Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.04.2007
Naslov: Zdravstveni podatki na bolniškem listu
Številka: 0712-369/2007/2
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je po fax-u prejel vaše sporočilo, v katerem:

 

- pojasnjujete, da so v enem od javnih zdravstvenih zavodov »bolniški listi« pripeti na posteljah pacientov. Na njih pa so zapisani podatki o bolezni in vrsta drugih podatkov. Lahko gre tudi za podatke o bolezni, ki je pri nas zelo stigmatizirana;
- pojasnjujete, da se zdravstveno osebje v istem javnem zdravstvenem zavodu na glas pogovarja o bolezni v določeni sobi in
- v zvezi s tem prosite za pomoč.

Poleg tega opisujete še določene dogodke, pri čemer pa iz besedila žal ni mogoče razbrati dejanskega stanja oziroma konkretnega problema v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05 - ZInfP; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi navedbami.

 

1 Splošna informacija o pristojnostih Pooblaščenca

Uvodoma je potrebno pojasnilo, da je Pooblaščenec, na podlagi 2. člena ZInfP ter določb ZVOP-1 in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB in 117/06 - ZDavP-2), samostojen in neodvisen državni organ, ki ima zlasti naslednje pristojnosti:

 

- odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja (Pooblaščenec je torej po ZDIJZ pritožbeni oziroma drugostopenjski organ v zadevah dostopa do informacij javnega značaja);
- v okviru postopka na drugi stopnji je pristojen tudi za nadzor izvajanja ZDIJZ in predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi;
- Pooblaščenec je prekrškovni organ pristojen za nadzor nad izvajanjem ZinfP, ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka in ZVOP-1;
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZVOP-1 in drugih predpisov, ki urejajo varstvo in obdelavo osebnih podatkov in v tem okviru odrejanje inšpekcijskih ukrepov po ZVOP-1 in drugih predpisih;
- dajanje mnenj o usklajenosti predlogov predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke;
- vodenje upravnih postopkov za izdajo dovoljenj in drugih odločb, ki jih predvideva ZVOP-1;
- dajanje neobveznih mnenj, navodil in priporočil glede varstva osebnih podatkov na posameznem področju;
- odločanje o pritožbah posameznikov, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi njihovim zahtevam (npr. seznanitev z osebnimi podatki itd.), ki jih imajo na podlagi ZVOP-1 ter odločanje o drugih ugovorih posameznikov, ki jih predvideva ZVOP-1;
- vodenje in vzdrževanje registra zbirk osebnih podatkov in vodenje drugih evidenc, ki jih predvideva ZVOP-1;
- mednarodno sodelovanje na področju varstva osebnih podatkov.

 

2 O »bolniških listih« pripetih na bolniških posteljah

Upravljanje z delom zdravstvene dokumentacije na način, da se začasno omogoča seznanjanje z njeno vsebino tretjim osebam, seveda predstavlja poseg v pacientovo zasebnost. V konkretnem primeru je potrebno ugotoviti, da je poseg v upravičene interese pacienta prekomeren kljub temu, da ima dostop do bolniških postelj omejeno število ljudi (ostali pacienti, zdravstveno osebje, morebitni obiskovalci), vendar tudi ti niso vsi pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. Zaradi tega menimo, da mora imeti vsak pacient možnost od izvajalca zdravstvenih storitev oziroma zdravstvenega osebja zahtevati, da se določeni dokumenti, ki vsebujejo občutljive osebne podatke ne hranijo na tak način, pač pa tako, da se na razumen način omogoči pacientu varstvo njegove zasebnosti. Gotovo pa bi prostovoljna ukinitev prakse tovrstnega dajanja zdravstvenih podatkov na voljo tretjim (neupravičenim) osebam, pomenila velik napredek v prizadevanju za varstvo pacientove zasebnosti pri opravljanju zdravstvenih storitev.

 

Da gre v konkretnem primeru za domnevno kršitev na področju varstva osebnih podatkov, izhaja iz dejstva, da za »pripenjanje zdravstvene dokumentacije na bolniške postelje« ni podane posebne zakonske podlage, ki jo za kakršnokoli obdelavo osebnih podatkov zahteva 8. in 9. člen ZVOP-1.

 

Dodajamo še, da nismo seznanjeni z vsebino dokumentov, ki naj bi bili v konkretnem primeru ali na splošno pripeti na bolniške postelje (poleg tega pojem »bolniški list« v pravem pomenu besede ne pomeni dokumenta, ki se običajno pripenja na bolniško posteljo), zaradi česar ne moremo določno oceniti ali gre resnično za kršitev na področju varstva osebnih podatkov. Zaradi tega vas obveščamo, da bomo uvedli inšpekcijski nadzor pri izvajalcu zdravstvenih storitev, ki ste ga navedli v vašem sporočilu.

 

3 O pogovorih med zdravstvenim osebjem

Izmenjava mnenj, znanja, izkušenj in opažanj med zdravstvenimi delavci oziroma sodelavci sama po sebi ne pomeni kršitve s področja varstva osebnih podatkov. Namreč varstvo osebnih podatkov, kot ga opredeljuje ZVOP-1, je vezano na varstvo osebnih podatkov v okviru zbirk osebnih podatkov. Pri pogovoru med zaposlenimi gre lahko npr. za strokovni posvet, ki je nekaj povsem običajnega, poleg tega pa praviloma ni neposredno povezan z razširjanjem podatkov iz zdravstvene dokumentacije kot zbirke osebnih podatkov. Tudi razširjanje osebnih podatkov iz dokumentacije še ne pomeni nujno kršitve, saj za to lahko obstaja ustrezna podlaga.


Lepo vas pozdravljamo,

 

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka