Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACK d.d.
Sedež ali naslov: PRISTANIŠKA
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5003873000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, njihovih ožjih družinskih članih in članih organov družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS št. 40/2006). Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri družbi ACK d.d., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, njihovi ožji družinski člani in člani organov upravljanja družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatk
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * priimek in ime, stalno in začasno bivališče, država, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice oziroma potne listine, datum izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa *vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe *datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan *tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela *podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rojstva, stopnja invalidnosti, zavarovanje) *podatki za obračun delovne dobe: datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba
 • Uporabniki zbirke: *Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, *Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, *Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih, njihovih ožjih družinskih članov in članov organov upravljanja družbe se nahaja v mapi "kadrovska evidenca", oziroma v personalnih mapah. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih, njihovih ožjih družinskih članov in članov organov upravljanja družbe imajo le pooblaščeni delavci zaposleni pri družbi ACK d.d., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi prepisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri družbi ACK d.d., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, organizacijska enota, izpostava davčnega urada, izpostava ZPIZ, TRR, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, datum izplačila, mesec opravljenega dela, delovna doba, stalnost, podatki o urah (redne, prazniki, dela prosti dnevi, dopusti, bolniška, neplačane), dodatki k plači, bonitete, nadomestila in drugi prejemki iz dela (regres, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč), bruto plača, prispevki, akontacija dohodnine, neto plača, povračilo stroškov v zvezi z delom (prehrana in potni stroški), odtegljaji, izplačilo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov o plačah zaposlenih se nahaja v mapi "kadrovska evidenca", oziroma v personalnih mapah in na strežniku z avtoriziranim dostopom računovodskega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni u Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam