Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 15.05.2007
Naslov: Zbiranje davčne številke s strani RTV Slo
Številka: 0712-457/2007/2
Vsebina: Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

prejeli smo vašo elektronsko pošto z dne 3.5.2007.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Spraševali ste nas:

 

ali lahko RTV Slovenija ob prijavi TV sprejemnika zahteva vašo davčno številko in telefonsko številko?

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec), vam uvodoma pojasnjuje nekatere splošne pojme, ki so pomembni za razumevanje odgovora na vaše vprašanje, kot jih določa ZVOP-1. Osebni podatek tako pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila in ne nazadnje tudi vpisna številka študenta), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

Obdelava osebnih podatkov je definirana kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno. Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

 

Ker je RTV Slovenija javni zavod in zato sodi v javni sektor, izpostavljamo določbe 9. člena ZVOP-1, ki določa, da se osebne podatke v javnem sektorju lahko obdeluje samo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, torej le v primeru, če zakon izrecno določa, da se v javnem sektorju določeni osebni podatki lahko obdelujejo oziroma posredujejo. Isti odstavek tega člena nadalje določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika, če tako določa zakon.

 

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 in 105/06, v nadaljevanju ZRTVS-1) v 37. členu določa, da lahko RTV Slovenija za namene nalog obračuna prispevka zbira osebne podatke, določene v prvi, drugi, tretji, četrti, peti in deveti alineji prvega odstavka 39. člena ter prvi, drugi, tretji, četrti in osmi alineji drugega odstavka 39. člena tega zakona, neposredno od zavezancev, ki so jim te podatke oziroma njihove spremembe dolžni pisno posredovati v roku 15 dni od prejema poziva.

 

Omenjeni prvi odstavek 39. člena ZRTVS-1 pa določa, da lahko evidence zavezancev za plačilo prispevka, ki se nanašajo na fizične osebe vsebujejo naslednje podatke:
- osebno ime,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna številka itd.),
- davčno številko,
- številko transakcijskega računa,
- zaposlitev,
- znesek neporavnanega prispevka,
- znesek poravnanega prispevka,
- datum vnosa podatkov,
- označbo sprejemnika.

 

Izpostavljene določbe ZRTVS-1 tako jasno določajo, da ima RTV Slovenija od vas pravico zahtevati, da jim posredujete davčno številko, ker ima za to jasno zakonsko podlago, ob tem pa Pooblaščenec meni, da zahteva RTV Slovenija, da jim posredujete tudi svojo telefonsko številko, nima ustrezne zakonske podlage in je zato po mnenju Pooblaščenca niste dolžni posredovati, lahko pa jo, če tako želite.

 

Pooblaščenec ponovno opozarja na dolžnost zavezancev za plačilo RTV prispevka, da svoje podatke posredujejo RTV Slovenija v roku 15 dni od prejema poziva za posredovanje podatkov, drugače se od njih, na podlagi prvega odstavka 43. člena ZRTVS-1 lahko izterja globa v razponu od 41,72 € (10.000,00 SIT) do 208,64 € (50.000,00 SIT), zahtevane podatke pa lahko RTV Slovenija po določbi tretjega odstavka 37. člena ZRTVS-1 pridobi tudi iz evidenc Davčne uprave Republike Slovenije.

 
Prijazen pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.

Pooblaščenka