Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 10.07.2018
Naslov: OP pri odprtju trajnika na šoli
Številka: 0712-1/2018/1827
Vsebina: Bančništvo, Šolstvo, Razno
Pravni akt: Mnenje

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste želeli na osnovni šoli, ki jo obiskujejo vaši otroci, odpreti še drugi trajnik za plačevanje stroškov. Sprva je administratorka zahtevala kopijo osebnega dokumenta, po tem, ko ste ji pojasnili, da je to v nasprotju s predpisi, pa sedaj zahteva vpogled v osebni dokument. Na nekaterih drugih šolah in športnih društvih prakse vpogleda ne izvajajo, zato vas zanima, ali je praksa šolske administratorke dobrodošla, ali bi bilo mogoče bolje izvajati enostavnejše postopke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Direktna obremenitev (tudi »trajnik«) je v skladu z 9. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15, 47/16 in 7/18 – ZPlaSSIED, v nadaljevanju ZPlaSS), »plačilna storitev, kjer prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa« (prvi odstavek). Navedeno soglasje lahko plačnik poda »bodisi prejemniku plačila bodisi prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev bodisi svojemu ponudniku plačilnih storitev« (drugi odstavek).

 

Če bi soglasje za direktno obremenitev urejali neposredno pri svojem ponudniku plačilnih storitev (svoji banki, tj. banki, ki bo v končni fazi vsakomesečno izvajala po nalogu operaterja odrejeno obremenitev vašega računa), bi se, kot je že običajno, morali izkazati s predložitvijo osebne izkaznice in (tipično) tudi plačilne kartice v vpogled uslužbencu banke. Razumljivo je torej, da morate tudi pri drugačnih primerih urejanja tega soglasja predložiti istovrstna ali vsaj primerljiva dokazila.

 

Za primere, ko se soglasje ne ureja neposredno pri ponudniku plačilne storitve (vaši ali banki šole), ampak pri prejemniku plačila (šoli), Združenje bank Slovenije v svojih priporočilih navaja dve priporočeni metodi pridobitve soglasja, in sicer »bodisi v papirni bodisi v elektronski obliki. Soglasje v papirni obliki mora biti fizično podpisano s strani plačnika. Soglasje v elektronski obliki mora biti podpisano na varen in zanesljiv elektronski način«. V obeh primerih se tipično oddaja na namenskem obrazcu za soglasje za direktno obremenitev SEPA, bodisi elektronskem bodisi papirnatem.

 

S tem, ko se soglasje podaja na enega od dveh predpisanih načinov, se prejemniku soglasja omogoči, da ustrezno preveri tako identiteto podpisnika kot tudi pristnost podatkov o TRR, ki jih le-ta poda. Še konkretneje, prejemnik soglasja s tem preveri, da soglasje podaja oseba, ki je do tega (se pravi, do razpolaganja s sredstvi na računu, s katerega se bo kasneje vršila direktna obremenitev), tudi upravičena. Brez te preverbe namreč prejemnik soglasja ne bi razpolagal z ustreznimi dokazili za ureditev direktne bremenitve pri plačnikovi banki (ob posredovanju svoje banke).

 

Navedeno je skladno z drugim odstavkom 18. člena ZVOP-1, ki določa, da upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.  

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka