Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.01.2006
Naslov: Naslov IP
Številka: 751-01-4/2005
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis z dne 11.01.2005.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 priključil novemu državnemu organu - Informacijskemu pooblaščencu. V teh dneh intenzivno rešujemo zaostale primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP; Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Spraševali ste nas:

 

Katere podatke o naročnikih na internet so upravljavci dolžni posredovati državnim organom tudi brez sodne odločbe in katere podatke lahko izdajo izključno na tej podlagi? Pri tem ste navajali primer imena in priimka na podlagi IP naslova.

 

ZVOP-1 v 1. odst. 10. člena določa, da se lahko osebni podatki v zasebnem sektorju obdelujejo le, če tako določa zakon, ali je posameznik v to privolil. V 2. odst. tega člena pa zakon vendarle dopušča obdelavo osebnih podatkov posameznika, v primeru, če so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo, ali so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj, za sklenitev ali izpolnjevanje pogodbe.

 

10. člen Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZOdv določa, da je odvetnik upravičen od upravljavcev zbirk podatkov zahtevati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje za opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke. Poleg tega navedeni člen določa, da odvetnik nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

 

Pooblaščenec še opozarja, da odvetnik ni državni organ.

 

Pooblaščenec je najprej ugotavljal, ali lahko odvetnik do zahtevanih podatkov pride tudi na drug način. Kot izhaja iz vašega dopisa, gre v konkretni zadevi najverjetneje za kaznivo dejanje, ki se preganja na podlagi zasebne tožbe. To pa pomeni, da ima odvetnik možnost priti do tako občutljivih podatkov, kot je ime in priimek uporabnika preko IP naslova, tudi in predvsem z odredbo sodišča. Za pridobitev takšnega podatka torej obstaja povsem običajna in normalna sodna pot. Kar, a contrario pomeni, da bi upravljavec zbirke podatkov z izročitvijo imena in priimka imetnika IP naslova odvetniku ravnal prekomerno, kar bi v skladu z zgoraj navedeno definicijo pomenilo, da je šlo za nepotrebno in neprimerno dejanje.

 

Na takšno razmišljanje Pooblaščenca navaja tudi 110. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/2004, 86/2004, v nadaljevanju ZEKom), ki v prvem odstavku med drugim določa, da lahko operater zbira o svojih naročnikih tudi naročniške številke (kar po mnenju Pooblaščenca predstavlja IP naslov). V 2. odst. istega člena je določeno, da se tako zbrane podatke lahko uporablja le za:

- sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe;

- zaračunavanje storitve;

- pripravo in izdajanje naročniških imenikov v skladu z ZEKom.

ZEKom torej ne omogoča posredovanja informacij v primerih, ko nastane sum o obstoju kaznivega dejanja, ki se preganja na zasebno tožbo. Kar, a contrario pomeni, da bi morala tožeča stranka priti do nje z uporabo kazenskih procesnih institutov.

 

Pooblaščenec tako še enkrat poudarja, da je v primeru iz prejšnjega odstavka moč priti do imena in priimka imetnika IP naslova po drugi, ustreznejši in zakonsko urejeni poti – preko sodne poti. Zato je mnenja, bi bil vpogled v ime in priimek imetnika IP naslov posameznika v smislu ZVOP-1 prekomeren, nepotreben in neprimeren.

 

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka