Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Vpis v register zbirk osebnih podatkov

+ -

Upravljavec osebnih podatkov mora najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu posredovati naslednje podatke:

  1. naziv zbirke osebnih podatkov;
  2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko);
  3. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
  4. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
  5. namen obdelave;
  6. rok hrambe osebnih podatkov;
  7. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno podlago iznosa;
  8. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov;
  9. podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig;
  10. podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko).

Podatke iz prejšnje točke mora upravljavec Informacijskemu pooblaščencu posredovati najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe.

Pred vpisom v register najprej preverite, ali vpis sploh potrebujete. Zakon namreč predvideva, da vpis v register ni obvezen za tiste upravljavce osebnih podatkov, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, za osebne podatke, ki jih o svojih članih obdelujejo politične stranke, sindikati, društva ali verske skupnosti, ter za osebne podatke, ki jih za namene obveščanja javnosti obdelujejo mediji. Vendar pa navedena omejitev ne velja za zbirke osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih podatkov, ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove registrirane dejavnosti. Če torej sodi vaša dejavnost v krog navedenih subjektov, vpis v register morate opraviti.

Povezava do registra zbirk osebnih podatkov, kjer lahko opravite prvi vpis.