Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.11.2018
Naslov: Posredovanje zdravstvenih podatkov odpuščenih pacientov patronažni službi
Številka: 0712-3/2018/2227
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 10. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali

je dopustno, da bolnišnice ob odpustu pacientov obveščajo pristojno patronažno službo o pacientih, ki v domačem okolju potrebujejo nadaljevanje zdravstvene oskrbe. Gre za telefonsko obveščanje s podatki o imenu in priimku, naslovu, vrsti in frekvenci potrebnih storitev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Bolnišnica lahko ob odpustu obvesti pristojno patronažno službo o pacientu, ki potrebuje patronažno oskrbo, skupaj s podatki, ki so neizogibno potrebni za izvedbo storitve:

- če je v konketnem primeru z medicinskega vidika obveščanje potrebno za »zaščito življenjskih interesov pacienta« (npr. za preprečitev hudega poslabšanja zdravja ali preprečitev resne zdravstvene škode) in pacient ne more podati privolitve ali

- če pacient za posredovanje podatkov poda privolitev ali

- če je za patronažno storitev že izdan delovni nalog.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP je v primerljivi zadevi že izdal mnenje št. 0712-1/2012/2962, ki je dostopno na naši spletni strani. Iz mnenja izhaja, da če se pacient še ni odločil za izvedbo določene zdravstvene storitve pri določenem izvajalcu, posredovanje podatkov načeloma ni dopustno. V konkretnem primeru so okoliščine lahko nekoliko drugačne, zaradi česar menimo, da je posredovanje pogojno dopustno.

 

Ker gre v nekaterih primerih lahko za okoliščine, ko je patronažna oskrba izjemnega pomena za izid zdravljenja oziroma za zdravje posameznika v času po odpustu iz bolnišnične oskrbe, je posredovanje pacientovih osebnih podatkov (osnovnih identifikacijskih in neizogibno potrebnih zdravstvenih podatkov) pristojni patronažni službi (tj. tisti, ki na območju pacientovega bivanja izvaja patronažno službo) lahko dopustno, če so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji po (c) točki drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov. Ta določa, da »je obdelava zdravstvenih podatkov dopustna, če je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve«.

 

Podlaga za privolitev je podana v 44. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) in jo privolitveni sposoben pacient lahko poda v času od sprejema v bolnišnično oskrbo do odpusta. Privolitev lahko za privolitveni nesposobnega pacienta podajo drugi zakoniti upravičenci po ZPacP. Privolitev mora biti skladna z ureditvijo v Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov.

 

Če je oziroma če bi bil pacientu že bil izdan delovni nalog v bolnišnici, se lahko šteje, da se je pacient že odločil za koriščenje določenih storitev patronažne nege s strani določene patronažne službe, kar posledično pomeni, da je v tem primeru podana podlaga za posredovanje podatkov iz četrte alineje šestega odstavka 44. člena ZPacP.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka