Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 18.05.2018
Naslov: Označevanje videonadzora
Številka: 0712-3/2018/438
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede označevanja videonadzornega sistema.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter  2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da se Splošna uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba) prične uporabljati 25. 5. 2018, s čimer stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb Uredbe, zato vam IP v tem trenutku še ne more podati uradnega mnenja glede razlage konkretnih določb Uredbe. Sama Uredba sicer vprašanja izvajanja videonadzora posebej ne ureja, zato bo v RS to urejeno z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Predlog zakona je Vlada RS poslala v zakonodajni postopek. Ker zakon še ni bil sprejet, IP glede določb predloga ZVOP-2 še ne more podajati mnenj.

 

Področje videonadzora tako trenutno in tudi po 25. 5. 2018 do drugačne ureditve v novem zakonu še vedno ureja ZVOP-1, ki v 74. členu določa, da mora oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Tretji odstavek 74. člena ZVOP-1 določa, da mora obvestilo vsebovati točno določene informacije:

-  da se izvaja videonadzor,

-  naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja, ter

- telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

Skozi prakso IP se je vzpostavilo stališče, da je dopustno, da je na obvestilu naveden dejanski izvajalec videonadzora, torej pogodbeni izvajalec (npr. varnostno podjetje), ki dela v imenu in za račun upravljavca, in ne sam upravljavec.

 

IP na koncu pojasnjuje, da sam začetek uporabe Uredbe (25. 5. 2018) ne pomeni, da je treba spremeniti vsebino obvestila o videonadzoru, v kolikor je obvestilo seveda skladno z ZVOP-1, ki do uveljavitve ZVOP-2 še vedno predstavlja splošno pravno podlago za izvajanje videonadzora.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka