Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: R-MIZAR, Proizvodnja stavbnega pohištva d.o.o.
Sedež ali naslov: Volčja Draga 42
Poštna številka: 5293
Kraj: Volčja Draga
Matična številka: 2029537000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenach na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi R-Mizar d.o.o., Volčja Draga 42, Volčja Draga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih delavcih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno in začasno bivališče, država, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa, vrsta končane šole, poklicna oz. strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan, tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje oz. kraj dela, podatki za obračun letnega dopusta, število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidsnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (ime in priimek, rojstni podatki, stopnja invalidnosti, zavarovanje), podatki za obračun delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne sknjižice, vzrok prenehanja delovnega rzamerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v mapi "Kadrovska evidenca", oziroma v personalnih mapah. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni ognjevarni omari. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni delavci družbe. Izven delovnega časa so prostori, v katerih so shrajeni osebni podatki, varno zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 11. 5. 2007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o strankah na podlagi pogodbenih razmerij.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja s kupci oziroma dobavitelji - pogodbene stranke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, kupci oziroma dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb med udeleženci pravnih poslov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma naziv, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država).
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve se podatki posredujejo drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe R-Mizar d.o.o., evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima direktor oziroma pooblaščeni delavci družbe, ki so se s sklenitvijo pogodbe obvezali k varovanju osenih podatkov ter varovanju poslovnih skrivnosti družbe. Izven delovnega časa so prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 11. 5. 2007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezuejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam