Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.02.2006
Naslov: Iznos osebnih podatkov v BiH
Številka: 751-01-14/2005
Vsebina: Iznos osebnih podatkov v tretje države
Pravni akt: Mnenje

Na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste naslovili zgoraj navedeno vlogo, v kateri navajate, da so vam iz Centra za socialno delo odstopili vlogo Temeljnega sodišča (Osnovnog suda) v Doboju, za poizvedbo naslova za __________, pri čemer navajate, da pisna privolitev posameznika ni bila priložena.

 

Ker gre za iznos osebnih podatkov iz države, nas prosite, da v skladu s 63. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) pred posredovanjem odgovora izdamo odločbo, da država, v katero se bodo iznesli podatki, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu - Informacijskemu pooblaščencu. V teh dneh intenzivno rešujemo zaostale zadeve. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

I.

V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov uporabnikom osebnih podatkov v tretjih državah vam pojasnjujemo, da morata biti za posredovanje osebnih podatkov uporabnikom v tretjih državah (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora), izpolnjena dva pogoja in sicer:

1. Za posredovanje oziroma sporočanje in dajanje osebnih podatkov na razpolago upravljavcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi mora obstajati katera izmed pravnih podlag, ki so za javni sektor določene v 9. členu ZVOP-1.

2. Ob izpolnjenem prvem pogoju je posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov v tretji državi dopustno, če državni nadzorni organ (zdaj je to Informacijski pooblaščenec) izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločba ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav iz 66. člena ZVOP-1, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali pa le to zagotavljajo delno, če se posredujejo tisti osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven varstva.   

 

II.

Kadar nista izpolnjena oba  pogoja iz tč. I, je posredovanje osebnih podatkov tretjo državo dopustno le, če je izpolnjen kateri izmed pogojev, ki jih taksativno določa 70. člen ZVOP-1. Po določilu  prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 lahko ne glede na določbe 63. člena ZVOP-1 iznesete osebne podatke in jih posredujete v tretjo državo če:

1. tako določa drug zakon ali obvezujoča mednarodna pogodba;

2. je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in je seznanjen s posledicami takšnega posredovanja;

3. je iznos potreben za izpolnitev pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem osebnih podatkov ali za izvršitev predpogodbenih ukrepov, sprejetih kot odgovor na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

4. je iznos potreben za sklenitev ali izvršitev pogodbe, ki je v korist posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, sklenjeno med upravljavcem osebnih podatkov in tretjo stranko;

5. je iznos potreben, da se pred hujšim ogrožanjem zavaruje življenje ali telo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

6. se iznos opravi iz registrov, javnih knjig ali uradnih evidenc, ki so po zakonu namenjene zagotavljanju informacij javnosti in so na voljo za vpogled javnosti na splošno ali katerikoli osebi, ki lahko izkaže pravni interes, da so v posameznem primeru izpolnjeni pogoji, ki jih za vpogled določa zakon;

7. upravljavec osebnih podatkov zagotovi ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in navede možnosti njihovega uresničevanja ali varstva, predvsem v določbah pogodb ali v splošnih pogojih poslovanja.

 

Sklepna ugotovitev

Kot je razvidno iz dokumentacije, ki ste nam jo posredovali, je zaprosilo za posredovanje podatkov posredovalo Temeljno sodišče v Doboju, ki zaprošene podatke potrebuje za namene vodenja sodnega postopka, zato je v takšnem primeru po določbi 1. točke prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 posredovanje osebnih podatkov možno na podlagi podlage v zakonu, mednarodnih pogodb, ali ratificiranih konvencij. Zgolj v pojasnilo navajamo, da bi bilo obravnavanem primeru torej posredovanje zahtevanih osebnih podatkov dopustno, če se le ti posredujejo na podlagi in v skladu s kakšno od veljavnih konvencij, npr. haaške Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, ki jo Slovenija je ratificirala (Uradni list RS, št. 76/00; Mednarodne pogodbe št. 19/00). Pooblaščenec pa je ugotovil, da BiH ni podpisnica te konvencije, torej je pravna podlaga za posredovanje podatkov lahko v vašem primeru zakon, konkretno so to določbe 175., 176. in 177. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s spremembami in dopolnitvami), ki določajo vzajemnost. Zato lahko podatke sodišče v Doboju pridobi na podlagi 1. točke 1. odstavka 70. člena ZVOP-1, a zgolj na podlagi načel vzajemnosti, ki jih presoja slovenska država. To  pomeni, da je postopek pridobitve podatka sledeč (diplomatska pot):

 

Sodišče v Doboju mora za pravno pomoč zaprositi Ministrstvo za pravosodje BiH, to nato za posredovanje zahtevanih podatkov zaprosi slovensko Ministrstvo za pravosodje. Naše ministrstvo mora postopek speljati preko slovenskega sodnega sistema, ki po preučitvi zadeve nato od Upravne enote zahteva konkretne podatke. Le te torej vi, kot vmesni člen v tej verigi, lahko posredujete na zahtevo zgolj slovenskemu pristojnemu sodišču.

 

Glede na vse navedeno vam predlagamo, da vlogo Temeljnega sodišča v Doboju zavrnete ter navedenemu sodišču pojasnite, da mora vlogo vložiti v skladu z zgoraj opisanim postopkom. 

 

Lep pozdrav!

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka