Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vložitev prijave

+ -

Vsakdo lahko Informacijskemu pooblaščencu vloži prijavo, če meni, da kdo krši Splošno uredbo EU ali Zakon o varstvu osebnih podatkov (v delu, ki se še uporablja). Informacijski pooblaščenec nato po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru izvede ustrezne inšpekcijske postopke.

Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov, naveden na strani s kontaktnimi podatki.

Priporočamo, da prijavo pošljete na ustreznem obrazcu.

Podatke, ki jih boste posredovali, bo IP uporabil zgolj v obsegu, kot je to nujno za izvrševanje njegovih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav, vprašanj in pripomb, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). IP drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

Odgovor vam bomo skušali posredovati v čim krajšem času.

Kaj lahko storim, če je do kršitve že prišlo?

Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene s Splošno uredbo EU oziroma Zakonom o varstvu osebnih podatkov, lahko s tožbo zahteva sodno varstvo, dokler kršitev traja. Če je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev obstajala, če mu v zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. O tožbi odloča pristojno sodišče po določbah Zakona o upravnem sporu, če Zakon o varstvu osebnih podatkov ne določa drugače. Postopek s tožbo je nujen in prednosten, kar pomeni, da ga mora sodišče izvesti v čim krajšem možnem času. V tem postopku na podlagi tožbe je javnost načeloma izključena. Posameznik lahko od sodišča tudi zahteva, da za čas do odločitve o njegovem predlogu naloži upravljavcu osebnih podatkov, da prepreči vsakršno obdelavo spornih osebnih podatkov. Če je bila posamezniku povzročena škoda, lahko od povzročitelja zahteva odškodnino v skladu z zakonom.

Zakon o varstvu osebnih podatkov vsebuje številne kazenske določbe, ki določajo globe (denarne kazni) za primere kršitev posameznih določb zakona in s tem vsaj posredno varujejo posameznike pred kršitvami in zlorabami njihovih osebnih podatkov. Pravice posameznika so neposredno ali posredno varovane tudi z zakonskimi določbami o inšpekcijskem nadzorstvu nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov. Številne določbe, ki prepovedujejo takšne posege v posameznikovo zasebnost pa vsebuje tudi Kazenski zakonik.