Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 24.10.2018
Naslov: Zavrženi dokumenti z OP
Številka: 0712-3/2018/2126
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 17. 9. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede zavrženih dokumentov z osebnimi podatki. Navajate, da je vaša žena v kontejnerje za ločevanje odpadkov napačno odložila papir, med katerimi je bil tudi račun iz trgovine s podatki o klubu zvestobe na vaše ime te trgovske verige. Komunalna inšpektorica je poslala plačilni nalog tudi vam, čeprav vas ni bilo zraven. Pred tem je Občinski inšpektorat, na podlagi številke kartice kluba zvestobe, pridobil od trgovine podatek tudi podatek o tem, kdo je lastnik te kartice. Ugotovljeno je bilo, da je to vaša kartica, ki pa jo ima vaša žena. Zanima vas, ali lahko trgovina posreduje te osebne podatke Občinski inšpekciji ter na kakšen način lahko kaznuje vas, ker sploh niste bili prisotni ob dogodku, namreč odpadke je odnesla in ločevala (tokrat napačno) vaša žena.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 - ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Za javni sektor (kamor spada tudi občinski inšpektorat) v skladu z 9. členom ZVOP-1, ki se v tem delu še uporablja, velja, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1). Področni zakoni na podlagi katerih deluje občinski inšpektorat (in na njihovi podlagi tudi zakonito pridobiva osebne podatke) so: Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku.

 

IP pa ni pristojen za nadzor nad ločevanjem odpadkov. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev glede zbiranja in odlaganja odpadkov namreč skrbi občina. Kršitve občinskih predpisov nadzoruje Občinski inšpektorat, ki vodi tudi postopke o prekrških v primeru kršitev. IP prav tako ni pristojen, da bi vsebinsko presojal inšpekcijske postopke drugih organov in postopke o prekrških občinskih inšpektorjev.

 

Za javni sektor (tudi občinski inšpektorat) v skladu z 9. členom ZVOP-1, ki se v tem delu še uporablja, velja, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1).

 

V 50. a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) je določeno, da Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje nadzorstva se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. Svoje pristojnosti izvajajo na podlagi zakonov: Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; v nadaljevanju: ZIN), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), ki urejajo postopke nadzora oziroma kaznovanja v primeru kršitev ter pooblastila. V okviru teh postopkov lahko inšpektorji pridobivajo dokaze in preiskujejo dejansko stanje, kar pomeni da lahko za namene izvajanja teh postopkov pridobivajo tudi osebne podatke, če je to potrebno.

 

V 19. členu ZIN so določena pooblastila inšpektorjev, med drugim tudi, da ima inšpektor pristojnost pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora. Tako lahko inšpektor pridobi vaše osebne podatke tudi iz drugih (tudi npr. od podjetij) zbirk osebnih podatkov ali iz vaših (v smeteh so se nahajali tudi vaši dokumenti) odvrženih smeti, zaradi katerih je bil inšpekcijski nadzor oziroma prekrškovni postopek sploh začet. Dokumenti, ki so bili del smeti, so namreč v navedenih postopkih uporabljeni kot dokazi, ki jih za ustrezno vodenje postopka občinski inšpektor lahko in mora pridobiti na podlagi ZIN in Zakona o prekrških.

   

 

Glede na navedeno IP sklepa, da pri opisanem pridobivanju osebnih podatkov najverjetneje ne gre za kršitev nobene izmed pravnih podlag, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1), občinski inšpektorat namreč deluje na podlagi zakona o lokalni samoupravi, pooblastila inšpektorjev so določena z zakonom (ZIN in Zakon o prekrških), konkretnejšega odgovora pa vam IP izven postopka inšpekcijskega nadzora varstva osebnih podatkov ne more podati.

 

IP tudi ni pristojen, da bi vsebinsko presojal inšpekcijske postopke drugih organov in postopke o prekrških občinskih inšpektorjev v smislu, ali ravnajo pravilno, ko koga kaznujejo. IP torej ne more presojati, ali je občinski inšpektor upravičeno kaznoval tudi vas, torej ne more presojati, zakaj ni inšpektor kaznoval samo tistega, ki je dejansko odvrgel smeti. Pooblastila IP so določena v 2. členu Zakona o informacijskem pooblaščencu. IP je pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi ter odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. IP je tudi prekrškovni organ glede varstva osebnih podatkov. IP pa ni pristojen za nadzor nad ločevanjem odpadkov.

 

V primeru, da se ne strinjate z odločitvijo občinskega inšpektorata, imate možnost pravnega sredstva v skladu s predpisi in pravnim poukom  odločitve organa (sklep ali odločba).

 

IP je v podobnih zadevah dne že izdal neobvezno mnenje, ki je objavljeno na spodaj navedeni spletni strani, tako da vas napotujemo, da si ga preberete: https://www.ip-rs.si/vop/inspektorjevo-pridobivanje-osebnih-podatkov-iz-v-smeti-odvrzenih-dokumentov-622/

 

IP še poudarja, da je odgovornost za skrbno ravnanje z lastnimi osebnimi podatki, s katerimi upravlja sam posameznik, na posamezniku samem. Posameznik mora tako sam poskrbeti za varstvo svoje zasebnosti tudi s tem, da poskrbi, da se njegovih osebnih podatkov ne razkrije preko odvrženih dokumentov (npr. z razrezom dokumentov). Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Urška Črnič, univ. dipl. prav.,

Svetovalka informacijske pooblaščenke

                          

                                                        

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka