Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.01.2006
Naslov: RTV prispevek
Številka: 751-01-10/2005
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis, z dne 16.03.2005.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu - Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju Pooblaščenec). V teh dneh intenzivno rešujemo njihove prenesene primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Spraševali ste nas:

 

Ali lahko upravni enoti posredujete naslednje podatke:

- podatek o tem, ali je določena oseba vpisana v evidenco zavezancev za plačilo RTV prispevka;

- ali ta oseba prispevek redno plačuje in

- na kakšen način plačuje prispevek.

 

Kot navajate, je upravna enota, ki želi prejeti podatke, v svoji zahtevi navedla:

1. ime in priimek osebe, za katero želi podatke;

2. njen naslov;

3. njen EMŠO;

4. upravna enota se je sklicevala na 3 odst. 33. člena, 34. člen, ter 5. in 6. odst. 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP).

 

Ker je imel Pooblaščenec na podlagi vašega dopisa pri izdaji tega mnenja premalo podatkov, je od vas telefonsko prejel še naslednje podatke:

- RTV Slovenija ne zbira EMŠO in davčne številke neposredno od posameznikov – te po vaših navedbah pridobite le za primer izterjave, torej, ko posameznik ne plačuje RTV naročnine, pa še to od Davčne uprave RS;

- na podlagi drugih podatkov, ki jih zbirate, se po vašem mnenju posameznika ne da z gotovostjo določiti.

 

Pooblaščenec uvodoma opozarja, da RTV Slovenija kot izvajalec javne službe ni subjekt, ki bi lahko uporabljal določbe 139. člena ZUP.

 

Glede na to, da namena obdelave zahtevanih podatkov upravna enota ni navedla, Pooblaščenec opozarja na 8. člen ZVOP-1, ki določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pooblaščenec zato opozarja, da mora vsak prosilec, ki želi vpogledati v zbirko osebnih podatkov tretjih oseb izkazati materialnopravno zakonsko podlago. Glede na vse zapisano, bi torej morala upravna enota izkazati materialnopravno zakonsko podlago za pridobitev zahtevanih osebnih podatkov. Če te zakonske podlage upravna enota ne navede, osebnih podatkov upravljavec zbirke podatkov ne sme izročiti, saj bi sicer huje kršil ZVOP-1.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka