Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.06.2018
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov rejniku
Številka: 0712-1/2018/1781
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 1. 6. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot bolnišnica rejniku oziroma rejnici (v nadaljevanju rejnik) posredujete fotokopijo zdravstvene dokumentacije o otroku, ki je bil rojen pri vas, sedaj pa je pri rejniški družini. Rejnik prosi za podatke ob porodu, težo, višino, katera zdravila je otrok prejemal, ali je imel zlatenico, ali so bili opravljeni presejalni testi itd. V prošnji navaja tudi ime biološke mame (tako, da to ni skrivnost). Rejnik je otroka že peljal k izbranemu pediatru, ki bi prav tako rad dobil te informacije za dobro otroka.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Rejnik lahko pridobi osebne podatke iz rejenčeve zdravstvene dokumentacije, vendar:

- le tiste podatke oziroma dokumentacijo, ki so pomembne za otrokovo vsakdanje življenje (npr. če bodo informacije koristne za zdravstveno obravnavo pri pediatru) in

- pri tem ni upravičen do osebnih podatkov, ki se nanašajo (le) na biološka starša.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Zakon o rejniški dejavnosti (ZIRD) v 25. členu med osnovne dolžnosti (in s tem tudi pravice) rejnikov šteje tudi pridobivanje informacij in sprejemanje odločitev, ki so povezane z otrokovim vsakdanjim življenjem (vpogled v ocene, seznanitev s šolskim uspehom, odhod v šolo v naravi, odhod na počitnice, izbira osebnega zdravnika, seznanitev z informacijami o otrokovem zdravstvenem stanju, ipd.). Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov na to določbo nima neposrednega vpliva. Dodajamo še, da se za posredovanje podatkov v obravnavanem primeru ne uporabljajo pravila po 41. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), pač pa pravila po 45. členu tega zakona.

 

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP         

     

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.       informacijska pooblaščenka