Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.06.2018
Naslov: Združljivost funkcij pooblaščene osebe in nalog v zvezi z varstvom pri delu, požarni varnosti in obračunom plač
Številka: 0712-3/2018/763
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri vaši organizaciji. Zanima vas, ali je združljivo, da naloge pooblaščene osebe pri organizaciji opravlja tudi oseba, ki dela samo na področju varstva pri delu in požarne varnosti ter obračunu plač.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Po členu 38 (6) Splošne uredbe pooblaščena oseba za varstvo podatkov lahko opravlja druge naloge in dolžnosti. Upravljavec ali obdelovalec zagotovi, da zaradi vsakršnih takih nalog in dolžnosti ne pride do nasprotja interesov. Iz evropskih smernic o pooblaščenih osebah (po javni razpravi revidirane Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov (WP 243, 5. 4. 2017)) izhaja, da so načeloma nezdružljive tiste funkcije, pri katerih zaposleni določa sredstva in namene obdelave osebnih podatkov.

 

Dokončno lahko o kokretnih primerih odloča IP zgolj v okviru inšpekcijskega postopka, neformalno pa IP meni, da naloge strokovnega delavca s področja varstva pri delu naštete v 29. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), zelo verjetno niso nezdružljive z nalogami pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

IP tudi meni, da če zaposleni izvaja naloge v zvezi s požarno varnostjo, ki jih podrobneje ureja Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.), to zelo verjetno ni nezdružljivo s funkcijo pooblaščene osebe.

 

IP še poudarja, da najverjetneje tudi izvajanje obračuna plač načeloma ne sodi med naloge, ki bi bile nezdružljive s funkcijo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri obračunu plače je zakon, zato pri tem zaposleni ne more sam določati sredstev in namenov obdelave osebnih podatkov).   

 

Glede na zgoraj navedeno so torej z nalogami pooblaščene osebe za varstvo podatkov načeloma združljive tudi naloge s področja varstva pri delu, naloge v zvezi s požarno varnostjo in obračunavanje plač. Pri tem IP opozarja, da pooblaščena oseba po sami Splošni uredbi uživa poseben status v organizaciji, zato mora imeti dovolj časa in delovnih sredstev za izvajanje svojih nalog kot pooblaščena oseba.       

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                                    Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                             informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                

Anže Novak, univ. dipl. prav.,
asistent svetovalca IP