Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.09.2018
Naslov: Posredovanje podatkov CSD
Številka: 0712-3/2018/1671
Vsebina: Društva, Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste nevladna organizacija, ki nudi psihološko pomoč in svetovanje posameznikom, parom in družinam v težavah. Pri vas sta v obravnavo vključena zakonca, za katera CSD vodi postopek za ukrep odvzema otroka. Iz CSD ste dobili zaprosilo za posredovanje osebnih podatkov, v katerem se sklicujejo na 113. člen Zakona o socialnem varstvu in na 34. člen ZUP in vas pozivajo, da v roku 8 dni posredujete poročilo o obravnavi zakoncev: o njuni pripravljenosti za sodelovanje in komunikaciji, kritičnosti do nasilja v njunem partnerskem odnosu ter o vaših opažanjih in ugotovitvah glede doseganja ciljev terapevtskega procesa. V društvu zavzemate stališče, da ne izdajate strokovnih mnenj, izjemoma izdate le potrdilo o vključenosti na željo uporabnika. Za tak način ste se odločili, ker s tem uporabnikom omogočite nevtralno pomoč. Zanima vas, ali ste na podlagi zaprosila CSD dolžni izdati mnenje.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more podajati dokončnih mnenj in presoje o tem, katere osebne podatke ste dolžni posredovati v opisanem primeru. To je primarna naloga in odgovornost posameznega upravljavca, v vašem primeru vašega društva. Vsekakor pa IP ni pristojen presojati vaših obveznosti glede izdelave mnenj za CSD.

Na podlagi 34.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP) so upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, dolžni na podlagi obrazložene zahteve organa, brezplačno, najkasneje v roku 15 dni, posredovati zahtevane podatke. Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve.

CSD lahko torej na podlagi 34.a člena ZUP vaše društvo zaprosi za podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, pri tem pa mora navesti podatke, ki jih potrebuje, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve. Vaše društvo pa je dolžno varovati zasebnost svojih članov (in tako varovati njihove osebne podatke), zato lahko, če presodite, da je zahteva CSD nesorazmerna, zahtevate dodatne pravne podlage za posredovanje podatkov oziroma utemeljitev potrebe po konkretnih podatkih pri konkretni obravnavi osebe. CSD lahko upoštevajoč načelo najmanjšega obsega podatkov namreč pridobiva zgolj tiste podatke, ki jih potrebuje za odločitev, če torej gre za utemeljen razlog za pridobitev podatkov.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

Pripravila:

Sonja Božič Testen,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov