Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 15.06.2018
Naslov: Seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo
Številka: 0712-3/2018/677
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Vpogled v lastne OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Navajate, da ste prejeli zahtevo za posredovanje fotokopij zdravstvene dokumentacije, ki se hrani na medicini dela. Zahtevo je podala kandidatka za zaposlitev, ki je na medicino dela napotena s strani potencialnega delodajalca na zdravniški pregled pred zaposlitvijo, plačnik in naročnik storitve na medicini dela pa je delodajalec. Zanima vas, ali gre v tem primeru (glede na dejstvo, da gre za storitev na medicini dela) za kakršno koli izjemo od pravice do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

V obravnavanem primeru gre, kot navajate, za zahtevo pacientke glede seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, zato je treba upoštevati določbe Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP). V 5. členu ZPacP je določen seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je natančneje urejen v določbi 41. člena ZPacP. Skladno s prvim odstavkom te določbe ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj; fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti; verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Skladno z drugim odstavkom istega člena se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Osmi odstavek pa določa, da je pri uresničevanju pravice po tem členu treba upoštevati tudi določbe prvega odstavka 22. člena ZPacP. Ta določba predpisuje, da se sme pacientu le izjemoma zamolčati podatke o njegovem zdravstvenem stanju, če zdravnik glede na okoliščine oceni, da bi mu takšno obvestilo povzročilo resno zdravstveno škodo, razen kadar pacient, ki je sposoben odločanja v svojo najboljšo zdravstveno korist, izrecno zahteva, da je o svojem zdravstvenem stanju popolnoma obveščen; razloge za zamolčanje podatkov se ločeno dokumentira v zdravstveni dokumentaciji.

 

Glede na navedeno in vaš opis primera IP meni, da zgolj dejstvo, da gre za storitev na medicini dela oziroma da gre za zdravstveno dokumentacijo, ki se hrani ne medicini dela, samo po sebi ne predstavlja izjeme od pravice pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po 41. členu ZPacP.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                    Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                             informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov