Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 01.07.2007
Naslov: Zavarovanje rizika odpovedi in posredovanje OOP tretjim osebam
Številka: 0712-618/2007/2
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,


Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 22. 6. 2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem nas sprašujete ali lahko zavarovalnica v zvezi z zavarovanjem za povrnitev stroškov v primeru zdravstvene nezmožnosti za turistično potovanje (zavarovanje rizika odpovedi potovanja) zahteva potrdilo o diagnozi vašega očeta. Sprašujete še ali lahko zavarovalnica postavlja takšne pogoje in ali lahko vi kot zavarovanec dovolite vpogled v zdravniški karton vašega očeta. Pojasnjujete, da zavarovalnica zavrača potrdilo zdravnika o obstoju bolezni (brez navedbe diagnoze), hkrati pa tudi zdravnik noče izdati potrdila z diagnozo.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb relevantnih predpisov daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05 - ZInfP; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Ker je Pooblaščenec že obravnaval podoben primer kot je vaš in o tem izdal mnenje, vam uvodoma predlagamo, da:
• se z njim seznanite na internetni strani Pooblaščenca http://www.ip-rs.si/, kjer lahko s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov poiščete mnenje št. 0712-350/2006/2 z dne 21. 11. 2006,

• ali isto mnenje poiščete tako, da neposredno sledite naslednji povezavi: 0712-618/2007/2.


Ker je vaš primer specifičen, vam na podlagi stališč, ki jih vsebuje zgoraj predstavljeno mnenje, pojasnjujemo še:

 

1. Privolitev za seznanitev (obdelavo) z zdravstveno dokumentacijo, ki ste jo podali ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, se nanaša zgolj na vašo (torej lastno) zdravstveno dokumentacijo oziroma na vaše (lastne) zdravstvene osebne podatke. Privolitve po naravi stvari ni mogoče dati za drugega, razen, če gre za zastopanje, ki pa v konkretnem primeru ni podano. Torej bi bila tudi izrecna privolitev v seznanitev z zdravstveno dokumentacijo vašega očeta, neveljavna oziroma ne bi imela pravnih učinkov.

 

Tako kot vi ne morete podati privolitve namesto vašega očeta, tudi ne morete zahtevati od izvajalca zdravstvenih storitev, da vam posreduje oziroma omogoči seznanitev z zdravstveno dokumentacijo vašega očeta, razen v primerih, ki jih določa zakon (npr. če bi bili za to posebej pooblaščeni ali če bi nastopali kot očetov zakoniti zastopnik).

 

2. Ena izmed kategorij škodnih dogodkov, ki so kriti z zavarovanjem rizika odpovedi, je tudi nezgoda, smrt ali takšno nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre), ki zavarovancu onemogoča potovanje. V konkretnem primeru, vaš oče ne nastopa kot zavarovanec, zavarovalec ali kakršen koli drug upravičenec iz zavarovanja, saj njegovo (slabo) zdravstveno stanje predstavlja zgolj škodni dogodek. ZZavar v svojih določbah (predvsem v 154. členu) ne predvideva obdelave osebnih podatkov tretjih oseb, pač pa omogoča zgolj obdelavo osebnih podatkov zavarovalcev oziroma zavarovancev (kar pa vaš oče v konkretnem primeru ni). Zato zavarovalnica od pristojnega izvajalca zdravstvenih storitev tudi nima možnosti neposredno zahtevati posredovanja zdravstvene dokumentacije (ali celo zahtevati potrdil z določeno vsebino) za vašega očeta.


3. Čeprav Pooblaščenec ni pristojen za presojo vsebine splošnih in posebnih pogojev zavarovanja rizika odpovedi, lahko dodamo, da sporne določbe splošnih pogojev, ki ste jih predstavili, niso v nasprotju z načeli in pravili na področju varstva osebnih podatkov.  V konkretnem primeru je potrebno ugotoviti, da je zavarovalnica breme dokazovanja upravičenosti do zavarovalnine, v celoti prevalila na vas (kot zavarovanca), saj zavarovalnica nima možnosti, da sama pridobi potrebne podatke neposredno od vašega očeta ali od izvajalca zdravstvenih storitev. Če ste se z zavarovalno pogodbo zavezali za takšen obseg, vsebino in način dokazovanja kot to zatrjujete v vašem sporočilu, potem je potrebno določbe spoštovati, saj v nasprotnem primeru do zavarovalnine ne boste upravičeni.


4. Na podlagi zgornjih navedb zaključujemo, da imate na voljo naslednje možnosti za pridobitev zahtevane zdravstvene dokumentacije:
- Vaš oče lahko zdravnika (ponovno) prosi, da mu izda zdravniško potrdilo z določeno vsebino, ne more pa tega od zdravnika zahtevati;
- Vaš oče vam priskrbi in dovoli posredovanje relevantne zdravstvene dokumentacije (iz katere bo razvidna diagnoza);
- V primeru, da ste očetov zakoniti zastopnik ali imate za to posebno pooblastilo, lahko dokumentacijo iz prejšnjih točk pridobite tudi sami.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,
 

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka