Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTALACIJE GROSUPLJE DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE STROJNIH INSTALACIJ, D.D.
Sedež ali naslov: ADAMIČEVA CESTA 051
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 5066280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o varstvu oseb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, občina bivališča, delovno razmerje, davčna številka, šifra davčnega urada, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, Sodišča, Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah , Zakon o varstvu osebnih podatkov , Zak
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, občina bivališča, številka osebnega računa, delovno razmerje, davčna številka, šifra davčnega urada, dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne, stroškovno mesto, vrsta obračuna, bruto izplačan znesek, drugi podatki potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila,AJPES, DURS, Statistični urad RS, Sodišča, Sindikati, Banke, Prejemniki preživnin, Zavarovalnice, Upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela , Zakon o delovnih razmerjih , Zakon o varstvu osebnih podatkov .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov do določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah ,Zakon o varstvu osebnih podatkov ,Zakon o davčnem postopku, Zakon o plačilnem prometu , Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov družbe Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, segmentacijo kupcev, statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, poklic, davčna številka, tel. številka.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance Uprava RS za javna naročila AJPES DURS Statistični urad RS Sodišča Banke Zavarovalnice Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe Instalacije Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU IN KOLEKTIVNIH NEZGODAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov, občina bivališča, izobrazba, delovno razmerje, poklic, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat RS za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS, Sodišča, Zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o varnosti in zdravja pri delu in Zakonu o varstvu pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov bivališča, občina bivališča, izobrazba, poklic, delovno mesto, delovno razmerje, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Sodišča, Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.10.2006 izdal direktor družbe INSTALACIJE GROSUPLJE d.d., Grosuplje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, MŠ 5066280000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam