Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIGMA d.o.o. Dutovlje
Sedež ali naslov: Dutovlje 69
Poštna številka: 6221
Kraj: Dutovlje
Matična številka: 5643058000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)Podatki o delavcu: osebno ime, rojstni datum, EMŠO,kraj in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ime in naslov drugega delodajalca; b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja del; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in način prenehanja pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpekcijske službe /DURS:::) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v podjetju. Postopki in ukrepi za zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Digma d.o.o. Dutovlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pot
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: številka TRR na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) Podatki o plačah in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim del.časom, bruto plača za delo s krajšim del.časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa oz.nadurno delo ter bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca); - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač oz.izredna izplačila, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti ter dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja); -neto plača (plača, zaostala izplačila nadomestila plač in izredna izplačila); c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna izplačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače,ostali stroški dela; č) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: -prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za PIZ, plačani prispevki za zdrav.zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo in plačani prispevki za zaposlovanje), - prispevki v breme zavarovanca( plačani prispevki za PIZ, plačani prispevki za zdrav.zavarovanje, plačani prispevki sa starš.varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpekcijske službe (DURS...) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v podjetju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Digma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neoprevljene ure za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnemu mestu za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstvano zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpekcijske službe (DURS...) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v podjetju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Digma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, telefonske številke, elektronski naslov, zadeva.
 • Uporabniki zbirke: Inšpekcijske službe (DURS...) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v podjetju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Digma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam