Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 28.02.2006
Naslov: Rojstni podatki dolžnika, izvršba
Številka: 092-1/2006/84
Vsebina: Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

            

Dne 22.2.2006 ste nam po faksu poslali vprašanje v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. I. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Navedli ste, da je stranka zaradi nameravane vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine na vaš organ naslovila prošnjo za dostavo rojstnih podatkov dolžnikov. Stranka meni, da je s predložitvijo verodostojne listine izkazala pravni interes v smislu IV. odst. 40. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/1998 ter spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZIZ). S tem v zvezi ste spraševali:

 

kaj storiti v takšnem in podobnih primerih in kaj je šteti za ustrezno izkazan pravni interes.

 

IV. odst. 40. čl. ZIZ določa, da je upravljavec podatkov ali zbirk podatkov dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali zbirk podatkov in ne glede na državljanstvo oziroma državo, ki ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika, in sicer rojstne podatke, matično in davčno številko, naslov prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, premičnem in nepremičnem premoženju, številke računov, na katerih ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravo izvršbe. V. odst. 40. čl. ZIZ pa določa, da upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati izvršbo.

 

Informacijski pooblaščenec poudarja, da je v zvezi z navedeno problematiko potrebno razlikovati med predlogom za izvršbo, vloženim na podlagi izvršilnega naslova in predlogom za izvršbo, vloženim na podlagi verodostojne listine. ZIZ v II. odst. 17. čl. določa, kaj predstavlja izvršilni naslov, na podlagi katerega sodišče dovoli izvršbo. Izvršilni naslovi po ZIZ so:

1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;

2. izvršljiv notarski zapis;

3. druga izvršljiva odločba, seznam ali listina, za katero zakon oziroma ratificirana in objavljena mednarodna pogodba določa, da je izvršilni naslov.

 

V primeru izvršilnega postopka, ki teče na podlagi izvršilnega naslova, upnik že pred vložitvijo predloga za izvršbo razpolaga z izvršilnim naslovom, na podlagi katerega so mu upravljavci osebnih podatkov, v skladu s IV. odst. 40. čl. ZIZ, dolžni posredovati podatke, medtem ko v primeru izvršilnega postopka, ki teče na podlagi verodostojne listine, upnik pred začetkom postopka z izvršilnim naslovom (še) ne razpolaga. V takšnem primeru pridobi upnik veljaven izvršilni naslov in s tem tudi pravni interes v smislu V. odst. 40. čl. ZIZ, šele, ko je izdan sklep o izvršbi in le-ta postane izvršljiv. Verodostojna listina je namreč zgolj ena izmed možnih podlag za sprožitev izvršilnega postopka zaradi izterjave denarne terjatve ter posledično za izdajo sklepa o izvršbi (glej 23. čl. ZIZ), sama po sebi pa ne predstavlja izvršilnega naslova. 

 

Končno mnenje

IV. odst. 40. čl. ZIZ ne predstavlja podlage, na podlagi katere bi upravljavci osebnih podatkov lahko upniku, ki namerava vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, posredovali osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika. Upravljavci osebnih podatkov pa so upniku dolžni posredovati osebne podatke potem, ko sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, postane izvršljiv, saj kot tak predstavlja izvršilni naslov v smislu V. odst. 40. čl. ZIZ.

 

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka