Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.04.2007
Naslov: Zavrnitev podpisa izjave o varovanju osebnih podatkov
Številka: 0712-426/2007/2
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

prejeli smo vaše vprašanje z dne 18. aprila 2007, v katerem nas sprašujete:

 

ali je nepodpis izjave o varovanju osebnih podatkov lahko zadosten razlog za morebitno odpoved delovnega razmerja? Kot navajate, je večina del medicinske sestre namenjena delu s pacienti in ravnanju z njihovo dokumentacijo. Navajate še, da je bil srednji medicinski sestri, ki je stalno zaposlena v zasebni zdravstveni ambulanti, po vrnitvi z daljšega (6-mesečnega) bolniškega staleža vročen Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil izdan v času njene odsotnosti, in v podpis ji je bila dana Izjava o varovanju osebnih podatkov, ki vsebuje določilo, da vsako namerno ali malomarno ravnanje z osebnimi podatki pacientov, ki bi vodili do njihove neupravičene uporabe, predstavlja hujšo kršitev delovne obveznosti. Medicinska sestra te izjave noče podpisati. Delodajalec ji je takoj prepovedal dostop do medicinske dokumentacije in delo s pacienti in ji začasno naložil druga kratkotrajnejša dela urejanja in popisovanja medicinskih sredstev in materiala.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno
mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Upravljavci osebnih podatkov so, kot določa 25. člen ZVOP-1, dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov na način iz 24. člena ZVOP-1. Upravljavci osebnih podatkov morajo nadalje v skladu z ZVOP-1 v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določiti osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

 

Podatki o zdravstvenem stanju pacientov, s katerimi se medicinska sestra zagotovo srečuje pri svojem delu, so poleg tega v skladu z 19. točko 6. člena ZVOP-1 občutljivi osebni podatki. Zanje veljajo v skladu s 13. členom ZVOP-1 še strožja določila glede obdelave, in sicer se lahko obdelujejo le v točno zakonsko določenih primerih, med drugim če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom. V skladu s 14. členom ZVOP-1 morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih, razen v primeru iz 5. točke 13. člena ZVOP-1 (če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe).

 

Na podlagi navedenega Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) poudarja, da ima delodajalec v omenjenem primeru ne le pravico, ampak dolžnost poskrbeti za sprejem ustreznega akta o varstvu osebnih podatkov ter s tem povezane ukrepe za njegovo izvajanje. V nasprotnem primeru bi bil v resnem prestopku. V zvezi s tem Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002 in 79/2006, v nadaljevanju ZDR) v 32. členu opredeljuje obveznost delavca, da mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

 

Pooblaščenec glede na to poudarja, da se delavka na delovnem mestu, za katerega interni akt delodajalca v skladu z ZVOP-1 zaradi narave dela, ki vključuje obdelavo občutljivih osebnih podatkov, zahteva podpis izjave o varstvu osebnih podatkov in spoštovanje pravilnika o varstvu osebnih podatkov, temu ne more izogniti, če želi opravljati omenjeno delo. Ob tem Pooblaščenec opozarja, da ni pristojen organ za odločanje o možnostih, ki jih imata delodajalec in delavka na voljo v zvezi z morebitno premestitvijo ali prenehanjem delovnega razmerja zaradi nespoštovanja oziroma neizpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

 

Prijazen pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

Pooblaščenka