Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.07.2007
Naslov: Življenjska zavarovanja in posredovanje zdravstvenih OP
Številka: 0712-630/2007/2
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 27. 6. 2007 po fax-u prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede vsebine dopisa ene od življenjskih zavarovalnic, na podlagi katerega ta zahteva posredovanje zdravstvenega kartona za zavarovanca, ki ima izbranega zdravnika v enem izmed zdravstvenih domov.


Ker je Pooblaščenec pri svojem delu že obravnaval podobne primere kot je vaš, ter o tem izdal več neobveznih mnenj, vam predlagamo, da se z njimi seznanite na internetni strani Pooblaščenca http://www.ip-rs.si/, kjer lahko s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov poiščete mnenja št. 092-4/2006/362, 0712-144/2006/2, 0712-359/2006/2 in 0712-151/2006/2.

 

Poleg tega, vam zaradi lažjega razumevanja, podajamo bistveno vsebino zgoraj omenjenih mnenj, pri tem pa dodajamo, da dejstvo, da gre v konkretnem primeru za umrlo osebo, v ničemer ne spremeni predstavljenih stališč.


Zakaj je dopustno posredovanje zdravstvenega kartona zavarovalnici ?


Iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, kot temeljnega in sistemskega predpisa s področja varstva osebnih podatkov, v povezavi s predpisi s področja zdravstva izhaja, da je obdelava (kamor spada tudi zbiranje, sporočanje, posredovanje, razkrivanje ipd.) osebnih podatkov (podatki v osnovni zdravstveni dokumentaciji kot zbirki podatkov, so osebni podatki) dopustna, če je za to podana privolitev posameznika (v konkretnem primeru pacienta oz. zavarovanca) ali če tako določa zakon (isti ali katerikoli drug zakon, ne pa podzakonski predpis).


Podlaga v zakonu
 
Privolitev posameznika

 

Tak zakon v smislu prejšnje točke je Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), ki daje podlago za obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov s strani zavarovalnic (npr. zbiranje) in podlago za obdelavo istih osebnih podatkov s strani izvajalcev zdravstvenih storitev (npr. posredovanje).


Zavarovalnice v praksi redoma pridobijo še izrecno pisno izjavo posameznikov (kot dodatno podlago za obdelavo osebnih podatkov), na katere se zdravstveni podatki nanašajo, praviloma ob sklenitvi posamezne zavarovalne pogodbe. Izjave so lahko formulirane na dva načina: kot pooblastilo ali kot privolitev.
     

Zavarovalnice Izvajalci zdr. stor. Pooblastilo  Privolitev

 

ZZavar izrecno določa, da zavarovalnice lahko zbirajo in drugače obdelujejo tudi zdravstvene osebne podatke (podatke o zdravstvenem stanju, poškodbah, stroških in trajanju zdravstvene oskrbe…) svojih zavarovancev, ki so pomembni za sklepanje in izvajanje (izplačilo škod) zavarovanj. 
ZZavar izrecno določa, da morajo osebe, ki s potrebnimi osebnimi podatki razpolagajo, te posredovati zavarovalnicam na njihovo pisno zahtevo.  
Pooblastilo zavarovalnici tej omogoča, da v imenu in za račun zavarovanca pridobiva potrebne osebne podatke, tako kot bi jih sicer lahko pridobil sam. Gre torej za  zastopanje. 
Privolitev je lahko oblikovana kot privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani zavarovalnice (»…strinjam se, da zavarovalnica pridobiva in drugače obdeluje moje podatke o zdravstvenem stanju…«) ali/in
kot privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani izvajalcev zdravstvenih storitev (»…strinjam se, da izvajalci zdravstvenih storitev posredujejo moje podatke o zdravstvenem stanju zavarovalnici…«).


Kaj je (kljub obstoju podlage) ključni problem tovrstne obdelave zdravstvenih osebnih podatkov…?

 

…obseg in vrsta zahtevanih oziroma posredovanih podatkov !

 

Ob načelni dopustnosti obdelave zdravstvenih podatkov je potrebno upoštevati, da zavarovalnico pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na splošno podlago v ZZavar ali v privolitvi, zavezuje tudi načelo sorazmernosti, ki ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. Pri zbiranju podatkov o zdravstvenem stanju je zato zavarovalnica upravičena le do tistih zdravstvenih podatkov, ki so resnično potrebni in primerni za presojo obstoja obveznosti in višine zavarovalnine (odškodnine). ZZavar ne določa natančno, katere podatke o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnice zbirajo, zato je potrebno presojati potrebnost in primernost obdelave zahtevanih zdravstvenih podatkov v vsakem konkretnem primeru posebej. Čeprav ZZavar govori o podatkih o zdravstvenem stanju na splošno, to še ne pomeni, da lahko zavarovalnica zbira tudi zdravstvene podatke, ki niso v zvezi s posameznim zavarovanjem oziroma niso pomembni presojo obstoja obveznosti in njene višine (torej podatke, ki niso v zvezi z namenom zbiranja).

 

Navedeno pravilo zavezuje tudi izvajalce zdravstvenih storitev v tem smislu, da zavarovalnicam ne smejo posredovati več podatkov kot je to potrebno. Kljub zgornjim navedbam, je potrebno opozoriti, da je po naravi stvari dejansko le zavarovalnica tista, ki lahko oceni, kateri dokumenti oziroma kateri deli posameznih dokumentov utegnejo biti zanjo pomembni. Ker je torej z vidika zavarovalnice težko sprejemljivo, da bi tretje osebe (npr. zdravstveno osebje ali zavarovalec) vnaprej ločevale relevantne dele zdravstvene dokumentacije od nerelevantnih, je razumljivo, da zavarovalnice v praksi pogosto zahtevajo celotno zdravstveno dokumentacijo in sicer za obdobje, za katerega same ocenijo, da je odločilno. To pa ne pomeni, da zavarovalnica ni zavezana k načelu sorazmernosti v fazi nadaljnje obdelave osebnih podatkov (po prejemu celotne zdravstvene dokumentacije).

 

Primer: Za ugotovitev obstoja obveznosti zavarovalnice in njenega obsega je poleg drugih informacij nujno poznavanje zdravstvenega stanja upravičenca do zavarovalnine ob (oziroma pred) in po nastopu zavarovalnega primera. Z namenom preprečevanja zavarovalniških goljufij je zavarovalnica upravičena preveriti ali so poškodbe nastale izven škodnega dogodka (zavarovalnega primera), ki je krit z zavarovalno pogodbo; tak primer pa je npr. obstoj predhodnih poškodb (vzročna zveza).


Drugi vidiki posredovanja zdravstvenih osebnih podatkov


Stroški 
Način posredovanja


Glede na določbe 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v povezavi z sedmim odstavkom 154. člena Zakona o zavarovalništvu, lahko izvajalci zavarovalnici zaračunajo stroške posredovanja zahtevanih podatkov.


Po elektronski poti z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa, tako, da je zagotovljena njihova neprepoznavnost med prenosom. 
(Fotokopija) dokumentacije po klasični pošti ali po kurirju ali (originalna) dokumentacija neposredno zdravniku cenzorju.  
Osebni vpogled in prevzem (fotokopije) dokumentacije s strani predstavnika zavarovalnice na podlagi ugotovljene identifikacije in izkaza upravičenosti.


Lepo vas pozdravljamo,

 

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka