Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 16.05.2018
Naslov: Občutljivi osebni podatki za dobavo medicinskih pripomočkov
Številka: 0712-1/2018/1190
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vašo elektronsko pošto, v kateri pojasnjujete, da ste podjetje, ki je med drugim tudi pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov za ZZZS. Pri poslovanju obdelujete tudi zdravstvene podatke na podlagi naročilnic, ki sodijo med občutljive osebne podatke. Pojasnjujete, da podatke obdelujete le v namene dobavljanja ustreznih pripomočkov in ne za namene oglaševanja. Zanima vas, ali morate od strank pridobiti privolitve za obdelavo osebnih podatkov, četudi so k vam napotene preko osebnega zdravnika, fizioterapevta in drugih.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Obrazložitev:

 

 

Uvodoma je potrebno opredeliti nekaj temeljnih pojmov, ki izhajajo iz ZVOP-1. 6. člen ZVOP-1 določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Gre torej za zelo splošen in širok pojem. Zato pa je dosti bolj natančno opredeljen pojem občutljivih osebnih podatkov. To so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške.

IP ugotavlja, da iz vaše elektronske pošte ne izhaja dovolj informacij, da bi lahko podali enoznačen odgovor na vaše vprašanje. Vsekakor pa je v vašem primeru poglavitno vprašanje, na kateri pravni podlagi obdelujete osebne podatke posameznikov.

ZVOP-1 v 10. členu določa več pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov določa zakon ali če je za to podana osebna privolitev posameznika. Skladno z 2. odstavkom 10. člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe. 3. odstavek pa določa, da se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki tudi, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V vašem primeru bi lahko podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljal 2. odstavek 10. člena ZVOP-1, saj gre v konkretnem primeru za nakup medicinskih pripomočkov (četudi je dejanski plačnik ZZZS in ne posameznik) in s tem za sklenitev pogodbe. To pomeni, da, v kolikor gre za navedeno pravno podlago, lahko zakonito obdelujete osebne podatke za namen sklenitve pogodbe, za namene pogajanj glede sklenitve pogodbe in tudi za izvrševanje sklenjene pogodbe. V takšnem primeru ne potrebujete privolitev posameznikov, saj obdelujete njihove osebne podatke na podlagi druge pravne podlage.

 

V kolikor pa obdelujete osebne podatke tudi v druge namene (torej za namene, ki presegajo namen sklenitve in izvrševanja pogodbe), je za to potrebno imeti drugo pravno podlago, da je obdelava osebnih podatkov zakonita. V takšnem primeru bi najverjetneje prišla v poštev pravna podlaga iz 1. odstavka 10. člena ZVOP-1 – privolitev posameznikov.

 

Evropski zakonodajalec je sprejel novo zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. In sicer Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju Uredba) se prične uporabljati dne 25. 5. 2018 in bo »nadomestila« ZVOP-1. Ta določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v 6. členu:

»1. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Tudi skladno z novo zakonodajo bo mogoče zakonito obdelovati osebne podatke pod pogojem, da je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (kakor izhaja iz točke b) 6. člena Uredbe). Ob tem pa bo potrebno upoštevati splošna načela iz 5. člena Uredbe. V kolikor bi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljala privolitev posameznikov, vas napotujemo na Smernice o privolitvi, ki jih je izdala Delovna skupina iz člena 29 (za zdaj so dostopne zgolj v angleškem jeziku):

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                                                                             Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Neja Domnik, dipl. prav. (UN),                                                informacijska pooblaščenka

raziskovalka pri IP