Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 11.05.2018
Naslov: Privolitev za obdelavo osebnih podatkov po GDPR
Številka: 0712-3/2018/360
Vsebina: Knjižničarstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vašo elektronsko pošto, v kateri pojasnjujete, da splošne knjižnice izvajajo svojo knjižnično dejavnost kot obvezno javno dejavnost, pravno podlago za zbiranje podatkov o članih predstavlja vpisnica, ki jo vsak član podpiše ob vpisu v knjižnico. Posledično menite, da dodatna osebna privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov ni potrebna. Poleg tega pojasnjujete, da je po vašem stališču zadostna podlaga za obdelavo osebnih podatkov določba 15. člena Zakona o knjižničarstvu, ki izrecno določa, katere osebne podatke knjižnica zbira o svojih članih. Ker bi radi delovali v skladu z novo zakonodajo, nas prosite za mnenje, ali navedene vpisnice in zakonska podlaga v Zakonu o knjižničarstvu predstavljajo pravno podlago, kakor to zahteva nova zakonodaja. Zanima vas tudi, ali bi morale knjižnice zahtevati nove privolitve posameznikov oziroma ali je potrebno vpisnice spremeniti.

 

Pojasniti velja, da se Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju Uredba) prične uporabljati 25. 5. 2018, s čimer stopijo v veljavo tudi pristojnosti IP glede izdajanja nezavezujočih mnenj na podlagi določb Uredbe, zato vam IP v tem trenutku še ne more podati uradnega mnenja glede razlage konkretnih določb.

 

IP vam pojasnjuje, da mora biti za zakonito obdelavo osebnih podatkov izpolnjen vsaj eden izmed pogojev, ki jih določa 6. člen Uredbe. Člen v 1. odstavku določa sledeče:

 

» 1. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Torej za konkretne namene obdelave boste morali sami presoditi, ali je za konkretni namen in konkretne osebne podatke resnično utemeljena uporaba določene pravne podlage ali pa je potrebno glede na namen uporabe osebnih podatkov po 25. 5. 2018 pridobivati nove privolitve. Z drugimi besedami ugotoviti boste morali, ali obdelujete zgolj podatke na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) skladno z obsegom in namenom, ki ga določa ta zakonodaja, ali pa obdelujete morda tudi dodatne osebne podatke ali za druge namene, torej tudi na podlagi drugih podlagah (npr. na podlagi privolitev). Če obdelujete zgolj tiste osebne podatke in za tiste namene, ki jih določa zakon, potem dodatne pravne podlage ne potrebujete.

 

V kolikor pa obdelujete določene osebne podatke ali za določene dodatne namene tudi na podlagi privolitev posameznikov (kakor to navajate v e-pošti), boste morali preveriti, ali so privolitve skladne z novo zakonodajo. Namreč v obzir morate vzeti, da Uredba določa strožje pogoje glede veljavne privolitve v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Glede tega vas napotujemo na Smernice o privolitvi (zaenkrat dostopne zgolj v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov in vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitev v zvezi s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov po Uredbi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

Poleg tega vas napotujemo tudi na določbe 5. člena Uredbe, ki določajo splošna načela varstva osebnih podatkov, ki jih je potrebno upoštevati.

 

Za podrobnejšo seznanitev s spremembami vam predlagamo, da si ogledate našo spletno stran, kjer so dostopne informacije glede nove zakonodaje: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:

Neja Domnik, dipl. prav. (UN), 

raziskovalka pri IP

 

                                                                                           Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,           

                                                                                            informacijska pooblaščenka