Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REGIUS d.o.o.
Sedež ali naslov: Zagrebška cesta 20
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2222779000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju REGIUS d.o.o., ki sose poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah/teden), zavarovalna doba; podatki o poškodbi: datum in ura poškodbe, dan v tednu, kraj poškodbe, vzrok poškodbe, natančnejši opis poškodbe, poškodovani del telesa, ali je poškodba smrtna, predvideni čas zdravljenja, delo, ki ga je delavec opravljal ob poškodbi, koliko ur je tisti dan delal pred poškodbo, koliko oseb je še bilo poškodovanih, stopnja ogroženosti na delovnem mestu, uporaba varnostnih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju REGIUS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega del.časa, št nadur, neopravljene ure (za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme organizacij in organov z oznako vrste nadomestila), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna dobaa s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statuta.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, na podalagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, kakor tudi vsa ostala dokumentacija, vezana na zbirko o stroških dela, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe REGIUS d.o.o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kolektivnih delovnih sporih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju REGIUS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, za potrebe inšpekcijekga nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o stavkah: ime, naslov delodajalca, matična številka PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra proračunskega uporabnika, ime organizatorja stavke, število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, druge morebite oblike reševanja sporov, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jo je delodajalec utrpel, ocena rezultatov stavke, podatki o arbitražnih delovnih sporih (ime, naslov delodajalca, matična številka, davčna številka, šifra dejavnosti,...) ter podatki o arbitražah delovnih sporov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika na podlagi 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju REGIUS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe DURSa, ter potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega prebivališča, številka TRR; podatki o plačah, nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, bruto plača za polni delovni čas oz. skrajašani delovni čas, bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačila v skladu s kol. pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, izredno izplačilo, bruto izplačila na osnovi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila-namenjena socialni varnosti delavcev, plačila namenjena prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za soc. varnost posameznika: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojnisko in invalidsko zavarovanje RS, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih zbirk podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, kakor tudi vsa ostala dokumentacija, vezana na zbirko o stroških dela, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa pa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija naha, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe REGIUS d.o.o. Postopki in ukrepi zazavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikoa po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih, napotenih na delo v podjetje

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje/ke, ki delajo v podjetju REGIUS d.o.o., na osnovi pogodbe med študentskim servisom in podjetjem REGIUS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ta statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o študentu/ki: ime, priimek, datum rojstva, osebni račun študenta/ke, šola/fakulteta, letnik, datum, iztek statusa, številka osebnega dokumeta, članska številka; podatki o delu: vrsta dela, pričetek dela, konec dela, številka napotnice, število opravljenih ur (v mesecu), urnina.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delaci upravljalca, Zavod RS za zaposlovanje, študentski servisi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju REGIUS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za uveljavljajnje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, za potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, začasnega prebivališča, številka osebnega dokumenta, kraj in datum izdaje dokumenta, veljavnost, številka kartice zdravstvenega zavarovanja; podatki o delovnem dovoljenju tujca: vrsta del.dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, delovne naloge, delovni čas, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, delovne naloge, delovni čas-število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, kategorija invalidnosti, dopolnilno delo, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, matična številka tega delodajalca, kraj opravljanja dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; podatki o opravljenem zdravstvenem pregledu: datum in kraj opravljanja, rezultat pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojnisko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, DURS, Inšpektorat za delo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se nahaja dokumentacija, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 16.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam