Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.05.2018
Naslov: Spremljanje porabe pri gostovanju z mobilnim telefonom v tujini
Številka: 0712-3/2018/482
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali lahko operater upravičeno preverja, koliko časa se nahajate v Sloveniji in koliko na Hrvaškem v smislu ugotavljanja prevladujoče porabe.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Informacijski pooblaščenec (IP) uvodoma poudarja, da je za zadevno področje pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (dalje: AKOS), ki je na podlagi določil Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) pristojni organ za reševanje sporov, ki nastanejo med subjekti na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. AKOS tako (med drugim) rešuje tudi spore, v katerih fizične oziroma pravne osebe navajajo, da jim je operater ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev preveč zaračunal določene storitve. Sem pridejo v poštev tudi spori v zvezi z zaračunanimi stroški storitev, opravljenih v Evropski uniji.

 

Z dnem 15. 6. 2017 na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (kot spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta) za storitve gostovanja v Evropski uniji, Liechtensteinu, na Norveškem in Islandiji (v nadaljevanju: EU) veljajo enake cene kot doma. Dodatno zaračunavanje storitev gostovanja je dovoljeno samo pod posebnimi pogoji, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 (v nadaljevanju: Izvedbena uredba). Ta določa, da je zaračunavanje pribitkov za opravljene storitve v EU dovoljeno le v skladu s politiko poštene uporabe (PPU), katere namen je zagotoviti, da maloprodajne storitve gostovanja niso predmet zlorabe ali nepravilne uporabe.

 

Posledično lahko ponudnik storitev v obdobju štirih mesecev spremlja prisotnost uporabnika in njegovo porabo v EU. Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev več kot 50 % dni prijavljen v gostujočih omrežjih operaterjev v EU in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravil v gostovanju v EU, bo lahko s strani ponudnika z SMS sporočilom obveščen, da v kolikor v roku 14 dni ne spremeni svojega vzorca porabe, mu bo za uporabo storitev, opravljenih v gostovanju v EU, zaračunan pribitek.

 

V kolikor uporabnik ne bo spremenil svojega vzorca porabe, mu bo operater pričel zaračunavati pribitek ter nato na mesečnem računu od uporabnika zahteval plačilo tega pribitka. Uporabnik, ki se z zaračunanim zneskom ne strinja, ima možnost pri operaterju podati ugovor. V kolikor operater njegovemu ugovoru ne bo ugodil, lahko uporabnik po zaključenem reklamacijskem postopku pred operaterjem, na AKOS poda predlog za rešitev spora. AKOS bo v postopku reševanja spora preveril upravičenost zaračunavanja pribitka, in sicer bo moral operater na verodostojen in preverljiv način izkazati, da je bil uporabnik na dan, ko je operater pričel zaračunavati pribitek, zadnjih 120 dni (1) več kot 60 dni prisoten v EU in da je (2) več kot 50 % vseh storitev, za katere mu je operater zaračunal pribitek (npr. odhodni klici, SMS sporočila) opravil v času gostovanja v EU.

 

Upamo, da smo vam z zgoraj podanimi pojasnili pomagali.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

 

 

 

Pripravil:                                                                                                                                  

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke