Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.01.2006
Naslov: Podatki iz vloge za subvencioniranje šolske prehrane
Številka: 061-15/2005
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis, z dne 19.09.2005.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu-Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju Pooblaščenec). V teh dneh intenzivno rešujemo njihove prenesene primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Spraševali ste nas o zakonitosti oz. nezakonitosti zahtevanih podatkov v vlogi za subvencioniranje šolske prehrane.

 

Prvi odstavek 9. čl. ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Področje, ki je predmet obravnavane zadeve, splošno ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 12/1996 s spremembami, v nadaljevanju ZOFVI), ki v 81. čl. določa, da se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, med drugimi tudi sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za učence, vajence in dijake, ter študente višjih šol. Podrobneje je subvencioniranje šolske prehrane urejeno v Pravilniku o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (UL RS, št. 34/2004, v nadaljevanju Pravilnik), ki določa kriterije in postopek za ugotavljanje upravičenosti subvencioniranja šolske prehrane učencev. Osnovna šola je v konkretnem primeru uporabila  kriterije za dodelitev sredstev učencem iz 6. čl. Pravilnika in sicer prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, višino dohodkov na družinskega člana in višino otroških dodatkov.

 

Svet šole pa na podlagi navedenih kriterijev sprejme podrobnejše kriterije in določi postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencem, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.

 

Navedeno pomeni, da področni zakon ZOFVI ne določa, katere osebne podatke lahko organ zbira za namen ugotavljanja izpolnjevanja kriterijev za dodelitev sredstev, temveč to ureja pravilnik, kar je v nasprotju z zgoraj navedenim prvim odst. 9. čl. ZVOP-1. Vendar pa je po mnenju Pooblaščenca podana pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz prve strani odločbe o otroškem dodatku v četrtem odstavku 9. čl. ZVOP-1, ki določa, da se lahko ne glede na prvi odst. 9. čl. ZVOP-1 v javnem sektorju (kamor sodi tudi osnovna šola) izjemoma obdelujejo osebni podatki , ki so nujni za izvrševanje svojih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

Subvencioniranje šolske prehrane je namenjeno za učence, ki zaradi socialnega položaja le te ne zmorejo plačati v celoti. Ker šole sprejmejo proračunska sredstva za subvencioniranje šolske prehrane, morajo zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti, torej, da lahko preverijo izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev, nujno pridobiti tudi določene osebne podatke od osebe, ki prostovoljno uveljavlja pravico do subvencije. Brez določenih kriterijev bi namreč subvencija izgubila svoj smisel, to je pomagati socialno šibkejšim družinam. Prav tako pa se z zbranimi podatki ne poseže niti v upravičen interes posameznika, saj je zagotovo v njegovem interesu, da uveljavljeno subvencijo tudi dobi.

 

Zaradi navedenega menimo, da je podana pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka