Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 07.03.2005
Naslov: Fotokopija sklepa o dedovanju
Številka: 751-02-18/2005-u1 (0106)
Vsebina: Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

__________ nam je posredovala Vaše vprašanje o tem,

 

ali je pri urejanju dogovorjenih postavk dednega sporazuma (pri prenosu lastništva avtomobilov, vrednostnih papirjev in denarnih sredstev) res nujno potrebno, da si pristojni priložijo zmeraj fotokopije, saj imajo tako le te osebe vpogled tudi v njim nepomembno celotno premoženje, saj sklep vsebuje tudi te postavke. Po Vašem mnenju bi bilo dovolj, da bi na svoje dokumente zapisali številko sklepa o dedovanju, na podlagi katerega so izvršili potrebno. 

 

Ker lahko obvezno razlago posameznih določb zakona daje le zakonodajalec, neobvezno pa predlagatelj zakona, Vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi s prilaganjem fotokopije sklepa o dedovanju.

 

Naše mnenje je pripravljeno izključno z vidika varstva osebnih podatkov.

 

Upravljavec osebnih podatkov, to je tista pravna ali fizična oseba, ki vodi zbirko podatkov o lastništvu avtomobilov, o lastništvu vrednostnih papirjev, o lastništvu denarnih sredstev, ipd., je skladno z določbami 18. člena ZVOP-1 dolžan zagotoviti, da so osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in ažurni. Zaradi tega lahko na podlagi drugega odstavka 18. člena ZVOP-1 pred vnosom podatkov v zbirko preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Enako velja tudi v primeru spremembe osebnih podatkov, saj je le z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino mogoče zagotoviti točnost osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

Iz zgoraj predstavljenega 18. člena ZVOP-1 po našem mnenju izhaja, da je upravljavec osebnih podatkov v primeru, ko posameznik na podlagi sklepa o dedovanju uveljavlja pravice, ki imajo za posledico tudi spremembo osebnih podatkov v zbirki podatkov o lastništvu avtomobilov, v zbirki podatkov o lastništvu vrednostnih papirjev, v zbirki podatkov o lastništvu denarnih sredstev ali v kakšni drugi zbirki, ob spreminjanju podatkov ne samo upravičen do vpogleda v originalno listino, na podlagi katere bo spremenil podatke v svoji zbirki,  ampak je celo dolžan opraviti skrben pregled takšne listine, saj bi drugače lahko kršil določbe 18. člena ZVOP-1 glede dolžnosti vodenja točnih in ažurnih osebnih podatkov. Osebni dokument ali druga ustrezna javna listina (sem spada tudi sklep o dedovanju) z vidika določb ZVOP-1 torej služi kot vir, na podlagi katerega temeljijo zapisi v zbirki osebnih podatkov oz. kot vir, na podlagi katerega je bila opravljena sprememba podatkov v zbirki.

 

Kljub temu, da ZVOP-1 ne daje izrecne zakonske podlage za fotokopiranje osebnih dokumentov ali drugih ustreznih javnih listin, ki služijo za vnos podatkov v zbirko oz. za spremembo podatkov v zbirki, ter kljub temu da v konkretnem primeru sklep o dedovanju vsebuje tudi podatke o premoženju, ki ga vodijo drugi upravljavci osebnih podatkov, kopiranje in shranjevanje takšnih sklepov ali drugih listin z osebnimi podatki po našem mnenju samo po sebi še ne pomeni kršitve določb ZVOP-1. Kršitev bi lahko nastala šele kasneje, predvsem takrat, ko bi se npr. kopije ali osebni podatki, ki jih takšne kopije vsebujejo, uporabili za namene, ki z vnosom in spremembo podatkov oz. urejanjem zadev nimajo nobene zveze, ko upravljavec zbirke osebnih podatkov ne bi zagotovil ustreznega zavarovanja takšnih kopij, ali pa, ko shranjenih kopij po preteku roka shranjevanja ne bi ustrezno uničil.

 

  

Lep pozdrav,

Jože BOGATAJ

v.d. glavnega inšpektorja

za varstvo osebnih podatkov