Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TELESAT, D.O.O., JESENICE, OPERATER KABELSKO DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV
Sedež ali naslov: CESTA TALCEV 020
Poštna številka: 4270
Kraj: JESENICE
Matična številka: 5545803000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o strankah – naročnikih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeni odnos (člen 10/II ZVOP-1);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke/naročniki na storitve, ki jih ponuja upravljalec osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; naslov prebivališča; poštni naslov za pošiljanje računov; številka stanovanja; identifikacijska številka naročnika; identifikacijska številka naročenih storitev; tip (vrsta) naročenih storitev (kabelska televizija, internet, IP telefon, plačljivi programi, programi v digitalnem zapisu); opravljene intervencije, popravila in obnove; datum oprave intervencije, popravila ali obnove; datum izdanega računa; znesek izdanega računa; datum plačila izdanega računa; izdani opomini za neporavnane obveznosti z datumom izdaje opomina;
 • Uporabniki zbirke: /;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: : / .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o najemodajalcu poslovnih prostorov;

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeni odnos (člen 10/II ZVOP-1);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemodajalec poslovnih prostorov, v katerih posluje upravljavec osebnih podatkov;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; davčna številka; davčni urad; naslov prebivališča, številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; trajanje pogodbe; mesečni znesek najemnine; datum plačila najemnine; predmet pogodbe (opis nepremičnine, ki se daje v najem)
 • Uporabniki zbirke: : /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih, nekdanjih zaposlenih in kandidatih za zaposlitev;

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 46. člen Zakona o delovnih razmerjih;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju, nekdanji zaposleni, kandidati za zaposlitev;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): / ;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: ime in priimek; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; status invalidnosti; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; naziv delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje Krediti: številka pogodbe; datum pogodbe; vrsta odtegljaja; tip kredita; znesek obroka; višina kredita; število obrokov; status olajšave pri dohodnini Vzdrževani družinski člani: priimek; ime; datum rojstva; davčna številka; šifra sorodstva Podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: številka pogodbe; datum pristopa; datum začetka zavarovanja; datum izračuna dob; leta delovne dobe na dan pristopa; vzrok prekinitve; pokojninska doba na dan pristopa (let; mesecev); premijski razred; znesek premije delodajalca; znesek premije zaposlenega Delovna doba: celotna delovna doba; delovna doba v podjetju Podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov. z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa Dopust: število dni dopusta; število izkoriščenih dni; število dni dopusta iz preteklega leta Usposabljanje za varno delo: datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja; datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa Preventivni zdravstveni pregledi: opis delovnega procesa; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; varnostni ukrepi; osebna varovalna oprema; posebne zdravstvene zahteve; neustreznost delovnega mesta; pripombe delodajalca; kraj izdaje napotnice; datum izdaje napotnice; status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami; predlagano drugo delo; razlog za morebitno neizdano oceno; predlagani ukrepi; kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda Poškodbe pri delu: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; datum in čas poškodbe, kraj poškodbe; število poškodovanih oseb; koliko oseb je izgubilo življenje; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev; ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu) Potni nalogi: številka naloga; datum naloga; ime in priimek delavca; delovno mesto; naslov stalnega prebivališča; datum odhoda; ura odhoda; nalogodajalec; cilj odhoda; naloga; datum prihoda; ura prihoda; trajanje potovanja; uporabljena prevozna sredstva; plačnik potnih stroškov; višina dnevnice; št. dnevnic; posebni dodatki; znesek predujma; datum prejema predujma; kraj izdaje; datum izdaje); specifikacija prevoznih stroškov; specifikacija drugih stroškov; kraj obračuna; datum obračuna; višina odobrenega izplačila; datum izplačila Izobraževanje/usposabljanje: kraj in datum izobraževanja, naziv izobraževanja, trajanje, pridobljena izobrazba oz. naziv, trajanje odsotnosti z dela, plačnik izobraževanja, morebitna delavčeva obveznost zaradi izobraževanja Iskalci zaposlitve: ime in priimek; naslov stalnega prebivališča; naslov začasnega prebivališča; datum rojstva; kraj rojstva; spol; telefonska številka (stacionarna); telefonska številka (mobilna); poklic; izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; dosedanje zaposlitve; hobiji; fotokopije prilog; ostali podatki; ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah; datum prošnje;
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (DURS);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pogodbenih delavcih;

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeni odnos (člen 10/II ZVOP-1);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni delavci;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; davčna številka; davčni urad; naslov prebivališča, številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; predmet pogodbe (obveznosti osebe do upravljavca) oziroma vrsta dela; trajanje pogodbe; znesek bruto honorarja; znesek normiranih stroškov; znesek akontacije dohodnine; znesek neto honorarja; datum izplačila honorarja;
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije (DURS);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 15.5.2007;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam