokurist banke,  v kateri ima član uprave, nadzornega sveta ali prokurist banke oz. ožji družinski član teh oseb kvalificiran delež. g) Imetnik kvalificiranega deleža v banki:  za pravne osebe: naziv, sedež, matična številka, davčna številka,  za fizične osebe: ime in priimek, stalni naslov bivališča (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država), rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva), davčna številka. h) Pravna oseba, v kateri ima banka kvalificiran delež: naziv, sedež, matična številka, davčna številka. i) Član uprave, član nadzornega sveta oz. član drugega organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točke g) in h): ime in priimek, stalni naslov bivališča (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država), rojstni podatki (datum, kraj in država rojstva), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o bančništvu - Banka Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirju hranjeni v registratorjih v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov, vodenih v računalniku, je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov, vodenje registra pooblaščenih podpisnikov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. L. SFRJ, št. 17/90, Ur. L. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93, 65/00, 104/05-ZZPPZ, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. L. RS št. 43/11, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih Ur. L. RS št. 87/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki se jih skladno z zdravstveno oceno tveganja pošlje na preventivne zdravstvene preglede.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, stalno prebivališče in naslov, izobrazba (stopnja), poklic, datum nastopa na trenutno delovno mesto, datum vstopa v podjetje, sedanje delovno mesto, datum zadnjega zdravniškega pregleda; - pomembni podatki iz ocene tveganja (opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem); - izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela; - osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec; - delovno mesto je neustrezno za: - zdravstvene omejitve pri opravljanju nalog na svojem delovnem mestu; - začasno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za svoje delovno mesto; - trajno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za svoje delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo; pooblaščeni osebni zdravnik poškodovanca in pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa; invalidska komisija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zakljenjeni omari pri skrbniku za varovanje in varstvo pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Avtorske pogodbe in pogodbe o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v GB d.d., Kranj.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lektorji, prevajalci, animatorji, umetniški izvajalci in izvajalci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje storitev za banko (lektura, prevajanje, umetniški nastopi, animacija, izobraževanje ...).
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov in kraj stalnega bivališča, občina, EMŠO, davčna številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Avtorska agencija Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi ISO 27001 v računalniškem centru Gorenjske banke. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o sejninah in nagradah članov nadzornega sveta (NS) banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani NS GB d.d., Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev pravic iz pogodbenih določil
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, davčna številka, naslov, številka osebnega računa Podatki o izplačanih sejninah oz. nagradah: bruto in neto znesek
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjavarni omari sektorja, II. nadstropje banke, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca službenih poti - potnih nalogov delavcev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev pravic delavcev skladno s kolektivno pogodbo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov bivališča, dela in naloge, podatki o službeni poti a) namembni kraj, b) razlog službene poti (naloga) c) datum in trajanje službene poti d) odredbodajalec e) uporaba prevoznih sredstev a) izplačani stroški: dnevnice, potni stroški b) nadomestila drugih nastalih stroškov
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnikov izven banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari sektorja, II. nadstropje banke, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca delavcev banke in njihovih družinskih članov, ki se jim premije za prostovoljno zdrasvstveno zavarovanje pri Vzajemni, Adriatic-Slovenica in Triglav zavarovalnici odteguje iz plače

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v GB d.d. Kranj.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke in njihovi družinsski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje zavarovalnic v primeru sprememb (pričetka oz. prenehanja odtegovanja premije).
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, mesečna premija, način plačila premije (mesečno, letno).
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica Adriatic Slovenica; Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica; Triglav, zdravstvena zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi ISO 27001 v računalniškem centru Gorenjske banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca delavcev banke in njihovih družinskih članov, ki so kolektivno nezgodno zavarovani po policah, ki jih ima Gorenjska banka sklenjene z zavarovalnico Adriatic-Slovenica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v GB d.d., Kranj.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje zavarovalnic v primeru sprememb (pričetka oz. prenehanja odtegovanja premije), v primeru nezgode izpolnjevanje potrdila podjetja na obrazcu Prijava nezgode.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, mesečna premija, št. police.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica Adriatic-Slovenica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi ISO 27001 v računalniškem centru Gorenjske banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana; Pokojninska družba A, d.d. - evidenca delavcev banke, ki so vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v GB d.d. Kranj.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje osebnih podatkov delavcev Skupni, ki so potrebni za izdelavo polic.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, priimek in ime delavca, datum rojstva, davčna številka, % premije banke, % premije delavca, % bruto plače.
 • Uporabniki zbirke: Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana in Pokojninska družba A, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi ISO 27001 v računalniškem centru Gorenjske banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca prijav kandidatov na prosta delovna mesta, druge prijave kandidatov za delo v Gorenjski banki d.d., Kranj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.L. RS 40/06, 6. in 7. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavljajo v Gorenjsko banko d.d., Kranj za opravljanje dela na delovnih mestih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira primernega delavca za določeno delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, rojstni podatki, državljanstvo, dokončana izobrazba, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omare, arhiv, mediji za hranjenje in obdelavo podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca delovne uspešnosti delavcev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 94/07), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti in vodenju rednih letnih razgovorov v GB d.d., Kranj.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun stimulacije za posameznega delavca
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matična številka delavca, priimek in ime, naziv delovnega mesta, TK, višina dosežene delovne uspešnosti oz. stimulacije, izražena v odstotkih oz. v TK
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne uporabljajo izven banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računalniškem centru Gorenjske banke. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Baza strank, za katere banka skladno z določili zakona o preprečevanje pranja denarja in financiranju terorizma, izvede pregled stranke in pridobi podatke oz. dokumentacijo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov – 1, Zakon o bančništvu, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Podrobneje: 83. člen ZPPDFT določa nabor podatkov oz. vsebino evidenc. Banka pridobi podatke o stranki (fizični osebi) z vpogledom v uradni osebni dokument stranke, pri pravni osebi pa z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so v banki odprle račun oz. so z banko vzpostavile trajno poslovno razmerje v svojem imenu in tujem (pooblaščenci oz. zakoniti zastopniki fizičnih oz. pravnih oseb) in fizične osebe, ki so v banki opravljale transakcije nad zneski, ki so določeni v veljavnem ZPPDFT in fizične osebe, ki nastopajo v vlogi dejanskega lastnika stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določila ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi poslovno razmerje ali opravi transakcijo ter vrsto, številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev poslovnega razmerja, namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke, datum odpiranja računa ali vzpostavitve poslovnega razmerja, datum in čas izvedbe transakcije, datum in čas pristopa k sefu, znesek transakcije in valuta, v kateri se transakcija opravi, namen in način izvedbe transakcije in morebitni razlogi za sum pranja denarja ter osebno ime in naslov dejanskega lastnika.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varuje se dostop do podatkov. Podatki v papirni obliki (dokumentacija o izvedenem pregledu stranke, kopije predloženih identifikacijskih dokumentov, izpiskov iz registrov, SWIFT nakazila ipd) se hranijo v železnih omarah v posameznih OE (poslovalnicah, sektorjih). V SPO se hrani izpisan protokol sprejema transakcij na posamezen dan, seznam za prenos transakcij v UPPD na posamezen dan, sokumentacija o sporočenih sumljivih transakcijah in dokumentacija o posredovanih podatkih Uradu (poizvedbe) ter dokumentacija o predaji podatkov v sektor informacijskih sistemov. Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani. Vse postopke urejajo Navodila o delovnih postopkih za izvajanje ZPPDFT N//61/P-NZPPD-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Register najemnikov sefov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidence, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva - ZCrp (9. člen - zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zasebniki in pravne osebe, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij - najem sefa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizične osebe - osnovni podatki: ime, priimek, davčna številka, davčni zavezanec, EMŠO, datum rojstva, rojstni kraj, spol, država rezidentstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, datum poteka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, stalni naslov, začasni naslov, (naslovnik, ulica, hišna številka, naselje, pošta, občina, država, številka poštnega predala, telefon), poklic oz. dejavnost. Zasebnik – osnovni podatki Naziv, skrajšano ime, davčna številka, davčni zavezanec, Izpisek iz registra civilno pravnih oseb, (številka identifikacijskega dokumenta, datum izdaje, datum poteka, naziv izdajatelja), stalni naslov, začasni naslov(naslovnik, ulica, hišna številka, naselje, pošta, občina, država, številka poštnega predala, telefon). Obiski: Datum in čas obiska sefa, podpis obiskovalca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varuje se dostop do prostorov. Podatki v papirni obliki (vloga, stranke, zahtevek za najem sefa, pogodba o najemu sefa) se hranijo v železnih omarah v internem delu poslovalnic, v katerih se nahajajo sefi. Vse postopke urejajo Navodila za delovne postopke za depotno poslovanje in poslovanje s sefi v GB d.d., Kranj N//79/P-SEF-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Baza uporabnikov elektronske banke Link

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, davčna številka, datum rojstva, spol, država rezidentstva, številka mobilnega telefona, številka telefona doma, številka telefona v službi, stalni naslov, začasni naslov (naslovnik, ulica, hišna številka, naselje, pošta), E-mail, podatki o računih, do katerih bo fizična oseba dostopala, podatki o izvedenih plačilih in naročilih ter sporočilih banki.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidence SCAC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plašilnem prometu – ZplaP (8. člen – TRR, 10. člen – vodenje TRR, 13. člen – nalog za plačilo (potrebni podatki za izvedbo plačila), 28. člen – register TRR), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva – ZRrp (9. člen – zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja – imetništvo plačilne kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki pri blokacijah kartic: ime in priimek imetnika kartice, vrsta kartičnega produkta, banka izdajateljica kartice, vzrok blokacije, država izgube/kraje/zlorabe kartice, enota banke, račun imetnika kartice, podatek ali je imetnik kartice imetnik računa ali pooblaščenec na računu, maskiran PAN kartice, datum veljavnosti kartice. Podatki pri reklamacijah: ime in priimek imetnika kartice, kartični produkt, banka izdajateljica kartice, maskiran PAN kartice, referenčna številka transakcije, datum transakcije, znesek, prodajno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca kartičnih transakcij, evidenca avtorizacij transakcij na prodajnih mestih (POS, internet, kataloška prodaja) ter evidenca spremljanja kartičnih zlorab

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih – ZplaSS (143. člen – register TRR, 79. člen okvirna pogodba) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva – ZRrp (9. člen – zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja – imetništvo plačilne kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca kartičnih transakcij: Datum in čas avtorizacije, maskiran PAN, TOKEN, znesek, valuta, znesek transakcije v EUR, ime trgovca, mesto terminala, država terminala. Evidenca avtorizacij transakcij na prodajnih mestih (POS, internet, kataloška prodaja) in bankomatih: Partner, maskiran PAN, TOKEN, šifra transakcije, datum in ura transakcije, datum in ura vhoda, št. paketa, znesek transakcije, šifra prodajnega mesta, avtorizacijska koda, šifra terminala, št. računa. Evidenca spremljanja kartičnih zlorab: Avtorizacijska koda, MCC, ime terminala, mesto terminala, država terminala, maskiran PAN, odgovor, znesek transakcije, čas transakcije, šifra komitenta, ime in priimek komitenta, osebni račun, OE vodenja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca domačih reklamacij kartičnih transakcij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih – ZplaSS (143. člen – register TRR, 79. člen okvirna pogodba) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva – ZRrp (9. člen – zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja – imetništvo plačilne kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki pri domačih reklamacijah: Osebni račun, ime in priimek, točen naslov, telefon (doma, v službi).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca tujih reklamacij kartičnih transakcij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1), po katerem ima banka dovoljenje za opravljanje finančnih storitev, Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP– 1 (10. člen - privolitev posameznika, sklenitev pogodbe, zakonske zahteve), Zakon o plašilnem prometu – ZplaP (8. člen – TRR, 10. člen – vodenje TRR, 13. člen – nalog za plačilo (potrebni podatki za izvedbo plačila), 28. člen – register TRR), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT (83. člen - vsebina evidenc, 83. člen - nerezidenti), Zakon o centralnem registru prebivalstva – ZRrp (9. člen – zbiranje EMŠO na podlagi privolitve).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in zasebniki, ki so z banko sklenili poslovno razmerje v svojem imenu ali v imenu druge (pravne ali fizične) osebe ali so v fazi sklepanja poslovnega razmerja – imetništvo plačilne kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov: "Reklamacija MC", opis reklamacije, valuta, znesek, originalna šifra valute, oznaka valute, številka kartice, referenčna številka, opis (opis reklamacije z opombami), CHB RC: reklamacijska koda.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki (pravne in fizične osebe), ki izkazujejo pravni interes v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, Zakonom o davčnem postopku - 1, Zakonom o bančništvu, Zakonom o plačilnih storitvah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi BS 7799 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Seznam varnostnikov, interventov, varnostnikov prevoznikov gotovine in ostalih vrednostnih pošiljk, varnostnih tehnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur. L. RS, št. 17/11), Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Ur. l. RS, št. 96/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci zasebnega varovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, številka veljavnega dokumenta, s katerim se izkazuje strokovna usposobljenost ter podpis delavca, ki je naveden na Seznamu. Seznamu je priložena fotokopija veljavnega dokumenta, s katerim se izkazuje strokovna usposobljenost delavca. Kot dokument, s katerim se izkazuje strokovna usposobljenost, velja samo ustrezen dokument, izdan s strani Ministrstva za notranje zadeve- skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari pri skrbniku za varovanje in varstvo pri delu, vodjih poslovalnic in v recepciji objekta.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidence telefonskih številk vodilnih delavcev in ostalih delavcev banke, ki se jih kliče ob izrednih razmerah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodilni in vodstveni delavci banke ter ostali delavci , ki se jih kliče ob izrednih razmerah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, delovno mesto, domača telefonska številka, telefonska številka osebnega in službenega GSM-ja.
 • Uporabniki zbirke: Policija v primeru ropa, vloma in podjetje, ki izvaja zasebno varovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari pri skrbniku za varovanje in varstvo pri delu, vodjih poslovalnic in v recepciji objekta.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca izvajalcev čiščenja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 94/07), Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci pogodbenega izvajalca za čiščenje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija izvajalcev čiščenja pred nastopom dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri leta po poteku pogodbenega razmerja z izvajalcem čiščenja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne uporabljajo izven banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. SISBON - Slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Pogodba o uporabi SISBON, Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Zakon o centralnem kreditnem registru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so z banko sklenili poslovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno s 4. členom Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) sistem izmenjave informacij vzpostavi in upravlja Banka Slovenije za namene učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnega posla s fizično osebo in za namen vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb. Dajalci kredita morajo v skladu z 10. in 11. členom ZPotK-2 oceniti kreditno sposobnost potrošnika na osnovi te zbirke osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): matični podatki o komitentu: skladno z roki hranjenja podatkov o posameznih poslih, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja; matični podatki o poslih: 4 leta po zapadlosti oz. ukinitvi posla; poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla– pozitivni poslovni dogodki: 4 leta po zapadlosti posla oz. datumu zaključka posla na katerega se nanaša dogodek; poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo– negativni poslovni dogodki: 4 leta po datumu zaključka posla na katerega se nanaša dogodek.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matični podatki o komitentu (davčna številka, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, podatki o osebnem stečaju – o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti); matični podatki o poslih (vrsta posla (osebni računi, redni in izredni limit, posojila, finančni zakup, kartice z odloženim plačilom in kreditne kartice, poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz. obroka, vrsta anuitete oz. obroka, odplačilna doba v mesecih, podatki o moratoriju, datum vnosa posla v SISBON, datum zapadlosti); poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla (datum plačila obveznosti, predčasno poplačilo, sprememba odplačilne dobe, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka, znesek neodplačanega dela obveznosti); poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo (datum nastanka zamude, znesek obveznosti s plačilom katere je oseba v zamudi, sodne in davčne izvršbe, izterjave, odpoved posla zaradi neplačila dolga, neplačan zapadli dolg, blokiranje, deblokiranje).
 • Uporabniki zbirke: Podpisniki pogodbe o uporabi SISBON. Drugi dajalci kreditov za katere ne velja obveznost/možnost vključitve v sistem SISBON po ZBan-2 oz. Zakonu o centralnem kreditnem registru, lahko pridobijo osebne podatke iz sistema SISBON na podlagi določil Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), in sicer skladno s tarifo Banke Slovenije. Dajalci kreditov s sedežem v drugi državi članici EU dostopajo do podatkov pod enakimi pogoji kot drugi dajalci kreditov iz prejšnjega odstavka. Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v naslednjih primerih: • sklepanje novega posla s komitentom, • izterjava zapadlih obveznosti, • reklamacija komitenta in • posodabljanje njegovih matičnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi ISO/IEC 27001 v računskem centru Gorenjske banke in njenih pogodbenih izvajalcev s katerimi ima Gorenjska banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil v skladu z Navodili za dodeljevanje dostopnih pravic do informacijskih sistemov in za delo v centralni evidenci pooblastil (CEP) Podatki na papirju (kopije, zapisi, dosjeji) se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovalnic Gorenjske banke, do katerih je dostop urejen v skladu z: Navodili o ravnanju ob vstopu v prostore poslov z občani ter o ravnanju z elementi tehnične zaščite.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki polni podatke o osebnem stečaju komitenta.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

36. Katalog pogodb za izvedbo vzdrževalnih del, storitev, nabavo materialov in najemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Interni pravilniki, Zakon o varstvu osebnih podatkov (drugi odstavek 10.člena)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na: pooblaščence gospodarskih družb, ki podpišejo menične izjave z navedbo EMŠO številke in davčne številke; avalisti, ki podpišejo menične izjave z navedbo EMŠO številke in davčne številke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbranih podatkov je za izterjavo zapadlih neporavnanih terjatev iz pogodbenega razmerja, z vnovčitvijo menice v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri finančni organizaciji v RS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po preteku veljavnosti predmetne pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka in EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Oddelki in službe banke, sodišča, druge banke oz. finančne inštitucije, kjer se uveljavlja vnovčenje menice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se v času veljavnosti pogodb hranijo v kovinskih omarah v sektorju splošnih poslov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam