Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 07.11.2018
Naslov: Komunikacija znotraj sveta staršev
Številka: 0712-3/2018/2215
Vsebina: Vrtec, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede nekaterih vprašanj, ki se nanašajo na komunikacijo v okviru sveta staršev/sveta zavoda.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov na področju komunikacije v okviru sveta zavoda in sveta staršev ni prinesla bistvenih sprememb. Določilo ZVOP-1, ki ga navajate v vašem zaprosilu (četrti odstavek 9. člena) še vedno velja. Splošna uredba o varstvu podatkov namreč v prvem odstavku 6. člena določa pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov, v drugem odstavku istega člena pa določa, da države članice lahko ohranijo ali uredijo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) odstavka 1, tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave. Točka (c) določa, da je obdelava zakonita, kadar je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, točka (e) pa, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

Področni zakon v smislu (c) točke v vašem primeru predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Uradni list RS, št. 16/07, s spremembami in dopolnitvami). Glede na to, da posamezniki, ki so člani sveta staršev, v tem organu ne zastopajo svojih osebnih interesov, temveč delujejo v imenu in za račun organa (sveta staršev), kot posamezniki opravljajo neke vrste javno funkcijo tega organa. Pravna podlaga za opisano obliko obdelave kontaktnih osebnih podatkov (zgolj za namene njihovega izvajanja nalog oziroma sodelovanja v svetu staršev) bi tako lahko, v povezavi s področnim zakonom, ki ureja delo sveta staršev, izhajala bodisi iz 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 (nujnost obdelave za izvrševanje zakonitih nalog, obveznosti oz. pristojnosti javnega sektorja) bodisi iz točke (e) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer mora biti posameznikom v vsakem primeru dana možnost izbire, katere kontaktne podatke želijo podati za ta namen. Vsakršna komunikacija mora tako potekati v okviru danih kontaktnih podatkov in namena, za katerega so bili podani.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka