Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA TRZIN
Sedež ali naslov: MENGEŠKA CESTA 22
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 1358561000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v pisarni vodje kadrovskega poslovanja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občine Trzin - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v pisarni svetovalca župana za finance in proračun Občina Trzin, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v pisarni vodje kadrovskega poslovanja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci občine, kandidati za zaposlitev v občini, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin, - pooblaščeni zdravnik Občine Trzin, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v pisarni vodje kadrovskega poslovanja, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v ognjavarni zaklenjeni omari v pisarni vodje kadrovskega poslovanja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci občine, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalca župana za finance in proračun, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v pisarni vodje kadrovkega poslovnja zavoda kopija pa v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalca župana za finance in proračun, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda*
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v pisarni vodje kadrovskega poslovanja in financ, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z občino
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občine Trzin - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni direktorja občinska uprave in svetovalca župana za finance in proračun, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca pogodbenikov iz služnostnih, najemnih, zakupnih in kupoprodajnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Služnostna, najemna, zakupna in kupoprodajna pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, ki sklenejo pogodbo z Občino Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pogodbenikov del po pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci občine Trzin - DURS, - notar - odvetnik, - zemljiška knjiga, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni direktorja občinska uprave in svetovalca župana za finance in proračun, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dodeljenih državnih pomoči s področja kmetijstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nosilci kmetijskih gospodarstev z območja Občine Trzin in jim je bila dodeljena državna pomoč s področja kmetijstva v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih pomoči kmetijstvu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje z namenom poročanja Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od dodeljene pomoči
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, MTTO prejemnika
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Trzin, - občinski svetniki Občine Trzin, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni v ognjavarni omari v pisarni financ občine Trzin. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca dodeljenih državnih pomoči s področja gospodarstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: mala in srednje velika podjetja s sedežem na območju Občine Tr
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje z namenom preliminarne preverbe v centralnem registru dodeljenih državnih pomoči, ki ga vodi Ministrstvo za finance, poročanje Ministrstvu za finance, poročanje Občinskemu svetu Občine Trzin
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od dodeljene pomoči
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Občine Trzin - Občinski svetniki Občine Trzin - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni v omari v pisarni financ občine Trzin. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 8.9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca vodenih postopkov o prekrških v Skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, Mengeška 9, 1236 Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o prekrških in ostali predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: storilci prekrškov določeni z zakoni, uredbami vlade in odloki samoupravne lokalne skupnosti (6. člen ZP-1-UPB8).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje in preglednost postopkov o prekrških zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za statistično poročanje, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): kot določa šesti odstavek ZP-1-UPB8.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke); kraj in čas storitve prekrška; pravna opredelitev prekrška; številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečena sankcija; v primeru prekrška, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu še podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje vozniškega dovoljenja po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano); podatki o predlagatelju, drugih udeležencih v postopku, pošiljateljih vlog oziroma prevzemnikov (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika).
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni uslužbenci zaposleni v Skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, davčna uprava RS, sodišča, drugi prekrškovni organi v primeru zaprosila za pravno pomoč, upravne enote, vzdrževalec programa »prekrškovni organ« - Inpores d.o.o., Spodnji plavž 24e, Jesenice po vzdrževalni pogodbi v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v se katerih nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih za to pooblasti predstojnik. Papirni nosilci podatkov, ki služijo za vnos v računalniško vodeno zbirko, izpisi z računalniške zbirke podatkov, diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, sprejetem dne 08.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec v postopkih o prekrških pridobiva in povezuje osebne podatke iz naslednjih zbirk osebnih podatkov: osebni podatki lastnika vozil (ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, enotna matična številka) iz registra lastnikov motornih vozil pri MNZ (MRLV); podatki o pravnih osebah (naziv, sedež, EMŠO, ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe pravne osebe) iz sodnega registra pravnih oseb in njihovih zakonitih zastopnikov; enotna matična številka občana (EMŠO) za zakonitega zastopnika pravne osebe ali odgovorne osebe pravne osebe iz CRP; podatek o zaposlitvi kršitelja (naziv pravne osebe in sedež) po podatku o plačniku zdravstvenega zavarovanja kršitelja iz zbirke podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS; podatek o lastnikih nepremičnin, zemljiškoknjižnem izpisku s parcelnimi številkami, katastrsko občino, vložkom in površinami iz Zemljiške knjige Okrajnih sodišč; podatek o dejavnosti, nosilcih dejavnosti, registraciji, vpisom, izbrisom iz registrskega organa iz registra AJPES.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o davčnem postopku, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon s splošnem upravnem postopku in Odlok o NUSZ v Občini Trzin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj, občina, EMŠO, davčna številka, naslov in parcelna številka objekta, za katerega se plačuje nadomestilo
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Davčna uprava RS - Izpostava Domžale
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podtkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca za potrebe uveljavljanja pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: brezposelne osebe in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotavljanje upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, status, premoženjsko stanje
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Domžale (področje je bilo s 1.1.2012 preneseno v pristojnost CSD, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ker je bilo področje s 1.1.2012 preneseno v pristojnost centrov za socialno delo se obstoječe zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca upravičencev do začasne oprostitve plačila vrtca ter pritožb in prošenj za znižano plačilo vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši, ki podajo ustrezno vlogo ter njihovi predšolski otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za začasna znižanja plačila vrtca in upoštevanja posebnih socialnih okoliščin družin
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj, občina, davčna številka, plačilni razrec, višina zneska plačila staršev in občine, drugi razlogi za znižanje plačila vrtca
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Center za socialno delo (področje je bilo s 1. 1. 2012 preneseno v njihovo pristojnost), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ker je bilo področje s 1.1.2012 preneseno v pristojnost centrov za socialno delo se obstoječe zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca obveznosti do izplačila fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe - starši novorojencev, občani in občanke, ki zaprosijo za izredno denarno pomoč ali za subvencijo k plačilu neprofitne najemnine za občinsko neprofitno stanovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi izplačil socialnih pomoči in nagrad, zaradi ponovnega kontaktiranja, sledljivost ter statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj, občina, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa in banka
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Center za socialno delo (področje ugotavljanja upravičenosti do subvencioniranja najemnine je bil s 1. 1. 2012 preneseno v pristojnost centrov za socialno delo); na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca izplačil fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje (avtorske in podjemne pogodbe), Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/08 in 7/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo z Občino Trzin, člani Občinskega sveta Občine Trzin ter delovnih teles občinskega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbenega razmerja in izplačevanja sejnin in nadomestil skladno z občinskim pravilnikom, zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivost ter statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, kraj, občina, številka transakcijskega računa in ime banke
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Dokumentno poslovni informacijski sistem - ODOS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredba o upravnem poslovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke (fizične osebe), ki poslujejo z Občino Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje evidenc dokumentarnega gradiva na Občini Trzin
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo skladno s pravili hrambe dokumentarnega gradiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka)
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca fizičnih oseb (dolžnikov), ki so v postopku izterjave

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe (dolžniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: interna uporaba
 • Rok hrambe (neobvezno): do zaključka posameznega postopka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, znesek dolga
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca terjatev do fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen izstavljanja faktur, plačilnih opominov, izvršbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno/začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Carinska uprava RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca svetnic in svetnikov OS OT, članov in članic delovnih teles OS OT, članov in članic drugih organov ter drugih predstavnikov OT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani in članice Občinskega sveta Občine Trzin, člani in članice delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin, člani in članice drugih organov ter drugi predstavniki Občine Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za delovanje Občinskega sveta Občine Trzin, delovnih teles občinskega sveta, drugih organov Občine Trzin in organov javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Trzin
 • Rok hrambe (neobvezno): 4 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov, elektronski naslov, mobilna in stacionarna številka
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka zvočnih posnetkov sej Občinskega sveta Občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): 94. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani in članice Občinskega sveta, Občinske uprave, delovnih teles občinskega sveta, funkcionarjev Občine; predstavnikov pravnih oseb zasebnega in javnega prava, društev, organizacij, ostalih subjektov, ki so bili na posamezno sejo vabljeni v vlogi poročevalcev; predstavniki medijev, občani in ostala zainteresirana javnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: priprava zapisnikov sej Občinskega sveta Občine Trzin
 • Rok hrambe (neobvezno): Zvočni zapisi s posnetki sej občinskega sveta se, ne glede na določbo 94. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin, ki določa, da se ti posnetki hranijo \"najmanj dve leti\", hranijo do sprejema in potrditve vsebine zapisnika predhodne seje na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta, nato pa se ti zvočni zapisi zbrišejo/uničijo najkasneje 15. dan od dneva seje, na kateri je bil zapisnik te seje sprejet in potrjen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki svetnic in svetnikov ter drugih povabljenih in navzočih, zvočni posnetki govora posameznikov
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca z naslovi za pošiljanje vabil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: več skupin posameznikov (občani, društva in organizacije, župani, podžupani, člani odborov, drugih organov, vodstva podjetij, organizacij,..) ki so soglašali, da Občina Trin v svojih evidencah obdeluje njihove osebne podatke za namene pošiljanja vabil na dogodke v organizaciji ali soorganizaciji Občine Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za pošiljanje vabil na občinske proslave in druge dogodki, ki jih organizira Občina Trzin
 • Rok hrambe (neobvezno): do preklica s strani osebe, na katero se osebni podatki nanašajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Občinska uprava Občine Trzin (pooblaščeni člani občinske uprave), ter uporabniki, na katere se osebni podatki, vsebovani v zbirki, nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik OT, št. 8/02 in 2/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci (fizične osebe) za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki so bili pridobljeni za izdajo poravnave in za pravilno nakazilo sredstev, do katerih so bili posamezniki upravičeni
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka, številka TRR in ime banke
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca izdanih dovoljenj in parkirnih kart za brezplačno parkiranje

 • Pravna podlaga (neobvezno): 37. člen Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stanovalci s stalnim prebivališčem na območju Občine Trzin, osebje javnih zavodov ali javnih podjetih, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Trzin; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po naročilu Občine Trzin in za Občino Trzin - vsi na podlagi vloge za izdajo dovoljenja za brezplačno uporabo parkirnih površin Občine Trzin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja parkirnih kart za brezplačno uporabo parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, registrska številka vozila
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci) in posamezniki, na katere se osebni podatki, vsebovani v zbirki, nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca najemnih pogodb za poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki poslovnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca najemnikov poslovnih prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Register stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin ter najemnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Trzin v najem (Uradni vestnik OT, št. 3/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se vodijo za potrebe najemnin, plačila dela skupnih obratovalnih stroškov, za potrebe preselitve najemnika, izvajalci dimnikarskih storitev, ipd. ter na
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključitvi zadeve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, ime delodajalca (slednje le v primeru, če gre za službeno stanovanje)
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin, Upravna enota Domžale, upravniki, dobavitelji (ZP, EE, vodarina in komunalne storitve, ter na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca prednostnih list po razpisu za dodelitev stanovanj v najem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci za dodelitev stanovanj v najem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se vodijo zaradi dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključitvi zadeve oziroma izselitve najemnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, občina, število družinskih članov
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca prosilcev za subvencijo najemnine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih po postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci za subvencijo najemnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so se do 31. 12. 2011 vodili zaradi izračuna upravičenosti do subvencije najemnine (s 1. 1. 2012 je izdajanje odločb v pristojnosti centra za socialno delo).
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključitvi zadeve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov, zaposlitev, št. družinskih članov, podtki o premoženjskem stanju vlagatelja in njegovih družinskih članov, lastništvo stanovanja
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), CSD Domžele od 1.1.2012 dalje ter na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca lokalnih turističnih vodnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/07 in 2/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pridobile licenco za lokalnega turističnega vodnika v Občini Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje evidence in registra skladno z zakonom in občinskim odlokom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum pridobitve licence
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca razporejenih delavcev Občine Trzin na delovno dolžnost

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o obrambnem načrtovanju, Obrambni načrt Občine Trzin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na Občini Trzin, razporejeni na delovno dolžnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obrambnega načrtovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): do ukinitve razporeda na delovno dolžnost zaradi prenehanja delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, mobilna in stacionarna številka telefona
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Ministrstvo za obrambo RS, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dokumentacija se hrani v ognjevarni omari, do katere ima dostop samo pooblaščeni javni uslužbenec. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenčni listi pripadnikov Civilne zaščite Občine Trzin in Operativne enote PGD Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pripadnik enot in ekip CZ OT in Operativne enote PGD Trzin, ki so vpisani v posebno evidenco
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe usposabljanje enot in ekip CZ OT, za delovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): do ukinitve razporeda v CZ OT ali Operativni enoti PGD Trzin
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, ime in naslov delodajalca, starost najmlajšega otroka, mobilna in stacionarna telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), poveljnik in namestnik poveljnika CZ OT, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Evidenčni listi se hranijo v ognjevarni omari, do katere imajo dostop le pooblaščene osebe. Dokumentacija z oseOsebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca pozivov in vročilnic pozivov pripadnikov Civilne zaščite Občine Trzin in Operativne enote PGD Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pripadniki enot CZ OT in Operativne enote PGD Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe usposabljanj članov enot in ekip CZ OT in aktivnosti v sistemu zaščite, reševanja in pomoči (naravne in druge nesreče)
 • Rok hrambe (neobvezno): do ukinitve razporeda pripadnikov v enotah in ekipah CZ OT in Operativni enoti PGD Trzin
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), poveljnik in namestnik poveljnika CZ OT, MORS, Uprava za zaščito in reševanje - Izpostava Ljubljana; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v ognjevarni omari, dostop do dokumentacije imajo le pooblaščene osebe. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca prilog k načrtom zaščite in reševanja Občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pripadniki enot in ekip Civilne zaščite Občine Trzin, pripadniki operativne enote PGD Trzin, župan in podžupan občine, zaposleni v občinski upravi Občine Trzin, gasilskih enot v okviru GZ Domžale in CPV Helios Domžale, predstojniki in predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij ter zasebnih podjetij, predsedniki in predstavniki društev in organizacij, ki so vključeni v občinski sistem zaščite, reševanja in pomoči ter predsedniki in predstavniki ostalih društev in organizacij, ki delujejo na območju občine Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe usposabljanj in izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): do ukinitve razporeda v Civilni zaščiti Občine Trzin oz. Operativni enoti PGD Trzin oz. do prenehanja mandata za opravljanje funkcije oz. do prenehanja delovnega razmerja oz. do prenehanja opravljanja funkcije v gasilskih enotah, oz. do prenehanja opravljanja funkcije v javnih zavodih in podjetjih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Trzin ali RS, do prenehanja opraljanja funkcije v lokalnih društvih in organizacijah
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, kraj, občina, EMŠO, davčna številka, službeni in zasebni elektronski naslov, službena in zasebna telefonska številka, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), poveljnik Štaba CZ in člani Štaba CZ, MORS, Uprava za zaščito in reševanje - Izpostava Ljubljana; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija se nahaja v ognjevarni omari, ki je zaklenjena. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca dodatkov k načrtom zaščite in reševanja Občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pripadniki enot in ekip Civilne zaščite Občine Trzin, gasilskih enot, zaposleni v občinski upravi Občine Trzin, predstojniki javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Trzin, predstojniki in kontaktne osebe organizacij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, predsedniki in člani društev in organizacij, ki delujejo na območju občine Trzin in izven njenih meja,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe usposabljanj in izvajanje operativnih nalog v sistemu zaščite, reševanja in pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): do ukinitve razporeda v Civilni zaščiti Občine Trzin oz. do prenehanja delovnega razmerja oz. do prenehanja delovanja v gasilskih enotah oz. do prenehanja opravljanja funkcije v vodstvu društev, zavodov, javnih podjetij,
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalni in začasni naslov bivališča, rojstni podatki, strokovna usposobljenost, službeni in zasebni elektronski naslov, službena in zasebna telefonska številka,
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), poveljnik Civilne zaščite Občine Trzin, člani Štaba Civilne zaščite Občine Trzin, MORS, Uprava za zaščito in reševanje - Izpostava Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca postopkov odločanja o prostorskem načrtovanju (namenska raba, sprememba namembnosti) ter evidenca lokacijskih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/10 in 1/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - vlagatelji zahtevkov za informacije o namenski rabi, spremembo namenske rabe zemljišč, lokacijske informacije, zastopniki pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka - izdelave informacije o namenski rabi, spremembe namenske rabe zemljišč, lokacijske informacije, kontakt z zakonitimi zastopniki pravnih oseb, ki so udeleženi v postopku.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek vlagatelja in lastnika nepremičnine, naslov in telefon kontaktne osebe, podatki o lastništvu in ostali podatki o zemljišču (zemljiško knjižno, dejansko stanje, raba), ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (izvajalci prostorsko ureditvenih načrtov, izbrani po sistemu zakona o javnem naročanju; GURS, ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ministrstvo za infrastrukturo in prostor; ostali soglasodajalci (elektro podjetje, komunalno podjetje, Agencija RS za okolje,...).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, Centralni register prebivalstva, PISO (Prostorski informacijski sistem občin), zemljiška knjiga, zemljiški kataster.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca povzročiteljev poškodb cestnih objektov in posredovanje odškodninskih zahtevkov pristojnim zavarovalnicam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: povročitelji poškodb cestnih objektov v lasti Občine Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov v zvezi s poškodbami cestnih objektov in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek povzročitelja, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov, vrsta in registrska številka vozila
 • Uporabniki zbirke: Pristojna policijska postaja, ki je obravnavala prometno nesrečo; zavarovalnice, odvetniške pisarne, pooblaščeni zastopniki povzročiteljev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca registrskih označb vozil, Centralni register prebivalstva,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca v zadevah zagotavljanja prevoza otrok v šolo in iz šole

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Šoloobvezni otroci, otroci s posebnimi potrebami; starši oz. vlagatelji vlog za povračilo stroškov za prevoz otrok v OŠ Trzin in otrok, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom OŠ Roje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izračuna upravičenosti do povračila potnih stroškov in preverbe zakonitosti izplačil iz proračuna občine Trzin.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek otroka, staršev, skrbnika, - sorodstveno razmerje, - naslov, - številka osebnega računa vlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Osnovna šola Trzin oz. Osnovna šola Roje in organi, ki so pristojni za nadzor javnih financ (Nadzorni odbor Občine Trzin in Računsko sodišče RS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca v postopkih javnih razpisov za podelitev štipendij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju, Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, starši, skrbniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin, statistične evidence, za potrebe inšpekcijskega nadzora in za potrebe preverjanja smotrnosti in namenskosti porabe javnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka kandidata - podatki o vpisu v izobraževalni zavod in program šolanja, - podatki o doseženem uspehu kandidata, javno priznanih uspehih oz. izjemnih dosežkih na področju izobraževanja; podatki, ki izkazujejo umetniško ali športno nadarjenost kandidata; telefon kandidata, vir dohodka in premoženjsko stanje kandidata, njegovih staršev oz. skrbnikov, številka osebnega računa kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), Zavod RS za zaposlovanje, Center za socialno delo Domžale.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register prebivalstva, Evidenca brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, Register nepremičnin pri Geodetski upravi RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidenca v postopkih javnih razpisov za sofinanc. kult. dejavn., športa, humanit.dej. in dejavn. ter programov zunaj teh področij na območju OT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin, Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin, Pravilnik o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki kandidirajo na javnih razpisih, zakoniti zastopniki društev in zavodov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sofinanciranje prijavljenih programov na razpis ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za kandidate (fizične osebe): ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, številka transakcijskega računa prosilca; za društva, zavode, zveze društev: ime in priimek zakonitega zastopnika, ime in priimek kontaktne osebe
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES, Register društev, register športnikov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Evidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gostinstvu; Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/10)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - gostinci in kmetje, njihovi zakoniti zastopniki ter zakoniti zastopniki gospodarskih družb, ki imajo gostinske obrate na območju občine Trzin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov prijave in sprememb obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih kmetij; za lastne statistične, analitične in evidenčne potrebe, za učinkovito vodenje postopkov ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka nosilca gostinskega obrata oz. turistične kmetije, telefonska številka, naslov e-pošte (za fizično osebo), ime zakonitega zastopnika gospodarskih družb
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci) ter zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (Upravna enota Domžale, MF-DURS, PP Domžale, inšpekcijske službe,...)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, centralni register prebivalstva, zemljiška knjiga, register nepremičnin, register davčnih zavezancev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca v postopkih podeljevanja občinskih priznanj in nagrad

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/00, 14/10 - odl. US, 51/10. 84/10 - odl. US in 40/10 - ZUJF), Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe: predlagani kandidati, prejemniki priznanj in nagrad, predlagatelji in zakoniti zastopniki društev in organizacij, ki kandidate predlagajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi postopkov podeljevanja občinskih priznanj po javnem razpisu, za učinkovito vodenje postopkov, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za pripravo kontrolnih podatkov za izplačane nagrade fizičnim osebam (akontacija dohodnine DURS)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj, občina, EMŠO, rojstni podatki, davčna številka, najpomembnejši dosežki prejemnika na posameznih področjih, ime in priimek predlagatelja, njegov naslov in kontaktna telefonska številka, ime in priimek zakonite pravne osebe predlagatelja, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Davčna uprava RS - Izpostava Domžale)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca o javnih razpisih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju - ZJN2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, odgovorne osebe pravnih subjektov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje postopkov javnega naročanja, za statistične in lastne potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčna številka, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, kontaktna tel. št. za odgovorne osebe pravnih subjektov: ime in priimek, delovne naloge, kontaktna tel. številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (državni organi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Evidenca zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: funkcionarji občine, uradniki na položajih; sebe, ki so odgovorni za javna naročila ter zunanji pogodbeni sodelavci, ki so sodelovali pri postopkih javnega naročanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (tretji odstavek 41. člena, 11. točka 4. člena)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od prenehanja opravljanja funkcije oz. prekinitve delovnega razmerja; za zunanje sodelavce pa 5 let od izvedenega postopka JN.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, tip funkcije, za zunanje sodelavce: ime in priimek, ime delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Informacijski pooblaščenec RS, Komisija za preprečevanje korupcije).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o požarnem redu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in se zadržujejo v posameznem objektu, župan in podžupan občine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja ali do prenehanja opravljanja funkcije
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv delovnega mesta, datum seznanitve, lastnoročni podpis
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trzin, pogodbeni partner KLEK d.o.o. (Branimir BITENC).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati, ki se prijavljajo na razpis ali javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta pri delodajalcu, Občini Trzin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izbiranje primernih kadidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od zaključenega postopka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj rojstva, občina, EMŠO, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, dodatna znanja, delovne izkušnje, fotokopije prilog in listin, ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki v prošnjah
 • Uporabniki zbirke: direktor, natečajna komisija, župan
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji blaga oz. storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR/osebnega računa, ID za DDV,
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Davčna uprava RS - Izpostava Domžale
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Evidenca naslovov prejemnikov novoletnih voščilnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki novoletnih voščilnic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje seznama naslovov prejemnikov novoletnih voščilnic
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov stalnega prebivališča, izobrazba; odgovorne osebe pravnih oseb in njihova funkcija v podjetju
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trzin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Evidenca vzdrževanih družinskih članov zaposlenih v Občini Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vzdrževani družinski člani zaposlenih v Občini Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, obračun plač (upoštevanje medletne olajšave za VDČ)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov bivališča, podatki o šolanju
 • Uporabniki zbirke: Občina Trzin (pooblaščeni javni uslužbenci), na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Davčna uprava RS - Izpostava Domžale)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Evidenca dodeljenih finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE na območju občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE na območju občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/09 in 3/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki kandidirajo na javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE na območju občine Trzin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje podatkov za izvedbo nakazil
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, kraj, občina, EMŠO, davčna številka, naslov in parcelna številka zemljišča, na katerem stoji objekt; št. osebnega računa za nakazilo,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci, razpisna komisija, župan; pooblaščena oseba na banki, ki sprovede nakazilo (banka se izbere na podlagi zbiranja ponudb pred objavo razpisa)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8. 9. 2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Zbirka avdio-video posnetkov sej Občinskega sveta Občine Trzin

 • Pravna podlaga (neobvezno): 29. in 30.čl. Statuta Občine Trzin; 4., 81. in 82. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin, Sklep poslovniške narave glede avdio-video snemanja sej Občinskega sveta Občine Trzin in izjave/soglasja aktivnih udeležencev sej sveta za avdio-video snemanje na sejah občinskega sveta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta (člani in članice OS, Občinske uprave, delovnih teles občinskega sveta, funkcionarji Občine; predstavniki Nadzornega odbora Občine Trzin; predstavniki pravnih oseb zasebnega in javnega prava, društev, organizacij, ostalih subjektov, ki so na posmezno sejo vabljeni v vlogi poročevalcev, predstavniki medijev, občani in ostala zainteresirana javnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje javnosti delovanja in glasovanja občinskega sveta ob že ustaljenih postopkih za zagotavljanje transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta in predvajanje posnetkov sej na enem izmed družbenih omrežij (YouTube). Slikovno in zvočno se bodo snemale in predvajale samo seje občinskega sveta, ki bodo v celoti odprte za javnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se bodo hranili za posamezno mandatno obdobje občinskega sveta, po končanem posameznem mandatu pa se bodo ti posnetki izbrisali v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega občinskega sveta in župana.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: avdio-video posnetki aktivnih udeležencev seje
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zhateve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja navedena zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na to zbirko (tj. izjave/soglasja aktivnih udeležencev seje za avdio-video snemanje sej OS in predvajanje posnetkov na družbenem omrežju), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v teh prostorih ni zaposlenih. Vhod v občinsko stavbo, kjer je sedež občine, je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podtki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo samo osebe, ki jih je za tovrstno obdelavo pooblastil predstojnik občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Občini Trzin, ki ga je pod št. 020-10/2002 dne 8.9.2006 izdal Župan Občine Trzin.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam