Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.02.2007
Naslov: Inšpektorjevo pridobivanje osebnih podatkov iz v smeti odvrženih dokumentov
Številka: 0712-39/2007/2
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

 Spoštovani,

 

Dne 11.01.2007 smo prejeli vaš dopis.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov  (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

V mesecu juniju 2006 ste prodali kmetijo in se preselili. Zaradi tega ste v naslednjih dveh mesecih na kosovno odlagališče odložili nekaj vreč smeti in krame. V septembru pa ste dobili globo občinskega inšpektorja, ker ste smeti odvrgli ob cesti. Globi so bile priložene kopije bančnih izpiskov in telefonski račun, ki so bili v zavezani vreči. Ali je šel občinski inšpektor predaleč?

 

ZVOP-1 v 1. odst. 8. čl. določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V 2. odst. pa 8. čl. določa, da mora biti namen obdelave določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Nadalje pa se v skladu z 1. odst. 9. čl. ZVOP-1 v javnem sektorju, kamor v skladu z 22. tč. 6. čl. ZVOP-1 sodi tudi občinski inšpektorat, lahko obdelujejo osebni podatki, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo določa zakona, ki lahko določi, da se lahko določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Področni zakon v smislu 1. odst. 9. čl. ZVOP-1 je v konkretnem primeru Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 56/02, v nadaljevanju ZIN), ki v 19. čl. določa, da ima inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:
– pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov,
– pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
– brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
– brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
– brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
– fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete iz prve alinee,
– reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
– zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pa lahko inšpektor glede na 2. odst. istega člena za največ 15 dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in če s tem ne ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe. O odvzemu dokumentacije izda inšpektor potrdilo. Dokumentacije državnih organov, ki je določena kot tajna, inšpektor ne sme odvzeti.

 

Nadalje pa je v obravnavanem primeru z vidika pravne podlage v smislu 1. odst. 9. čl. ZVOP-1 pomemben tudi Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št.56/02, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZP-1-UPB4), ki v 1. odst. 25. čl. določa, da se smejo odvzeti predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec prekrška. Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo v skladu z 2. odst. istega člena vzeti tudi, če niso storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba, ki je storila prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave, gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon. Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil pa morajo v skladu s 4. odst. 45. čl. ZP-1-UPB4 prekrškovnim organom v postopku o prekršku dajati potrebno pomoč in podatke brezplačno, upravljavci zbirk osebnih podatkov pa brezplačno posredovati osebne podatke, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi s postopkom in za izvršitev sankcij. Prekrškovni organ pa lahko v skladu s 1. odst. 51. čl. ZP-1-UPB4 po ugotovitvi pogojev za začetek postopka po uradni dolžnosti zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. Nadalje prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja, hitro in enostavno ugotovi glede na 1. odst. 55. čl. ZP-1-UPB4 tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku.

 

Izhajajoč iz navedenih pravnih podlag iz ZIN in ZP-1-UPB4 Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) ocenjuje, da lahko občinski inšpektor z namenom izvrševanja inšpekcijskega nadzora ali ugotavljanja prekrška pridobi vaše osebne podatke iz drugih (tudi občinskih) zbirk osebnih podatkov ali vaših ob cesti odvrženih smeti, zaradi katerih je bil inšpekcijski nadzor oziroma prekrškovni postopek sploh začet. Kopije bančnih izpiskov in telefonski računi, ki so bili zavezani v vreči ob cesti, so namreč v navedenih postopkih uporabljeni kot dokazi, ki jih za ustrezno vodenje postopka občinski inšpektor lahko in mora pridobiti na podlagi ZIN in ZP-1-UPB4.

  

S spoštovanjem,

              

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka