Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.02.2006
Naslov: Iznos podatkov v Srbijo in Črno Goro
Številka: 751-01-40/2004-2
Vsebina: Iznos osebnih podatkov v tretje države
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

na Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje ste naslovili zgoraj navedeni dopis, s katerim prosite za mnenje o tem, ali lahko Ambasadi Srbije in Črne gore posredujete podatke enega od vaših bivših zaposlenih, ki jih za namene vodenja sodnega postopka potrebuje Četrto občinsko sodišče v Beogradu.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP; Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje glede posredovanja osebnih podatkov Ambasadi Srbije in Črne gore.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu - Informacijskemu pooblaščencu. V teh dneh intenzivno rešujemo zaostale primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov uporabnikom osebnih podatkov v tretjih državah vam pojasnjujemo, da morata biti za posredovanje osebnih podatkov tistim uporabnikom v tretjih državah (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora), izpolnjena dva pogoja in sicer:

1. Za posredovanje oziroma sporočanje in dajanje osebnih podatkov na razpolago upravljavcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi mora obstajati katera izmed pravnih podlag, ki so za javni sektor določene v 9. členu ZVOP-1, za zasebni sektor pa v 10. členu ZVOP-1.

2. Ob izpolnjenem prvem pogoju je posredovanje osebnih podatkov upravljavcu osebnih podatkov v tretji državi (državi izven Evropske unije) dopustno, če državni nadzorni organ (zdaj je to Informacijski pooblaščenec) izda odločbo, da država, v katero se iznašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločba ni potrebna, če je tretja država na seznamu tistih držav iz 66. člena ZVOP-1, za katere je ugotovljeno, da v celoti zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ali pa le to zagotavljajo delno, če se posredujejo tisti osebni podatki in za tiste namene, za katere je ugotovljena ustrezna raven varstva.   

 

Ob upoštevanju dejstva, da državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (Informacijski pooblaščenec) za Srbijo in Črno goro še ni izdal odločbe, da navedena država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov oziroma navedene države ni na seznamu tretjih držav iz 66. člena ZVOP-1, je v vašem primeru posredovanje osebnih podatkov v Republiko Srbijo in Črno goro dopustno, če je izpolnjen kateri izmed pogojev, ki jih taksativno določa 70. člen ZVOP-1.

 

Skladno z določbami prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 lahko posredujete osebne podatke Ambasadi Srbije in Črne gore, če:

1. tako določa drug zakon ali obvezujoča mednarodna pogodba;

2. je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in je seznanjen s posledicami takšnega posredovanja;

3. je iznos potreben za izpolnitev pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem osebnih podatkov ali za izvršitev predpogodbenih ukrepov, sprejetih kot odgovor na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

4. je iznos potreben za sklenitev ali izvršitev pogodbe, ki je v korist posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, sklenjeno med upravljavcem osebnih podatkov in tretjo stranko;

5. je iznos potreben, da se pred hujšim ogrožanjem zavaruje življenje ali telo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

6. se iznos opravi iz registrov, javnih knjig ali uradnih evidenc, ki so po zakonu namenjene zagotavljanju informacij javnosti in so na voljo za vpogled javnosti na splošno ali katerikoli osebi, ki lahko izkaže pravni interes, da so v posameznem primeru izpolnjeni pogoji, ki jih za vpogled določa zakon;

7. upravljavec osebnih podatkov zagotovi ustrezne ukrepe zavarovanja osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in navede možnosti njihovega uresničevanja ali varstva, predvsem v določbah pogodb ali v splošnih pogojih poslovanja.

 

Kot je mogoče sklepati iz informacij, ki ste nam jih posredovali, bi bilo z vidika zgoraj citiranih določb 70. člena ZVOP-1 posredovanje podatkov o dohodkih vašega bivšega delavca Ambasadi Srbije in Črne gore ali kateremu drugemu uporabniku osebnih podatkov v tej državi po našem mnenju lahko dopustno le v primeru:

1. če bi tako določal kakšen drug zakon (npr. Zakon o delovnih razmerjih ali Zakon o evidencah na področju dela);

2. če bi tako določala obvezujoča mednarodna pogodba, ali

3. če je podana osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in je seznanjen s posledicami takšnega iznosa.  

 

Po hitrem pregledu zakonodaje, ki ureja področje delovnih evidenc, ugotavljamo, da v področnih zakonih ni določb, ki bi jih bilo z vidika 1. točke prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 mogoče šteti kot pravno podlago za posredovanje podatkov dohodkih vašega bivšega zaposlenega Ambasadi Srbije in Črne gore.

 

Kot je razvidno iz dokumentacije, ki ste nam jo posredovali, bi šlo v vašem primeru za posredovanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na umrlo osebo ter za osebne podatke, ki jih za namene vodenja sodnega postopka potrebuje Četrto občinsko sodišče v Beogradu. Ob upoštevanju določb ZVOP-1, bi bilo zaradi tega po našem mnenju v vašem primeru možno posredovanje zahtevanih osebnih podatkov na enega od spodaj navedenih načinov:

1.)  Po določbi 1. točke prvega odstavka 70. člena ZVOP-1 bi bilo posredovanje možno na podlagi in v skladu s haaško Konvencijo o pridobivanju dokazov  v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (Uradni list RS, št. 76/00; Mednarodne pogodbe št. 19/00). Skladno s citirano konvencijo lahko sodni organ države pogodbenice v skladu z določbami svojega prava zaprosi osrednji organ naše države (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana), da zanj pridobi dokaze ali opravi kakšno drugo dejanje sodnega postopka. To po našem mnenju pomeni, da bi morala Ambasada Republike Srbije in Črne gore svoje zaprosilo nasloviti na Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki pa bi moralo najprej ugotoviti, če Republika Srbija in Črna gora sploh podpisnica prej citirane konvencije.

2.) Ker bi šlo v zadevi za pridobivanje oz. posredovanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na umrlo osebo, bi bilo posredovanje osebnih podatkov dopustno tudi na podlagi in v skladu z določbami drugega odstavka 23. člena ZVOP-1. Skladno z navedeno določbo bi lahko v primeru, da vam umrli ni pisno prepovedal posredovanja osebnih podatkov, njegove osebne podatke posredovali tudi osebi, ki je njegov zakoniti dedič prvega in drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes. To pomeni, da mora vlogo za posredovanje osebnih podatkov umrlega vložiti zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda (lahko tudi njegov pooblaščenec). Zakoniti dedič mora v vlogi priložiti dokument, iz katerega je razvidno, da je res zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, poleg tega pa mora v vlogi izkazati tudi pravni interes, npr. navesti, da osebne podatke potrebuje za uveljavljanje ali varovanje določenih svojih pravic pred določenim sodiščem. 

Glede na dano situacijo vam predlagamo, da Ambasadi Srbije in Črne Gore pojasnite, da naj v primeru, če je Srbija in Črna gora podpisnica haaške Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, zaprosilo za posredovanje podatkov pošljejo v skladu z določili navedene konvencije. V nasprotnem primeru lahko v skladu z določbami 23. člena ZVOP-1 osebne podatke umrlega posredujete tudi na podlagi zahteve zakonitega dediča prvega ali drugega dednega reda.

 

Lep pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka