Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vložitev prijave

+ -

Vsakdo lahko pri Informacijskemu pooblaščencu (IP) vloži prijavo, če meni, da kdo krši:

Informacijski pooblaščenec nato po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ZVOP-2 in Splošne uredbe izvede ustreznenadzorne postopke: običajni inšpekcijski postopek, postopek na podlagi prijave prijavitelja s posebnim položajem, pritožbeni postopek ali prekrškovni postopek, odvisno od okoliščin primera.

Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov, naveden na strani s kontaktnimi podatki.

Priporočamo, da prijavo pošljete na ustreznem obrazcu.

Podatke, ki jih boste posredovali, bo IP uporabil zgolj v obsegu, kot je to nujno za izvrševanje njegovih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav, vprašanj in pripomb, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). IP drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

Odgovor vam bomo skušali posredovati v čim krajšem času.

Kaj še lahko storim, če je do kršitve že prišlo?

Posameznik, ki meni, da so kršene njegove pravice, določene s Splošno uredbo, z ZVOP-2 ali z ZVOPOKD, zaradi obdelave njegovih podatkov, ki ni v skladu z zakonodajo, lahko tudi s tožbo zahteva sodno varstvo. Posameznik lahko sodno varstvo zahteva dokler kršitev traja. Če je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala. O tožbi praviloma odloča  Upravno sodišče RS po določbah Zakona o upravnem sporu. V tem postopku na podlagi tožbe je javnost načeloma izključena. Če je bila posamezniku povzročena škoda, lahko od povzročitelja zahteva odškodnino. V postopku s tožbo po ZVOPOKD mora sodišče postopati hitro in o zadevi odločiti najpozneje v šestih mesecih.

Splošna uredba, ZVOP-2 in ZVOPOKD vsebujejo številne kazenske določbe, ki določajo globe (denarne kazni) za primere kršitev posameznih zakonskih določb in s tem vsaj posredno varujejo posameznike pred kršitvami in zlorabami njihovih osebnih podatkov. Pravice posameznika so neposredno ali posredno varovane tudi z zakonskimi določbami o inšpekcijskem nadzorstvu nad izvajanjem določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Številne določbe, ki prepovedujejo takšne posege v posameznikovo zasebnost pa vsebuje tudi Kazenski zakonik.