Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.06.2018
Naslov: Obdelava osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah
Številka: 0712-3/2018/750
Vsebina: Občine, Uradni postopki, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel vašo prošnjo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah. Na Občino Podčetrtek se je obrnila oseba, ki je v letu 2014 sodelovala na lokalnih volitvah, in sicer na listi za volitve v občinski svet, z zahtevo, da se izbrišejo njeni osebni podatki, objavljeni na spletni strani občine o lokalnih volitvah 2014. Ti podatki so še vedno dostopni tudi v spletni aplikaciji pristojnega ministrstva. Zanima vas, kako postopati, da se podatki te osebe izbrišejo oz. odstranijo iz aplikacije ministrstva.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Objava osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah je lahko do izteka mandatne dobe zakonita po področni zakonodaji (Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o lokalnih volitvah).

 

V zvezi s konkretnim vprašanjem IP opozarja na sodbo upravnega sodišča RS, št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013. Predmet presoje v tem upravnem sporu je bilo vprašanje odstranitve seznama potrjenih list kandidatov, o katerih se je glasovalo v posameznih volilnih okrajih na volitvah v Državni zbor leta 2008, 2004 in leta 2000. V konkretnem sporu je upravno sodišče zavzelo stališče, da je objava seznamov potrjenih list kandidatov za volitve v Državni zbor do izteka mandatne dobe zakonita, saj ima pravno podlago v Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17).

 

Za volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), ki glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, napotuje na smiselno uporabo določb zakona o volitvah v državni zbor.

 

Sicer pa Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se je začela uporabljati 25. 5. 2018, pravico do pozabe ureja v členu 17, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) uredbe;
 4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) uredbe.

 

Člen 17 (2) Splošne uredbe o varstvu podatkov določa, kadar upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu z odstavkom 1 osebne podatke obvezan izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

Po členu 17 (3) Splošne uredbe o varstvu podatkov se odstavka 1 in 2 ne uporabljata, če je obdelava potrebna:

 1. za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 2. za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
 3. iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3);
 4. za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali
 5. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Pripravila:                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                              informacijska pooblaščenka

svetovalka pri IP