Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.06.2018
Naslov: Osebni podatki etažnih lastnikov
Številka: 0712-3/2018/703
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem ste med drugim navedli, da ste v večstanovanjski stavbi prejeli ustno obvestilo upravnika, s katerim vas obvešča, da zaradi sprememb na področju varstva osebnih podatkov predstavnikom etažnih lastnikov oziroma nadzornemu odboru stavbe ne bo omogočen vpogled v podatke o načinu razdelitve skupnih stroškov (ogrevanje ipd). IP prosite za mnenje, na kakšen način lahko zagotovite izvajanje nadzorstvenih nalog, ki bodo skladne tako s Stanovanjskim zakonikom kot tudi z novo sprejeto Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR) in drugo zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Zaprosilu ste priložili dopis z dne 31. 5. 2018, ki ga je nadzorni odbor poslal upravniku.   

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 57. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

_____

 

IP pojasnjuje, da začetek uporabe Splošne uredbe v ničemer ne vpliva na razmerje med upravnikom in etažnimi lastniki oziroma na pravico nadzornega odbora, da nadzira delo upravnika. Specialni predpisi, ki urejajo navedeno področje (npr. Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb), so namreč ostali isti.

 

IP dodaja, da je novembra 2016 pripravil Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb, v katerih je podal praktične napotke oziroma odgovore na največkrat zastavljena vprašanja, ki bodo upravnikom kot upravljavcem zbirk osebnih podatkov v pomoč pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, etažnim lastnikom pa pri uresničevanju njihovih pravic. Ker se, kot je navedeno že zgoraj, področna zakonodaja ni spremenila, so v smernicah opisani primeri obdelav osebnih podatkov še vedno aktualni. Smernice so objavljene na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf .

 

 

Lepo pozdravljeni,   

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

 informacijska pooblaščenka