Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 17.01.2006
Naslov: Iznos osebnih podatkov v tretje države
Številka: 751-01-43/2004-7
Vsebina: Iznos osebnih podatkov v tretje države
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste naslovili zgoraj navedeno vlogo, s katero inšpektorat prosite, da vam na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov izda posebno odločbo za iznos osebnih podatkov v tretje države.

 

Kot navajate, ima ___________ že nekaj let poslovne odnose s pravnimi osebami v naslednjih tretjih državah oz. državah izven EU:

 

Republiki Hrvaški, Republiki Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji in Črni gori, Republiki Makedoniji ter Republiki Bolgariji in Švici.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu - Informacijskemu pooblaščencu. V teh dneh intenzivno rešujemo zaostale primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

V zvezi z vašo zgoraj navedeno vlogo vam pojasnjujemo, da morata biti za posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov, pogodbenemu obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi izpolnjena dva pogoja, in sicer:

1. Za posredovanje oziroma sporočanje in dajanje osebnih podatkov na razpolago upravljavcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi mora obstajati katera izmed pravnih podlag, ki so za javni sektor določene v 9. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), za zasebni sektor pa v 10. členu ZVOP-1. Pogodbenemu obdelovalcu (pravni ali fizični osebi, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov) se lahko osebni podatki posredujejo pod pogoji, določenimi v 11. členu ZVOP-1.

2. Ob izpolnjenem prvem pogoju je posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov, uporabniku osebnih podatkov ali pogodbenemu obdelovalcu v tretji državi dopustno, če državni nadzorni organ (zdaj je to Informacijski pooblaščenec) izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločba ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav iz 66. člena ZVOP-1, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali pa le to zagotavljajo delno, če se posredujejo tisti osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven varstva.   

 

Glede na to, da je Švicarska konfederacija že na seznamu tretjih držav, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, za posredovanje osebnih podatkov v Švicarsko konfederacijo ne potrebujete nobene odločbe ali odobritve Informacijskega pooblaščenca. Vendar pa mora za posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov ali uporabniku osebnih podatkov v Švicarski konfederaciji obstajati katera izmed pravnih podlag iz 9. ali 10. člena ZVOP-1, za posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu v tej državi pa morajo biti izpolnjeni pogoji iz 11. člena ZVOP-1.

 

Kot je razbrati iz vaše zgoraj navedene vloge želite, da vam nadzorni organ na podlagi drugega odstavka 70. člena ZVOP-1 izda posebno odločbo za iznos osebnih podatkov v Republiko Hrvaško, Republiko Bosno in Hercegovino, Republiko Srbijo in Črno goro, Republiko Makedonijo, Republiko Bolgarijo in Švico. V zvezi s takšno vašo prošnjo vam sporočamo, da je vaša vloga z vidika določil 70. člena ZVOP-1 tako pomanjkljiva, da vloge sploh ni mogoče obravnavati. V vlogi namreč niste navedli, kateremu upravljavcu, uporabniku ali pogodbenemu obdelovalcu v posamezni tretji državi nameravate posredovati osebne podatke, niste navedli kako nameravate zagotoviti ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov ter možnosti njihovega uresničevanja ali varstva, poleg tega pa niste navedli tudi tega, v katerih določbah pogodb ali v splošnih pogojih poslovanja zagotavljate ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov ter možnost njihovega uresničevanja ali varstva. Zaradi tega vam predlagamo, da vlogo umaknete.

 

V zvezi z izdajo posebne odločbe iz drugega odstavka 70. člena ZVOP-1 vam pojasnjujemo, da je takšno odločbo mogoče izdati le za iznos ali posredovanje osebnih podatkov točno določenemu upravljavcu, uporabniku ali pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov v tretji državi. To pomeni, da morate v primeru, ko želite pridobiti posebno odločbo iz drugega odstavka 70. člena ZVOP-1, Informacijskemu pooblaščencu posredovati vlogo za vsakega upravljavca, uporabnika ali pogodbenega obdelovalca v tretji državi posebej.

 

Vloga za izdajo posebne odločbe iz drugega odstavka 70. člena mora vsebovati: navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek oziroma predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec, firmo oziroma osebno ime vlagatelja (oseba, ki namerava iznesti osebne podatke) ter njegov naslov oziroma sedež. V vlogi je potrebno navesti naziv in sedež organizacije, ki osebne podatke iznaša, naziv ali in sedež organizacije, ki osebne podatke uvaža, namen iznosa, vrste osebnih podatkov, ki se bodo iznesle ter kategorije posameznikov, na katere se nanašajo ti podatki. Vloga mora biti podpisana ter kolkovana z upravnimi koleki v vrednosti 4.250 SIT (po tarifnih številkah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah).

 

K vlogi za izdajo odločbe po drugem odstavku 70. člena ZVOP-1 mora vlagatelj priložiti kopijo pogodbe med vlagateljem (organizacija, ki iznaša osebne podatke) in organizacijo v tretji državi, ki uvaža osebne podatke, pri čemer mora takšna pogodba oziroma aneks vsebovati standardne pogodbene klavzule za prenos osebnih podatkov v tretje države z vsemi prilogami, ki jih je z odločbama št. 2001/497/EC (sprememba 2004/915/EC) ter 2002/16/EC predpisala Komisija evropskih skupnosti. Navedeni odločbi Komisije evropskih skupnosti (tudi v slovenskem jeziku) ter vse potrebne informacije v zvezi s tem lahko najdete na spletnih straneh Komisije evropskih skupnosti, na spletnem naslovu:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_en.htm

 

V zvezi s posebno odločbo iz drugega odstavka 70. člena ZVOP-1 še pripominjamo,  da je na podlagi takšne odločbe posredovanje osebnih podatkov določenemu prejemniku v tretji državi dopustno samo v primeru, če za takšno posredovanje osebnih podatkov obstaja katera izmed pravnih podlag iz 9. ali 10. člena ZVOP-1, oziroma gre za posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu (11. člen ZVOP-1).

 

Lep pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka