Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA CARGO KOPER d.o.o.
Sedež ali naslov: Pristaniška 8
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5600014000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, njihovih ožjih družinskih članih in članih organov družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, uR. L. rs ŠT. 40/2006 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ADRIA CARGO KOPER d.o.o., njihovi ožji družinski člani in člani organov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, stalno ali začasno bivališče, država, EMŠO, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka in kraj izdaje identifikacijskega dokumeta, številka transakcijskega računa; - Vrsta in stopnja izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti; - Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto in število delovnih ur na dan; - Tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje in kraj dela; - Podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rojstva, stopnja invalidnosti, zavarovanje) - Podatki za obračun delovne dobe: datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja,delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ADRIA CARGO KOPER d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih, njihovih ožjih družinskih članov in članov organov upravljanja družbe se hrani v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, na računalniku in strežniku z avtoriziranim dostopom računovodskega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki ureja to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o plačah zaposlenih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja Adria Cargo Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka , naslov stalnega in začasnega prebivališča, organizacijska enota, izpostava davčnega urada, TRR, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, osnovna plača, datum izplačila, mesec opravljenega dela, delovna doba, stalnost, podatki o urah (redne, prazniki, dela prosti dnevi, dopusti, bolniška, neplačane), dodatki k plači, bonitete, nadomestila in drugi prejemki iz dela (regres, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč), bruto plača, prispevki, akontacija dohodnine, neto plača, povračilo stroškov v zvezi z delom (prehrana in potni stroški), odtegljaji, izplačilo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ADRIA CARGO KOPER d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podakov o plačah se hrani v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari, na računalniku in strežniku z avtoriziranim dostopom računovodskega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki ureja to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini in ostali veljavni predpisih ki urejajo poslovanje gospodarskih družb.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki opravljjo priložnostna dela v podjetju Adria Cargo Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, izobraževalna institucija, število opravljenih ur, vrsta dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Adria Cargo Koper d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka evidenca študentov se hrani v zakljenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki ureja to področje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam