Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.11.2018
Naslov: OP javnih uslužbencev v zvezi z napredovanji
Številka: 0712-3/2018/2314
Vsebina: Delovna razmerja, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 8. 11. 2018 prejel elektronsko sporočilo, v katerem nas prosite za mnenje glede javne objave imena javnega uslužbenca, ki je pospešeno napredoval. Navedli ste, da je na Upravni enoti Jesenice skupina za samoocenjevanje po modelu CAF med ukrepi v akcijskem načrtu podala tudi naslednji ukrep: na zboru delavcev se objavi, kdo in zakaj ima zasluge za pospešeno napredovanje. Zanima vas, ali lahko ta skupina v okviru ukrepov zahteva, da se z imenom in priimkom javno pove ime javnega uslužbenca, ki je pospešeno napredoval.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja imen javnih uslužbencev, ki so pospešeno napredovali, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen). Na podlagi ZDIJZ lahko vsak posameznik dostopa do  tistih informacij, ki ne pomenijo ene od taksativno naštetih izjem, na podlagi katerih je, če so seveda podane in utemeljene, mogoče zavrniti pravico posameznika do dostopa do informacij javnega značaja (prvi odstavek 6. člena). Podatki, ki so povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne sodijo med varovane osebne podatke.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                          

svetovalka IP            

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka