Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 31.01.2007
Naslov: Zapisniki sestankov na CSD, učiteljevo obveščanje CSD o zanemarjanju otroka
Številka: 0712-111/2007/2
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

dne 30.01.2007 smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z varstvom osebnih podatkov  v postopkih na področju preprečevanja, ozaveščanja in podpore žrtvam spolnih zlorab, na katerem deluje vaša nevladna organizacija.

 

V zvezi s tem vas zanima, kdaj ste udeleženci timskih sestankov na centrih za socialno delo, na katerih se obravnavajo individualni primeri, upravičeni do zapisnikov s teh sestankov, ki vsebujejo osebne podatke otrok, o katerih se pogovarjate na teh sestankih? Obenem navajate tudi primer, ko je vzgojiteljica v vrtcu opazila, da je v skupini otrok, ki kaže vse znake zanemarjanja in grdega ravnanja, zato je o tem obvestila center za socialno delo. Ministrstvo za šolstvo jo je kasneje opozorilo, da sporočanje tovrstnih podatkov centrom za socialno delo ni dovoljeno in da bi morala o tem govoriti s starši. Tudi v zvezi s tem nas prosite za mnenje z vidika varstva osebnih podatkov.

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) predstavlja konkretizacijo ustavne pravice do varstva osebnih podatkov, ki je določena v 38. členu Ustave RS. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. 2. odstavek 38. člena Ustave RS določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon.

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. tč. 6. čl. ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, … zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago…

 

Upoštevaje navedeno definicijo obdelave osebnih podatkov je najprej treba ugotoviti, da na t.i. timskih sestankih, ki se jih udeležujete v okviru centrov za socialno delo in na katerih obravnavate konkretne primere morebitnih zlorab otrok, prihaja do obdelave osebnih podatkov, saj na sestankih obravnavate podatke, ki se nanašajo na konkretno, individualno določenega otroka.

 

Glede dopustnosti obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor  spadajo tudi centri za socialno delo, je potrebno upoštevati določbo 1. odst. 9. člena ZVOP-1, ki pravi, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. 3. odst. 9. čl. ZVOP-1 obenem določa, da se, ne glede na prvi odstavek tega člena, v javnem sektorju lahko izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

Obdelavo osebnih podatkov pa poleg ZVOP-1 določajo tudi specialni zakoni, v konkretnem primeru Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZSV), ki v 88. členu določa, da kadar centri za socialno delo odločajo v upravnih stvareh o pravicah in koristih otroka po 105., 106., 114., 120. in 121. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/2004, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZZDR), si morajo v posebnem ugotovitvenem postopku pred odločitvijo pridobiti mnenje strokovne komisije in razpisati ustno obravnavo.

 

Na podlagi navedenega Pooblaščenec sklepa, da t.i. timski sestanki na centrih za socialno delo potekajo v okviru posebnega ugotovitvenega postopka po 88. členu ZSV. Ob navedenem je treba upoštevati tudi 90. čl. ZSV, po katerem mora zavod v primerih, ko obstajajo okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen sum, zaradi katerih je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem zakonu, začeti postopek po uradni dolžnosti. Iz tega izhaja, da gre pri sklicevanju t.i. timskih sestankov s strani Centra za socialno delo za izvrševanje zakonitih pristojnosti, s tem pa se prvenstveno varujejo koristi otroka.  V zvezi z vašim vprašanjem, ali ste udeleženci teh sestankov upravičeni do zapisnikov s sestankov, pa Pooblaščenec pojasnjuje, da do obdelave osebnih podatkov pride že z ustnim sporočanjem in zato ne vidi razloga, zakaj vam ne bi bil posredovan tudi pisni izvod zapisnika s sestanka,  seveda v delu, na katerem ste bili prisotni in ki se nanaša na zapis podatkov, ki ste jih vi posredovali centru za socialno delo. 

 

Glede drugega dela vašega vprašanja, ki se nanaša na posredovanje podatkov o znakih zlorabe otroka s strani učiteljice centru za socialno delo, pa Pooblaščenec meni, da je bilo ravnanje učiteljice pravilno. 2. odstavek 91. člena ZSV namreč izrecno določa, da so organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali osebe, ki ji je vzeta poslovna sposobnost, o tem dolžni obvestiti center za socialno delo na svojem območju.

 

Obenem vas tudi obveščamo, da je Pooblaščenec opravil telefonski razgovor s predstavnico Skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije (v nadaljevanju Skupnost). Ta je pojasnila, da na Skupnosti pripravljajo zakon, ki bo enotno uredil vse postopke pred centri za socialno delo, saj Zakon o splošnem upravnem postopku, kot splošni postopkovni zakon, zaradi specifičnosti postopkov, ki se vodijo pred centri za socialno delo, nima povsem ustreznih procesnih določb. Predlog zakona pa naj bi bil pripravljen še pred koncem leta 2007.   

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaša vprašanja, vas vljudno pozdravljam.

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc, univ.dipl.prav.,                  
pooblaščenka