Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 10.07.2018
Naslov: Posredovanje OP med zavarovalnicami
Številka: 0712-1/2018/1821
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da sta si lanska in letošnja zavarovalnica, pri katerih ste oz. imate sklenjeno avtomobilsko zavarovanje izmenjali podatke o vas kot stranki (ime in priimek, tip zavarovanja, koliko škod ste prijavili ipd.) brez vaše privolitve. Zanima vas, ali je izmenjava tovrstnih osebnih podatkov skladna z zakonodajo varstva podatkov oz. na kakšni pravni podlagi je dovoljena.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem izpostavljamo, da dokončne presoje primera IP v mnenju ne more izvesti, ampak lahko to stori zgolj v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov v določbah o dopustnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov v točki (c) prvega odstavka člena 6 določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, pri čemer pa Splošna uredba o varstvu podatkov v drugem odstavku istega člena določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) prvega odstavka, tako da podrobneje opredelijo posebne zahteve v zvezi z obdelavo ter druge ukrepe za zagotovitev zakonite in poštene obdelave, tudi za druge posebne primere obdelave iz poglavja IX. Republika Slovenija posebnih zahtev oz. ukrepov do sedaj ni posebej opredelila.

 

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, ZZavar-1), ki kot krovni zakon ureja področje zavarovalništva v Republiki Sloveniji, v 6. odst. 7. člena določa, da so obvezna zavarovanja v prometu  zavarovanja, ki jih ureja zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.

 

V skladu z 8. členom Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G, v nadaljevanju ZOZP), ki ureja obvezna zavarovanja v prometu (med drugimi zavarovanje avtomobilske odgovornosti), zavarovalnice in Združenje obdelujejo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja in za ta namen vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo: 1. zbirko podatkov o zavarovancih; 2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih; 3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine.

 

V 3. odst. 8. člena ZOZP je določeno, da se v  zbirki podatkov o zavarovancih (1. točka drugega odstavka istega člena) zbirajo naslednji osebni podatki:

  1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovanca, enotna matična številka občana in davčna številka;
  2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.

 

V 3. točki 6. odst. 8. člena ZOZP je med drugim dopuščeno, da se osebni podatki iz 3. odst. 8. člena zbirajo tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence registriranih prometnih sredstev in iz centralnega registra prebivalstva, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali iz zbirk podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, pri čemer pa zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tega odstavka uporabljajo zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni.

 

Prav tako 270. člen ZZavar-1 določa, da smejo zavarovalnice, ki obravnavajo zahtevke v spornem zavarovalnem primeru, za namen ugotovitve dejanskih okoliščin in v obsegu, ki je potreben, v postopku reševanja zavarovalnega primera ali preiskave sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin izmenjati osebne in druge podatke iz zbirk podatkov zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja, ki se vodijo v skladu z drugim odstavkom 268. člena ZZavar-1, z drugimi zavarovalnicami in Slovenskim zavarovalnim združenjem. Osebne in druge podatke, potrebne za reševanje zavarovalnega primera, pri katerem so bile ugotovljene sporne okoliščine, zavarovalnice pridobivajo v skladu s 268. členom ZZavar-1.

 

Nadalje 8. člen še določa, da v primerih, ko zavarovalnica oziroma Združenje zbira podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov na podlagi zakona, o tem ni dolžna predhodno obvestiti posameznika, na katerega se podatki nanašajo oz. ni dolžna pridobivati osebne privolitve za to.

 

Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov, za pridobivanje katerih ima zavarovalnica v okviru navedenih pojasnil pravno podlago, morajo te podatke na zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Združenju. Zavarovalnice ali Združenje pa lahko brez posebne zahteve pridobijo podatke oziroma zbirke podatkov o prometnih nesrečah z vpogledom v elektronske zapisnike policije o prometnih nesrečah, pri čemer mora biti zagotovljena možnost preverjanja pravne podlage in namena posredovanja osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Zavarovalnice in Združenje podatke iz 3. odst. 8. člena lahko posredujejo tudi tuji zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil v nesreči udeležen tuj državljan. Zadnji odstavek 8. člena pa zavarovalnicam pridobivanje podatkov za sklepanje in izvajanje zavarovanj v skladu s 5. členom ZOZP omogoča tudi preko neposredne povezave informacijskih sistemov z evidenco registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Za sklepanje in izvajanje zavarovanj se zavarovalnicam preko Združenja posredujejo vsi podatki, ki se vodijo v evidenci registriranih vozil.

 

Kadar torej nastopijo posamezne konkretne okoliščine, ki pomenijo zgoraj opisane razloge za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi navedenih zakonskih določb, te zavarovalnice lahko pridobijo brez posameznikove privolitve. To pa ne pomeni, da bi lahko te podatke pridobivale na zalogo ali za druge namene. IP poudarja, da je navedeno mnenje neobvezno, oblikovano glede na razpoložljive informacije, o ustreznosti in zakonitosti posredovanja osebnih podatkov v konkretnem primeru pa lahko presoja le v okviru inšpekcijskega postopka, ko so znane vse konkretne okoliščine posameznega primera.

Lep pozdrav,

 

Pripravila:                                                 

mag. Petra Ratajec                                                                        Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo                                                       informacijska pooblaščenka

osebnih podatkov