Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 31.01.2006
Naslov: Podatki iz porodnega zapisnika za potrebe raziskave
Številka: 092-4/2006/42
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaše vprašanje, poslano dne 26.01.2006 po elektronski pošti.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP; Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Spraševali ste:

 

Ali lahko mladi raziskovalki, ki ji je komisija za medicinsko etiko odobrila raziskavo, posredujete osebne podatke iz vaše zbirke podatkov v porodnem zapisniku?

 

V telefonskem razgovoru z dne 26.1.2006 ste razložili tudi, da je namen mlade raziskovalke v pridobitvi osebnih podatkov iz porodnega zapisnika zato, da bi posameznice, vpisane v ta zapisnik, osebno kontaktirala in anketirala. Porodni zapisnik vsebuje vrsto podatkov, med katerimi so nekateri glede na 19. tč. 6. čl. ZVOP-1 po naši oceni občutljivi, saj se nanašajo na zdravstveno stanje (npr. osebna anamneza, …).

 

Pri izdelavi odgovora na zastavljeno vprašanje je potrebno upoštevati naslednje določbe ZVOP-1. Inštitut za varovanje zdravje je del javnega sektorja po 22. tč. 6. čl. ZVOP-1. V porodni zapisnik vpisani podatki so osebni in delno tudi občutljivi osebni podatki v skladu s 1. in 19. tč. 6. čl. ZVOP-1. Obdelava osebnih podatkov je glede na 3. tč. 6. čl. ZVOP-1 med drugim tudi sporočanje, širjenje in drugo dajanje na razpolago. To pomeni, da posredovanje podatkov iz porodnega zapisnika pomeni obdelavo osebnih podatkov. Primeri, ko je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju dopustna, so urejeni v 9. čl. ZVOP-1.

 

Načeloma se lahko osebni podatki v javnem sektorju po določbi 1. odst. 9. čl. ZVOP-1 obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom pa se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Navedeno pomeni, da lahko osebne podatke iz porodnega zapisnika posredujete le, če je za takšno posredovanje podana podlaga v zakonu oziroma, če zakon določa, da se lahko osebni podatki posredujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo. Obenem bi morali biti v zakonu določeni osebni podatki, ki se obdelujejo, kakor tudi namen njihovega sporočanja. Kot ste nam razložili v telefonskem razgovoru in kot izhaja iz našega pregleda predpisov, takšna zakonska podlaga ne obstaja. Iz tega razloga ocenjujemo, da za posredovanje oziroma sporočanje osebnih podatkov iz porodnega zapisnika ni pravne podlage.

 

Ne gre spregledati, da ZVOP-1 v 17. čl. posebej ureja posredovanje podatkov v znanstveno-raziskovalne namene. V ta namen se osebni podatki načeloma posredujejo v anonimizirani obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznika in s tem seveda preprečuje kontaktiranje posameznikov. Glede na to, da je namen mlade raziskovalke prav v tem, posredovanje podatkov v anonimizirani obliki verjetno ne bi pomagalo doseči namena njene raziskave. Po oceni Pooblaščenca pa bi, glede na to, da v zakonih ni pravnih podlag za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov, samo takšno, anonimizirano posredovanje podatkov, bilo v skladu z ZVOP-1 in s tem zakonito.

 

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka