Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA MTT
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 13
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 5044926000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih partnerjev (dobaviteljev, pogodbenih izvajalcev...)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja (ustna in pisna).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so v pogodbenem razmerju zaradi izpolnjevanja s strani Agencije MTT Tomaž Marinko s.p. sprejele naročilo za storitev ali produkt.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje poslovne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1.Za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, elektronski naslov, številka TRR. 5.2.Za pravne osebe: ime firme, sedež firme, matična številka, davčna številka, zavezanec za DDV, telefonska številka – mobilni, stacionarni, matična številka, elektronski naslov, fax številka, številka TRR , ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika družbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.04.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je dokumentacija v obdelavi, se hrani v poslovnih prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam je vstop v te prostore omogočen zgolj po predhodnem naročilu in le v prisotnosti pooblaščenega delavca. Kasneje se dokumentacija hrani v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnka iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank: pravne osebe, fizične osebe (družinski člani)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznega subjekta strank oz. pri pravnih osebah privolitev zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - pravne osebe - fizične osebe in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje zavarovalniške (npr. življenjska zavarovanja, pokojninska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, kombinacija zavarovanj, zavarovalna kritja, škodni dogodki, članstvo v Klubu KD..), oz. poslovne dejavnosti agencije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. za pravne osebe: ime firme, sedež firme, matična številka, davčna številka, zavezanec za DDV, matična številka, elektronski naslov, fax številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, številka TRR, ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika družbe. 5.2. za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, dvačna številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, številka TRR, indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, premije, trajanje zavarovanja, zavarovalna vsota, upravičenec za smrt in druge zavarovalne primere, zaposltiev, teža in višina, zdravstveno stanje, invalidnost, predhodne poškodbe, vrste telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice, stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke, podatki o dohodkih zavarovanca in upokojitve, prekvalifikacije, jemanje zdravil, podatki o zasvojenosti (kajenje, alkoholizem, druge opojne substance...).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v agencijski pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.04.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je dokumentacija v obdelavi, se hrani v poslovnih prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu in le v prisotnosti Tomaža Marinka oz. pooblaščenega delavca. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dijakov in študentov - iskalcev dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (študentske napotnice....)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje - iskalci dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dela po pogodbah oz. študentskih napotnicah, za statistična raziskovanja, in za potrebe v zvezi z delom - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, ....
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur.L. RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, je ali ni rezident RS, izobrazba, poklic, status invalida, kategorija invalidnosti, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, naslov pristojnega davčnega urada, številka TRR, telefonske številke, e-mail naslov, podatki po potrdilu o vpisu, za študente ob delu podatek o tem, da niso/so iskalci zaposlitve na zavodu za delo, status dijaka in študenta, delovne izkušnje, delovni interesi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.04.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v personalnem spisu in drugi poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na zaposlene, dijake in študente na delu. Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Nepooblaščenim dostop do teh podatkov ni omogočen, razen dostopa do lastnih osebnih podatkov. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega, pristojnega za vodenje te zbirke podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člean ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam