Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
Sedež ali naslov: BOGIŠIČEVA 8
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5051681000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Inštitutu za celulozo in papir, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja; za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, priimek ob rojstvu oz. dekliški priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega bivališča; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, akademski naziv, izvolitveni naziv, datum izvolitve, šifra raziskovalca, dodatno šolanje, mentorstvo, status mladega raziskovalca, šola podiplomskega študija, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba na inštitutu, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, odsotnosti, redni dopust, izredni dopust, bolniške, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje v tujini (institucija, kraj, država), obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje, nezgodno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se arhivira v personalnih mapah, je v delovnem času in izven delovnega časa zaklenjena v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov ima le sodelavka, ki vodi kadrovske evidence. Dostop do podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov na Inštitutu za celulozo in papir, sprejetem dne 21.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Osebni podatki o plačah zaposlenih, potnih nalogih in drugih prejemkih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na inštitutu, prejemniki avtorskih honorarjev, sejnin in drugih prejemkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plač, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, letno poročanje za dohodnino, letno poročanje za pokojninsko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Inštituta, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme inštituta, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in krajšega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: a) osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost b) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) prejemki delavca: prevoz, prehrana, regres, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, drugo g) dohodnina, ostali davki h) odtegljaji od plače, i) prispevki, ki se obračunavajo in plačajo od BOD in na BOD. Podatki o povečanju zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja. Podatki s potnih nalogov: Ime in priimek, naslov in kraj bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, zaposleni v računovodstvu in tajništvu Inštituta, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, PRO-BIT (upravljalec računalniških programov oz. informacijskega sistema), Centri za socialno delo, banke, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in osebno privolitvijo posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le zaposlene v računovodstvu in tajništvu inštituta. Dostop do podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov na Inštitutu za celulozo in papir, sprejetem dne 21.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na inštitutu; fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljalca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plače, evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, statistična obdelava ur po vrsti plačil, nadzor nad bolniškim stažem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, zaposleni v računovodstvu in tajništvu inštituta. Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepa pa se tudi omara, v kateri so zbirke podatkov. Dostop do podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov na Inštitutu za celulozo in papir, sprejetem dne 21.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o računih, izdanih fizičnim osebam.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so odjemalci storitev Inštituta (večinoma zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajo računov in evidenco terjatev do kupcev/najemnikov, hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Nalog za izdajo računa: Številka računa, številka naročila, kontaktna oseba (ime in priimek), kupec/plačnik (šifra, naziv, naslov), prejemnik računa (šifra, naziv, naslov), šifra materiala/storitve, tekst na računu, znesek, valuta, rok plačila, natančen opis storitve/predmeta prodaje, izjava za DDV na računu, levi podpisnik (ime in priimek), desni podpisnik (ime in priimek) - odgovorna oseba, stroškovno mesto, Prijavnica na letovanje: ime in priimek, matična številka Inštituta, telefonska številka Inštituta, naslov bivališča (ulica, poštna številka, kraj), Prijava na letovanje: destinacija letovanja, datum prijave letovanja (od-do, datum, mesec, leto), ime, priimek, naslov, sorodstvo, številka osebnega dokumenta, EMŠO, rojstni datum otrok), način plačila (položnice, obročno, po dogovoru s ponudnikom), opombe.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, Upravna enota, v kateri se nahaja stanovanje, Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Tudi zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov ima le sindikalni zaupnik oz. njegov namestnik in zaposleni v računovodstvu Inštituta. Dostop do podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov na Inštitutu za celulozo in papir, sprejetem dne 21.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca - zunanji videonadzor objekta.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja inštituta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek vstopa in izstopa posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana in pooblaščeni osebi z inštituta (direktor, vodja vzdrževanja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se hranijo v zaklenjenem prostoru. Dostop do video posnetkov je omogočen samo pooblaščenima osebama (direktor, vodja vzdrževanja), ki imata vstopni kodi. Vsak ogled posnetkov mora biti dokumentiran z ustreznim zapisnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za Zavod za zdravstveno zavar
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, odsek, končana šola oz. fakulteta, podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravlja ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, poškodovani deli telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča, datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča - na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb je bilo poškodovanih, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, opis nesreče, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Direktor inštituta, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpektorat za delo, osebni zdravnik zaposlenega in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov na Inštitutu za celulozo in papir, sprejetem dne 21.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam