Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.07.2018
Naslov: Posredovanje podatkov RTV
Številka: 0712-3/2018/1095
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, kako je mogoče, da RTV podatke pridobiva od Elektro podjetij v povezavi s plačevanjem RTV prispevka, kljub Zakonu o varovanju podatkov? Prilagate odgovor RTV, na vaš dopis.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

Pravno podlago, na podlagi katere RTV za potrebe obračunavanja RTV prispevka pridobiva podatke od distributerjev električne energije, predstavlja 37. člen ZRTVS-1.

 

 

Obrazložitev:

 

IP pojasnjuje, da po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov določbe ZVOP-1 še vedno veljajo, uporabljajo pa se le tiste določbe ZVOP-1, ki niso v nasprotju z njo. Prav tako veljajo področni predpisi, ki urejajo konkretne obdelave osebnih podatkov za posamezna področja, kot npr. Zakon o Radioteleviziji Slovenija.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov vprašanja pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov ureja v 6. členu, in pod točko c določa, da je obdelava zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Podrobnejšo pravno podlago za zbiranje podatkov in vodenje zbirk osebnih podatkov tako opredeljuje za RTV Slovenija Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14, v nadaljevanju: ZRTVS-1), ki v prvem odstavku 31. člena določa, da mora vsakdo, ki ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija, RTV Sloveniji plačevati prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti.

 

V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZRTVS-1 se šteje, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave. V skladu z 42. členom ZRTVS-1 se z globo od 125,19 do 417,29 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki ima sprejemnik in je podal neresnično izjavo iz četrtega odstavka 31. člena ZRTVS-1.

 

Evidenco zavezancev za plačilo prispevka podrobneje ureja med drugim 38. člen ZRTVS-1, ki določa, da za izvrševanje nalog obračuna prispevka RTV Slovenija vodi in vzdržuje: evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje, evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje in evidenco neplačnikov. V skladu z 39. členom ZRTVS-1 te evidence v delu, ki se nanaša na fizične osebe, vsebujejo naslednje podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa, zaposlitev, znesek neporavnanega prispevka, znesek poravnanega prispevka, datum vnosa podatkov in označbo sprejemnika.

 

V zvezi s tem 37. člen ZRTVS-1 določa, da za namene izvrševanja nalog obračuna prispevka lahko RTV Slovenija zbira določene osebne podatke (med drugimi: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa in zaposlitev) neposredno od zavezancev, ki so jim te podatke oziroma njihove spremembe dolžni pisno posredovati v roku 15 dni od prejema poziva. Podatke o imenu in priimku fizične osebe oziroma nazivu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika ter o njihovem naslovu RTV Slovenija zbira od distributerjev električne energije.

 

Navedene zakonske določbe torej predstavljalo veljavno pravno podlago, na podlagi katere lahko RTV za potrebe obračunavanja prispevka, pridobiva podatke od distributerjev električne energije.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                    Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                    Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Maja Wondra, univ. dipl. prav.,

Svetovalka IP